2 Kings 2

UElija wenyukela ezulwini

Kwasekusithi i Nkosi isizamenyusela uElija emazulwini ngesivunguzane, uElija wahamba loElisha bevela eGiligali. UElija wasesithi kuElisha: Akuhlale lapha, ngoba i Nkosi ingithumile eBhetheli. Kodwa uElisha wathi: Kuphila kukaJehova lokuphila komphefumulo wakho, kangiyikukutshiya. Basebesehlela eBhetheli. Lamadodana abaprofethi ayeseBhetheli aphuma eza kuElisha, athi kuye: Uyazi yini ukuthi i Nkosi izayisusa inkosi yakho lamuhla ekhanda lakho? Wasesithi: Yebo, mina ngiyazi; thulani. UElija wasesithi kuye: Elisha, akuhlale lapha, ngoba i Nkosi ingithumile eJeriko. Kodwa wathi: Kuphila kukaJehova lokuphila komphefumulo wakho, kangiyikukutshiya. Basebefika eJeriko. Amadodana abaprofethi aseJeriko asesondela kuElisha, athi kuye: Uyazi yini ukuthi lamuhla i Nkosi izasusa inkosi yakho ekhanda lakho? Wasesithi: Yebo, mina ngiyazi; thulani. UElija wasesithi kuye: Akuhlale lapha, ngoba i Nkosi ingithumile eJordani. Kodwa wathi: Kuphila kukaJehova lokuphila komphefumulo wakho, kangiyikukutshiya. Basebehamba bobabili. Amadoda angamatshumi amahlanu awamadodana abaprofethi asesiyakuma khatshana maqondana labo; bona bobabili basebesima eJordani. UElija wasethatha isembatho sakhe, wasigoqa, watshaya amanzi, asedabuka ngapha langapha; bobabili basebechapha emhlabathini owomileyo.

Kwasekusithi sebechaphile uElija wathi kuElisha: Cela engizakwenzela khona ngingakasuswa kuwe. UElisha wathi: Ake kuthi isabelo esiphindwe kabili somoya wakho sibe phezu kwami. 10 Wasesithi: Ucele ulutho olulukhuni; uba ungibona lapha ngisuswa kuwe, kuzakuba njalo kuwe; kodwa uba kungenjalo, kakuyikuba njalo. 11 Kwasekusithi besahamba, behamba bekhuluma, khangela-ke, kwaba lenqola yomlilo lamabhiza omlilo, kwabehlukanisa bobabili
 kwabehlukanisa: Heb.  kwenza ukwehlukana phakathi kwabo.
. UElija wasesenyukela emazulwini ngesivunguzane.

12 UElisha wasekubona wamemeza wathi: Baba wami! Baba wami! Inqola yakoIsrayeli labamabhiza bayo! Njalo kazabe esambona. Wasebamba izigqoko zakhe, wazidabula zaba yiziqa ezimbili. 13 Wasedobha isembatho sikaElija esawa kuye, wabuyela, wema ekhunjini lweJordani. 14 Wasethatha isembatho sikaElija esawa kuye, watshaya amanzi esithi: Ingaphi i Nkosi, uNkulunkulu kaElija, yona kanye? Esewatshayile amanzi, ehlukana ngapha langapha; uElisha wasechapha. 15 Kwathi amadodana abaprofethi ayeseJeriko maqondana laye embona athi: Umoya kaElija uhlezi phezu kukaElisha. Asesiza ukumhlangabeza, akhothamela emhlabathini phambi kwakhe.

UElisha ungumprofethi

16 Asesithi kuye: Khangela khathesi, kulamadoda aqinileyo angamatshumi amahlanu kanye lenceku zakho; akuwayekele ahambe adinge inkosi yakho; mhlawumbe uMoya we Nkosi uyenyusile wayiphosela kwenye yezintaba, loba kwesinye sezihotsha. Wasesithi: Lingathumi. 17 Sebemphikelele waze waba lenhloni, wathi: Thumani. Basebethuma amadoda angamatshumi amahlanu; adinga insuku ezintathu, kodwa awamtholanga. 18 Asebuyela kuye ehlezi eJeriko, wathi kuwo: Kangitshongo yini kini ukuthi: Lingahambi?

19 Amadoda omuzi asesithi kuElisha: Ake ukhangele, indawo yalumuzi inhle njengoba inkosi yami ibona; kodwa amanzi mabi, lomhlabathi kawuvundanga. 20 Wasesithi: Ngilethelani umganu omutsha, lifake itswayi kuwo. Basebewuletha kuye. 21 Wasephuma waya emthonjeni wamanzi, waphosela itswayi kuwo, wathi: Itsho njalo i Nkosi: Ngiwelaphile amanzi la; kakusayikuba khona ukufa lokuphunza okuvela lapho. 22 Amanzi aseselatshwa kuze kube lamuhla, njengelizwi likaElisha alikhulumayo.

23 Wasesenyuka esuka lapho waya eBhetheli; kwathi esenyuka endleleni kwaphuma abafanyana emzini, bamklolodela bathi kuye: Yenyuka, mpandlandini! Yenyuka, mpandlandini! 24 Wasenyemukula, wababona wabaqalekisa ngebizo le Nkosi. Kwaphuma amabhere amabili amasikazi ehlathini, adabula abafana abangamatshumi amane lambili kubo. 25 Wasesuka lapho, waya entabeni iKharmeli, esuka lapho wabuyela eSamariya.

Copyright information for Ndebele