aJak. 1.1.
bRoma 1.12.
cRoma 3.21-26.
d1 Pet. 1.2.
eJoha. 17.3. 2 Pet. 1.3,8.
f1.6,7. 3.11. Seb. 3.12. 1 Tim. 2.10.
gJoha. 17.3. 2 Pet. 1.3,8.
hFil. 3.8.
i1 Pet. 2.9. 1 Thes. 2.12. 2 Thes. 2.14. 2 Tim. 1.9.
j2 Kor. 3.18.
k1 Pet. 2.9. 1 Thes. 2.12. 2 Thes. 2.14. 2 Tim. 1.9.
lJoha. 1.12. 1 Joha. 3.2. Heb. 12.10.
m2.18,20.
n1 Kor. 15.42.
o1.11.
p3.18. 1 Kor. 12.8. 1 Pet. 3.7.
qSeb. 24.25.
rJak. 1.3.
s1.6,7. 3.11. Seb. 3.12. 1 Tim. 2.10.
t1.6,7. 3.11. Seb. 3.12. 1 Tim. 2.10.
uGal. 6.10.
v1 Kor. 13.13.
wMat. 12.36; 20.3,6. 1 Tim. 5.13. Tit. 1.12.
xTit. 3.14. Joha. 15.2.
yJoha. 17.3. 2 Pet. 1.3,8.
z1 Joha. 2.9,11. Isa. 59.10.
aaEfe. 5.26. Tit. 2.14.
ab1 Joha. 3.19.
acHeb. 3.1.
ad3.17. 1 Joha. 2.10.
ae1.5. 2 Kor. 9.10. Gal. 3.5. Kol. 2.19.
afKol. 1.13.
ag1.13. 2 Tim. 2.14. Roma 15.14,15.
ah3.17. 1 Joha. 2.21. Fil. 3.1. 1 Pet. 5.12.
ai1 Pet. 5.10.
aj2 Kor. 5.1.
ak3.1.
al1.13. 2 Tim. 2.14. Roma 15.14,15.
am3.1.
anDute. 4.21,22; 31.14. 2 Tim. 4.6.
ao1 Pet. 3.21.
ap2 Kor. 5.1.
aqJoha. 13.36; 21.18,19.
arLuka 9.31.
as2.3. 2 Kor. 2.17; 4.2. 1 Kor. 1.17.
at1 Tim. 1.4.
au1 Kor. 2.4.
av1 Thes. 2.19.
awMat. 17.1,2,6. Mark. 9.2. Luka 9.28,29. 1 Joha. 1.1.
axLuka 1.2. 1 Pet. 2.12.
ayLuka 9.43.
azIsam. 4.9.
baMat. 17.5. Mat. 3.17.
bbMat. 17.1,2,6. Mark. 9.2. Luka 9.28,29. 1 Joha. 1.1.
bcEks. 3.5. Josh. 5.15. Seb. 7.33.
bdSeb. 10.33. 3 Joha. 1.6.
beHlab. 119.105. Joha. 5.35.
bfIsam. 2.28; 22.16. Mat. 2.2.
bg2 Kor. 4.6.
bhRoma 12.6.
biMark. 4.34.
bk2 Tim. 3.16. 1 Pet. 1.10,11.
bl3.2. 2 Sam. 23.2. Luka 1.70. Seb. 1.16; 3.18. Jak. 5.10.

2 Peter 1

Isibingelelo

USimoni Petro, inceku lomphostoli kaJesu Kristu a , kulabo abazuze ukholo oluligugu b  njengathi ngokulunga kukaNkulunkulu wethu loMsindisi wethu uJesu Kristu c : Kakwandiswe kini umusa lokuthula d  elwazini lukaNkulunkulu loJesu iNkosi yethu e .

Abakholwayo bafanele ukuzithinta ngoba baphiwe okunengi nguNkulunkulu

Njengamandla akhe obuNkulunkulu asinike zonke izinto ezimayelana lempilo lokukhonza uNkulunkulu f , ngokolwazi g, h  lwalowo owasibiza i  ngobukhosi j  langobuhle k ; okungakho siphiwe izithembiso ezinkulu kakhulu leziligugu, ukuze ngalezi libe ngabahlanganyeli bemvelo yobuNkulunkulu l , seliphephe m  ekuboleni okusemhlabeni ngenxa yenkanuko n . Njalo ngaphandle kwalokhu-ke selenze yonke inkuthalo, yengezelelani ukulunga ekholweni lwenu o , lekulungeni ulwazi p , lelwazini ukuzithiba q , lekuzithibeni ukubekezela r , lekubekezeleni ukwesaba uNkulunkulu s , lekwesabeni uNkulunkulu t  uthando lwabazalwane u , lethandweni lwabazalwane v  uthando w . Ngoba uba lezizinto zikhona kini, njalo zisanda, kaziyikulenza livilaphe njalo lingabi lezithelo x  elwazini lweNkosi yethu uJesu Kristu y ; ngoba ongelazo lezizinto, uyisiphofu z  ubonela eduze, esekhohlwe ukuthi wahlanjululwa ezonweni zakhe ezindala aa . 10 Ngakho, bazalwane, tshisekelani kakhulu ukuqinisa ab  ubizo lokhetho lwenu ac ; ngoba uba lisenza lezizinto, kalisoze likhubeke loba nini ad . 11 Ngoba ngokunjalo lizakwengezelelwa ngokunothileyo ae  ukungena embusweni ophakade weNkosi yethu loMsindisi uJesu Kristu af .

Ubufakazi bukaPetro lobabaprofethi

12 Ngakho kangisoze ngiyekele ukulikhumbuza njalonjalo ngalezizinto ag , lanxa lisazi ah , njalo liqinisiwe eqinisweni elikhona ai . 13 Njalo ngibona kulungile ukuthi, nxa ngisesekhona kulelithabhanekele aj , ngilivuse ak  ngesikhumbuzo al, am ; 14 ngisazi ukuthi kuyaphangisa an  ukususwa ao  kwethabhanekele lami ap , njengalokhu leNkosi yethu uJesu Kristu ingitshengisile aq . 15 Kodwa lami ngizakhuthala ukuthi ngezikhathi zonke emva kokusuka kwami libe lesikhumbuzo salezizinto ar .

16 Ngoba sasingalandeli izinganekwane zobuqili as, at , lapho silazisa amandla au  lokuza kweNkosi yethu uJesu Kristu av , kodwa sasingabazibonelayo aw, ax  ubukhulu bayo ay . 17 Ngoba wemukela udumo lobukhosi az  okuvela kuNkulunkulu uBaba, lapho ilizwi elinje lafikiswa kuye ngenkazimulo yobukhosi lisithi: Le yiNdodana yami ethandekayo mina engithokoza kuyo ba ; 18 lalelilizwi thina salizwa bb  livela ezulwini, lapho sasilaye entabeni engcwele bc . 19 Njalo silelizwi eliqinileyo kakhulu lesiprofetho, elenza kuhle ukuliqaphelisa bd  njengesibane esikhanyayo endaweni emnyama be , luze lukhanye usuku, lekhwezi bf  liphumele enhliziyweni zenu bg ; 20 lisazi lokhu kuqala, ukuthi kasikho isiprofetho sombhalo bh  esivela kungcazelo engeyakhe bi . 21 Ngoba kakuzanga kulethwe
 kakuzanga kulethwe: kumbe,  kakulethwanga mandulo.
isiprofetho ngentando yomuntu bk , kodwa abantu abangcwele bakaNkulunkulu bakhuluma beqhutshwa nguMoya oNgcwele bl .

Copyright information for Ndebele