2 Kings 24

Ngensuku zakhe uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni wenyuka, njalo uJehoyakhimi waba yisikhonzi sakhe iminyaka emithathu; wasephenduka wamvukela. I Nkosi yasithuma ukumelana laye amaviyo amaKhaladiya lamaviyo amaSiriya lamaviyo amaMowabi lamaviyo abantwana bakoAmoni, yasiwathuma ukumelana loJuda ukumchitha, njengokwelizwi le Nkosi eyalikhuluma ngesandla sezinceku zayo abaprofethi. Sibili ngokomlayo we Nkosi lokho kwehlela koJuda ukubasusa ebusweni bayo ngenxa yezono zikaManase, njengakho konke akwenzayo, njalo langegazi elingelacala alichithayo; ngoba wagcwalisa iJerusalema ngegazi elingelacala, i Nkosi engavumanga ukulithethelela. Ezinye-ke zezindaba zikaJehoyakhimi, lakho konke akwenzayo, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoJuda? UJehoyakhimi waselala laboyise. UJehoyakhini indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe. Inkosi yeGibhithe kayisaphindanga futhi ukuphuma elizweni layo, ngoba inkosi yeBhabhiloni yayithethe kusukela emfuleni weGibhithe kusiya emfuleni iYufrathi, konke okwakungokwenkosi yeGibhithe.

UJehoyakhini labeJerusalema bathunjelwa eBhabhiloni

UJehoyakhini wayeleminyaka elitshumi lesificaminwembili lapho esiba yinkosi; wabusa inyanga ezintathu eJerusalema. Lebizo likanina lalinguNehushita indodakazi kaElinathani weJerusalema. Wasesenza okubi emehlweni e Nkosi njengokwenza konke kukayise.

10 Ngalesosikhathi izinceku zikaNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni zenyukela eJerusalema, umuzi wasungena ekuvinjezelweni. 11 UNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni wasefika wamelana lomuzi, izinceku zakhe zisawuvimbezela. 12 UJehoyakhini inkosi yakoJuda wasephuma waya enkosini yeBhabhiloni, yena lonina lenceku zakhe lenduna zakhe labathenwa bakhe. Inkosi yeBhabhiloni yasimthatha ngomnyaka wesificaminwembili wokubusa kwakhe. 13 Yasikhupha lapho wonke amagugu endlu kaJehova lamagugu endlu yenkosi, yabulala zonke izitsha zegolide, uSolomoni inkosi yakoIsrayeli ayezenzile ethempelini likaJehova, njengokutsho kwe Nkosi. 14 Yasithumba iJerusalema yonke, leziphathamandla zonke, lawo wonke amaqhawe alamandla, abathunjwa abazinkulungwane ezilitshumi, lazo zonke ingcitshi zemisebenzi labakhandi; kakusalanga loyedwa ngaphandle kwabangabayanga babantu belizwe. 15 Yasimthumbela uJehoyakhini eBhabhiloni; lonina wenkosi, lamakhosikazi enkosi, labathenwa bakhe, lamaqhawe elizwe, yabathumbela eBhabhiloni besuka eJerusalema. 16 Lawo wonke amadoda angamaqhawe, azinkulungwane eziyisikhombisa, lezingcitshi zemisebenzi labakhandi, abayinkulungwane, bonke abaqinileyo abangaphuma impi, inkosi yeBhabhiloni yasibaletha bengabathunjwa eBhabhiloni.

Ukubusa kukaZedekhiya

17 Inkosi yeBhabhiloni yasibeka uMathaniya uyise omncinyane ukuba yinkosi esikhundleni sakhe, yaguqula ibizo lakhe yathi nguZedekhiya. 18 UZedekhiya wayeleminyaka engamatshumi amabili lanye lapho esiba yinkosi; wabusa iminyaka elitshumi lanye eJerusalema. Lebizo likanina lalinguHamutali indodakazi kaJeremiya weLibhina. 19 Wasesenza okubi emehlweni e Nkosi njengokwenza konke kukaJehoyakhimi. 20 Ngoba ngenxa yentukuthelo ye Nkosi lokhu kwenzeka eJerusalema lakoJuda yaze yabaxotsha phambi kwayo. UZedekhiya waseyivukela inkosi yeBhabhiloni.

Copyright information for Ndebele