2 Kings 22

UJosiya lencwadi yomlayo

1 UJosiya wayeleminyaka eyisificaminwembili lapho esiba yinkosi; wabusa iminyaka engamatshumi amathathu lanye eJerusalema. Lebizo likanina lalinguJedida indodakazi kaAdaya weBhozikhathi. 2Wasesenza okulungileyo emehlweni e Nkosi, wahamba ngayo yonke indlela kaDavida uyise, kaze aphambukela ngakwesokunene langakwesokhohlo.

3Kwasekusithi ngomnyaka wetshumi lesificaminwembili wenkosi uJosiya, inkosi yathuma uShafani indodana kaAzaliya indodana kaMeshulamu, umabhalane, endlini ye Nkosi, esithi: 4Yenyukela kuHilikhiya umpristi omkhulu ukuthi ahlanganise imali elethwe endlini ye Nkosi, abalindi bombundu womnyango ababeyiqoqe ebantwini. 5Kabayinikele esandleni sabenzi bomsebenzi abamiswe phezu kwendlu ye Nkosi, kabayinike abenzi bomsebenzi osendlini ye Nkosi, ukulungisa izikhala zendlu, 6kubabazi, lakubakhi, lakubabazi bamatshe, lokuthenga amapulanka lamatshe abaziweyo ukulungisa indlu. 7Kodwa akubalelwananga labo imali eyayinikelwe esandleni sabo ngoba benza ngokuthembeka.

8UHilikhiya umpristi omkhulu wasesithi kuShafani umabhalane: Sengifice ugwalo lomlayo endlini ye Nkosi. UHilikhiya wasenika uShafani ugwalo, waselufunda. 9UShafani umabhalane wasefika enkosini, wabuyisela ilizwi enkosini wathi: Izinceku zakho seziyithulule imali eficwe endlini, zayinikela esandleni sabenzi bomsebenzi abamiswe phezu kwendlu ye Nkosi. 10UShafani umabhalane wasebika enkosini esithi: UHilikhiya umpristi unginike ugwalo. UShafani waselufunda phambi kwenkosi. 11Kwasekusithi inkosi isizwile amazwi ogwalo lomlayo, yadabula izigqoko zayo. 12Inkosi yasilaya uHilikhiya umpristi loAhikhamu indodana kaShafani loAkhibhori indodana kaMikhaya loShafani umabhalane loAsaya inceku yenkosi, isithi: 13Hambani liyengibuzela e Nkosini mina labantu loJuda wonke mayelana lamazwi alolugwalo oluficiweyo; ngoba yinkulu intukuthelo ye Nkosi esesiyibaselwe, ngoba obaba kabawalalelanga amazwi alolugwalo, ukwenza konke okubhaliweyo mayelana lathi.

14Ngakho uHilikhiya umpristi loAhikhamu loAkhibhori loShafani loAsaya baya kuHulida umprofethikazi umkaShaluma indodana kaTikiva indodana kaHarihasi, umgcini wezigqoko. Wayehlala-ke eJerusalema esigabeni sesibili. Basebekhuluma laye. 15Wasesithi kibo: Itsho njalo i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli: Mtsheleni lowomuntu olithume kimi: 16Itsho njalo i Nkosi: Khangela, ngizakwehlisela okubi kulindawo laphezu kwabakhileyo bayo, wonke amazwi ogwalo inkosi yakoJuda elufundileyo. 17Ngenxa yokuthi bangidelile, batshisela abanye onkulunkulu impepha, ukuze bangithukuthelise ngawo wonke umsebenzi wezandla zabo. Ngakho intukuthelo yami izabaselwa lindawo, ingacitshwa. 18Kodwa enkosini yakoJuda elithumileyo ukubuza e Nkosini, lizakutsho njalo kuyo: Itsho njalo i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli: Mayelana lamazwi eliwezwileyo: 19Ngoba inhliziyo yakho ibithambile, wazithoba phambi kwe Nkosi, lapho usizwa engikukhulume ngimelene lalindawo labakhileyo bayo, ukuthi bazakuba yincithakalo lesiqalekiso, wadabula izigqoko zakho, wakhala inyembezi phambi kwami, lami-ke ngizwile, kutsho i Nkosi. 20Ngakho, khangela, ngizakubuthela kuboyihlo, njalo uzabuthelwa engcwabeni lakho ngokuthula, lamehlo akho kawayikubona bonke ububi engizabehlisela phezu kwalindawo. Basebebuyisela ilizwi enkosini.

Copyright information for Ndebele