2 Kings 2

UElija wenyukela ezulwini

1 Kwasekusithi i Nkosi isizamenyusela uElija emazulwini ngesivunguzane, uElija wahamba loElisha bevela eGiligali. 2UElija wasesithi kuElisha: Akuhlale lapha, ngoba i Nkosi ingithumile eBhetheli. Kodwa uElisha wathi: Kuphila kukaJehova lokuphila komphefumulo wakho, kangiyikukutshiya. Basebesehlela eBhetheli. 3Lamadodana abaprofethi ayeseBhetheli aphuma eza kuElisha, athi kuye: Uyazi yini ukuthi i Nkosi izayisusa inkosi yakho lamuhla ekhanda lakho? Wasesithi: Yebo, mina ngiyazi; thulani. 4UElija wasesithi kuye: Elisha, akuhlale lapha, ngoba i Nkosi ingithumile eJeriko. Kodwa wathi: Kuphila kukaJehova lokuphila komphefumulo wakho, kangiyikukutshiya. Basebefika eJeriko. 5Amadodana abaprofethi aseJeriko asesondela kuElisha, athi kuye: Uyazi yini ukuthi lamuhla i Nkosi izasusa inkosi yakho ekhanda lakho? Wasesithi: Yebo, mina ngiyazi; thulani. 6UElija wasesithi kuye: Akuhlale lapha, ngoba i Nkosi ingithumile eJordani. Kodwa wathi: Kuphila kukaJehova lokuphila komphefumulo wakho, kangiyikukutshiya. Basebehamba bobabili. 7Amadoda angamatshumi amahlanu awamadodana abaprofethi asesiyakuma khatshana maqondana labo; bona bobabili basebesima eJordani. 8UElija wasethatha isembatho sakhe, wasigoqa, watshaya amanzi, asedabuka ngapha langapha; bobabili basebechapha emhlabathini owomileyo.

9Kwasekusithi sebechaphile uElija wathi kuElisha: Cela engizakwenzela khona ngingakasuswa kuwe. UElisha wathi: Ake kuthi isabelo esiphindwe kabili somoya wakho sibe phezu kwami. 10Wasesithi: Ucele ulutho olulukhuni; uba ungibona lapha ngisuswa kuwe, kuzakuba njalo kuwe; kodwa uba kungenjalo, kakuyikuba njalo. 11Kwasekusithi besahamba, behamba bekhuluma, khangela-ke, kwaba lenqola yomlilo lamabhiza omlilo, kwabehlukanisa bobabili
 kwabehlukanisa: Heb.  kwenza ukwehlukana phakathi kwabo.
. UElija wasesenyukela emazulwini ngesivunguzane.

12UElisha wasekubona wamemeza wathi: Baba wami! Baba wami! Inqola yakoIsrayeli labamabhiza bayo! Njalo kazabe esambona. Wasebamba izigqoko zakhe, wazidabula zaba yiziqa ezimbili. 13Wasedobha isembatho sikaElija esawa kuye, wabuyela, wema ekhunjini lweJordani. 14Wasethatha isembatho sikaElija esawa kuye, watshaya amanzi esithi: Ingaphi i Nkosi, uNkulunkulu kaElija, yona kanye? Esewatshayile amanzi, ehlukana ngapha langapha; uElisha wasechapha. 15Kwathi amadodana abaprofethi ayeseJeriko maqondana laye embona athi: Umoya kaElija uhlezi phezu kukaElisha. Asesiza ukumhlangabeza, akhothamela emhlabathini phambi kwakhe.

UElisha ungumprofethi

16Asesithi kuye: Khangela khathesi, kulamadoda aqinileyo angamatshumi amahlanu kanye lenceku zakho; akuwayekele ahambe adinge inkosi yakho; mhlawumbe uMoya we Nkosi uyenyusile wayiphosela kwenye yezintaba, loba kwesinye sezihotsha. Wasesithi: Lingathumi. 17Sebemphikelele waze waba lenhloni, wathi: Thumani. Basebethuma amadoda angamatshumi amahlanu; adinga insuku ezintathu, kodwa awamtholanga. 18Asebuyela kuye ehlezi eJeriko, wathi kuwo: Kangitshongo yini kini ukuthi: Lingahambi?

19Amadoda omuzi asesithi kuElisha: Ake ukhangele, indawo yalumuzi inhle njengoba inkosi yami ibona; kodwa amanzi mabi, lomhlabathi kawuvundanga. 20Wasesithi: Ngilethelani umganu omutsha, lifake itswayi kuwo. Basebewuletha kuye. 21Wasephuma waya emthonjeni wamanzi, waphosela itswayi kuwo, wathi: Itsho njalo i Nkosi: Ngiwelaphile amanzi la; kakusayikuba khona ukufa lokuphunza okuvela lapho. 22Amanzi aseselatshwa kuze kube lamuhla, njengelizwi likaElisha alikhulumayo.

23Wasesenyuka esuka lapho waya eBhetheli; kwathi esenyuka endleleni kwaphuma abafanyana emzini, bamklolodela bathi kuye: Yenyuka, mpandlandini! Yenyuka, mpandlandini! 24Wasenyemukula, wababona wabaqalekisa ngebizo le Nkosi. Kwaphuma amabhere amabili amasikazi ehlathini, adabula abafana abangamatshumi amane lambili kubo. 25Wasesuka lapho, waya entabeni iKharmeli, esuka lapho wabuyela eSamariya.

Copyright information for Ndebele