2 Kings 20

Ukugula kukaHezekhiya

1 Ngalezonsuku uHezekhiya wagula okokufa. UIsaya indodana kaAmozi umprofethi wasefika kuye wathi kuye: Itsho njalo i Nkosi: Laya indlu yakho, ngoba uzakufa, kawuyikuphila. 2Wasephendulela ubuso bakhe emdulini, wakhuleka e Nkosini esithi: 3Ngiyakuncenga  Nkosi, ake ukhumbule ukuthi ngihambe phambi kwakho ngobuqotho langenhliziyo epheleleyo, ngenza okulungileyo emehlweni akho. UHezekhiya wasekhala inyembezi ngokukhala okukhulu. 4Kwasekusithi uIsaya engakaphumi egumeni elingaphakathi, ilizwi le Nkosi lafika kuye lisithi: 5Buyela uthi kuHezekhiya umbusi wabantu bami: Itsho njalo i Nkosi, uNkulunkulu kaDavida uyihlo: Ngiwuzwile umkhuleko wakho, ngabona inyembezi zakho; khangela, ngizakusilisa; ngosuku lwesithathu uzakwenyukela endlini ye Nkosi. 6Njalo ngizakwengezelela iminyaka elitshumi lanhlanu ensukwini zakho; ngikukhulule wena lalumuzi esandleni senkosi yeAsiriya; ngiwuvikele lumuzi ngenxa yami langenxa yenceku yami uDavida.

7UIsaya wasesithi: Thathani isigaqa somkhiwa. Basebesithatha, basifaka phezu kwethumba, yasisila.

8UHezekhiya wasesithi kuIsaya: Yisiphi isibonakaliso sokuthi i Nkosi izangisilisa, lokuthi ngizakwenyukela endlini ye Nkosi ngosuku lwesithathu? 9UIsaya wasesithi: Lesi yisibonakaliso kuwe esivela e Nkosini esokuthi i Nkosi izayenza into eyikhulumileyo: Isithunzi sizakuya phambili izinyathelo ezilitshumi, loba siye emuva izinyathelo ezilitshumi yini? 10UHezekhiya wasesithi: Kulula esithunzini ukuthi selule izinyathelo ezilitshumi; hatshi, kodwa isithunzi kasibuyele emuva izinyathelo ezilitshumi. 11UIsaya umprofethi wasekhala e Nkosini, yasibuyisela emuva isithunzi, ngezinyathelo esasehle ngazo esikhwelweni sikaAhazi, izinyathelo ezilitshumi emuva.

Inkosi yeBhabhiloni ithuma izithunywa kuHezekhiya

12Ngalesosikhathi uMerodaki-Baladani indodana kaBaladani, inkosi yeBhabhiloni, wathumela izincwadi lesipho kuHezekhiya, ngoba wayezwile ukuthi uHezekhiya ubekade egula. 13UHezekhiya wabalalela, wabatshengisa yonke indlu yakhe yezinto eziligugu, isiliva legolide lamakha lamafutha amahle lendlu yezikhali zakhe, lakho konke okwakutholakala endlini yakhe yokuligugu; kakulalutho endlini yakhe lembusweni wonke wakhe uHezekhiya angabatshengisanga lona.

14UIsaya umprofethi wasesiza enkosini uHezekhiya wathi kiyo: Batheni lababantu? Futhi bebevela ngaphi besiza kuwe? UHezekhiya wasesithi: Bebevela elizweni elikhatshana, eBhabhiloni. 15Wasesithi: Baboneni endlini yakho? UHezekhiya wasesithi: Babone konke okusendlini yami; kakulalutho phakathi kokuligugu kwami engingabatshengisanga khona. 16UIsaya wasesithi kuHezekhiya: Zwana ilizwi le Nkosi. 17Khangela, insuku ziyeza lapho konke okusendlini yakho lalokho oyihlo abakubekelelayo kuze kube lamuhla kuzathwalelwa eBhabhiloni; kakuyikusala lutho, itsho i Nkosi. 18Njalo bazathatha emadodaneni akho azaphuma kuwe, ozawazala, abe ngabathenwa esigodlweni senkosi yeBhabhiloni. 19UHezekhiya wasesithi kuIsaya: Lihle ilizwi le Nkosi olikhulumileyo. Wasesithi: Kakunjalo yini, uba kuzakuba khona ukuthula lokuvikeleka ensukwini zami?

Ukufa kukaHezekhiya

20Ezinye-ke zezindaba zikaHezekhiya, lawo wonke amandla akhe, lokuthi wenza ichibi, lomgelo, wangenisa amanzi phakathi komuzi, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoJuda? 21UHezekhiya waselala laboyise. UManase indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

Copyright information for Ndebele