2 Kings 5

UElisha usilisa uNamani

1 Njalo uNamani induna yebutho lenkosi yeSiriya wayengumuntu omkhulu phambi kwenkosi yakhe, lohloniphekayo, ngoba ngaye uJehova wayenikile iSiriya ukukhululwa. Njalo lindoda yayiliqhawe elilamandla, yayingumlephero. 2Njalo amaSiriya ayephumile ngamaviyo athumba intombazana elizweni lakoIsrayeli, eyayisima phambi komkaNamani. 3Yasisithi enkosikazini yayo: Sengathi inkosi yami ingaba phambi komprofethi oseSamariya; khona ubezayiphilisa kubulephero bayo. 4Wasengena watshela inkosi yakhe esithi: Intombazana evela elizweni lakoIsrayeli itsho ukuthi lokuthi. 5Inkosi yeSiriya yasisithi: Suka, uhambe, ngizathumela incwadi enkosini yakoIsrayeli. Wasehamba wathatha esandleni sakhe amathalenta* esiliva alitshumi lezinkulungwane eziyisithupha zegolide lezigqoko zokuntshintsha ezilitshumi. 6Waseletha incwadi enkosini yakoIsrayeli isithi: Khathesi-ke, lapho le incwadi isifikile kuwe, khangela, ngithume kuwe uNamani inceku yami ukuze umphilise kubulephero bakhe. 7Kwasekusithi inkosi yakoIsrayeli isiyibalile leyoncwadi yadabula izigqoko zayo yathi: NginguNkulunkulu yini ukuthi ngibulale loba ngiphilise, ukuthi lo athumele kimi ukuthi ngiphilise umuntu kubulephero bakhe? Ngakho-ke, ake linanzelele libone ukuthi udinga ithuba lokumelana lami.

8Kwasekusithi lapho uElisha umuntu kaNkulunkulu esizwa ukuthi inkosi yakoIsrayeli idabule izigqoko zayo, wathumela enkosini esithi: Udabuleleni izigqoko zakho? Akeze kimi ukuze azi ukuthi kukhona umprofethi koIsrayeli. 9Ngakho uNamani weza lamabhiza akhe lenqola yakhe, wema emnyango wendlu kaElisha. 10UElisha wasethuma isithunywa kuye esithi: Hamba uyegeza kasikhombisa eJordani, inyama yakho izabuyela kuwe, uhlambuluke. 11Kodwa uNamani wathukuthela, wahamba, wathi: Khangela, bengisithi uzaphuma sibili eze kimi, eme, abize ibizo le Nkosi uNkulunkulu wakhe, ahambahambise isandla sakhe phezu kwendawo, aphilise umlephero. 12IAbana leFaripari imifula yeDamaseko kayingcono yini kulawo wonke amanzi akoIsrayeli? Bengingegeze kiyo ngihlambuluke yini? Wasetshibilika wahamba ngolaka oluvuthayo. 13Kodwa inceku zakhe zasondela zakhuluma laye zathi: Baba, aluba umprofethi ubekhulume lawe ulutho olukhulu, ubungayikulwenza yini? Pho, kakhulu kangakanani uba ethe kuwe: Geza uhlambuluke? 14Wasesehla, wazigxamuza eJordani kasikhombisa njengokwelizwi lomuntu kaNkulunkulu, lenyama yakhe yabuyela yafanana lenyama yomntwana omncinyane, wahlambuluka-ke.

15Wasebuyela kumuntu kaNkulunkulu, yena lalo lonke ixuku lakhe, wafika wema phambi kwakhe, wathi: Khangela sengisazi ukuthi kakukho uNkulunkulu emhlabeni wonke, ngaphandle kwakoIsrayeli; khathesi-ke ake wemukele isipho
 isipho: Heb.  isibusiso.
encekwini yakho.
16Kodwa wathi: Kuphila kukaJehova engimi phambi kwakhe, kangiyikuthatha lutho. Wasemncenga ukuthi athathe, kodwa wala. 17UNamani wasesithi: Uba kungenjalo, akunikwe inceku yakho umthwalo wembongolo ezimbili wenhlabathi. Ngoba inceku yakho kayisayikwenza umnikelo wokutshiswa lomhlatshelo kwabanye onkulunkulu, kodwa e Nkosini. 18Kulinto i Nkosi kayithethelele inceku yakho: Nxa inkosi yami ingena endlini kaRimoni ukukhonza lapho, yeyame esandleni sami, lami ngikhonze endlini kaRimoni, lapho ngikhonza endlini kaRimoni, i Nkosi ake ithethelele inceku yakho kulinto. 19Wasesithi kuye: Hamba ngokuthula. Wasesuka kuye ummango omfitshane.

20Kodwa uGehazi inceku kaElisha umuntu kaNkulunkulu wathi: Khangela, inkosi yami imyekele uNamani umSiriya lo ngokungemukeli esandleni sakhe lokho akulethileyo. Kuphila kukaJehova, ngizagijima ngimlandele, ngithathe kuye okuthile. 21UGehazi wasegijima wamlandela uNamani. Kwathi uNamani ebona ogijimayo emva kwakhe, wehla enqoleni ukuze amhlangabeze, wathi: Kulungile yini? 22Wasesithi: Kulungile. Inkosi yami ingithumile, isithi: Khangela, ngitsho khathesi kufikile kimi amajaha amabili evela entabeni yakoEfrayimi awamadodana abaprofethi; ake uwanike ithalenta lesiliva lezigqoko ezimbili zokuntshintsha. 23UNamani wasesithi: Vuma, uthathe amathalenta amabili. Wasemcindezela, wabophela amathalenta amabili emigodleni emibili, lezembatho zokuntshintsha ezimbili, wakunika ababili benceku zakhe, bakuthwala phambi kwakhe. 24Esefike oqaqeni, wakuthatha esandleni sazo, wakubeka endlini; waseyekela amadoda ahamba, asesuka. 25Yena wasengena wema phambi kwenkosi yakhe; uElisha wasesithi kuye: Uvela ngaphi, Gehazi? Wasesithi: Inceku yakho ibingayanga le lale. 26Wasesithi kuye: Inhliziyo yami ayihambanga yini lapho lowomuntu etshibilika enqoleni yakhe ukukuhlangabeza? Kuyisikhathi sokwemukela imali yini, lokwemukela izigqoko, lezivande zemihlwathi, lezivini, lezimvu, lezinkabi, lezinceku, lezincekukazi? 27Ngakho ubulephero bukaNamani buzanamathela kuwe lenzalweni yakho kuze kube nininini. Wasephuma ebukhoneni bakhe engumlephero emhlophe njengeliqhwa elikhithikayo.

Copyright information for Ndebele