aDute. 13.1. Mat. 7.15.
bRoma 15.10. Juda 1.5.
cMat. 24.11. Seb. 20.30. 2 Kor. 11.13; 1 Tim. 4.1.
dGal. 2.4. Juda 1.4.
e1 Kor. 11.19. Tit. 1.10.
f1 Tim. 5.8.
gJuda 1.4. Isam. 6.10. Luka 2.29.
h1 Kor. 6.20. Eks. 15.16. Heb. 10.29.
iFil. 3.19.
jSeb. 19.9. Seb. 9.2.
kIsa. 52.5. Roma 2.24.
l2.14. Juda 1.6. 2 Kor. 12.17,18. 1 Tim. 6.5. Tit. 1.11.
m1.16.Roma 16.18.
nJak. 4.13. 2 Kor. 2.17.
oJuda 1.4. Dute. 32.35.
p3.5.
qFil. 3.19.
rMat. 25.5.
sJuda 1.6.
tJoha. 8.44. 1 Joha. 3.8. Jobe 4.18.
uIsam. 20.2,3,10. Isam. 12.8.
vJuda 1.6.
wMat. 25.41.
xJuda 1.14,15.
y1 Pet. 3.20.
z3.6. Jobe 22.16.
aaGal. 6.14.
abJuda 1.7. Lilo 4.6. Gen. 19.24.
ac2 Tim. 2.14.
adNani 26.10.
aeJak. 5.10.
afJuda 1.15.
agGen. 19.16.
ah2.8.
ai2.18. Mark. 7.22.
ajGal. 1.13.
ak3.17.
al2.8.
amHlab. 119.53,136,158. Hez. 9.4.
anHlab. 34.17,19. Zaga 12.13. 1 Kor. 10.13. Isam. 3.10.
aoSeb. 10.2.
apLuka 16.23.
aq3.7.
ar3.3. Juda 1.16. Gal. 5.16.
asJuda 1.7.
at2.20. Juda 1.8.
auTit. 1.7.
avJuda 1.8. Eks. 22.28.
awJuda 1.9.
axJuda 1.10.
ayJer. 12.3.
azJuda 1.10.
ba2 Tim. 3.2. Seb. 13.45.
bbJuda 1.10.
bc2.19. 1 Kor. 15.42.
bd2.15. Seb. 1.18.
beRoma 13.13. 1 Thes. 5.7.
bfEfe. 5.27.
bgJuda 1.12.
bh1 Kor. 11.21.
bj1 Pet. 4.1.
bk2.18. 3.17.Jak. 1.14.
bl3.16. Jak. 1.8.
bmHeb. 5.14.
bnMark. 7.22.
boEfe. 2.3.
bpHos. 14.9.
bqNani 22.5,7. Dute. 23.4. Neh. 13.2. Juda 1.11. Isam. 2.14.
br2.15. Seb. 1.18.
bsNani 22.21,23,28.
btJuda 1.12.
buMat. 12.43. Luka 11.24.
bvJuda 1.12.
bwJuda 1.13. Mat. 8.12.
bxJuda 1.16. Hlab. 73.8.
by2.18. 3.17.Jak. 1.14.
bz2.7.
ca1.4. 2.20.
cbJoha. 8.36.
ccGal. 5.13. Juda 1.4.
cdJoha. 8.34. Roma 6.16,20.
ce2.19. 1 Kor. 15.42.
cfJoha. 8.34. Roma 6.16,20.
cg1.4. 2.20.
ch2.10.
ci1.2.
cj2 Tim. 2.4.
ckMat. 12.45.
clJak. 4.17.
cm1 Tim. 4.3.
cnHlab. 85.8.
coRoma 7.12.
cpJoha. 16.25.
cqZaga 26.11.

2 Peter 2

UPetro uxwayisa ngabafundisi bamanga

Kodwa kwakukhona labaprofethi bamanga a  phakathi kwabantu b , njengoba lakini kuzakuba khona abafundisi bamanga c , abazangenisa ngensitha d  imfundiso ezehlukanisayo ezichithayo e , bephika f  leNkosi g  eyabathengayo h , bezehlisela ukuchitheka okuphangisayo i , labanengi bazalandela incithakalo zabo; okungabo indlela yeqiniso j  izahlanjazwa k , njalo emhawini l  ngamazwi alungisiweyo m  bazakwenza inzuzo ngani n ; okulahlwa kwabo o  kwakudala kakulibalanga p , lencithakalo yabo q  kayiwozeli r .

Ngoba uba uNkulunkulu engaziyekelanga ingilosi s  ezonayo t , kodwa eziphosela esihogweni u  ezinikela emaketaneni obumnyama ukuze zigcinelwe isigwebo v, w ; njalo kaliyekelanga ilizwe lendulo x , kodwa walondoloza owesificaminwembili uNowa umtshumayeli wokulunga y , mhla eletha uzamcolo z  emhlabeni wabeyisa uNkulunkulu aa ; ngokuyichitha eyitshisa imizi yeSodoma leGomora ab  waseyilahla ac , waseyenza ad  isibonelo ae  kulabo abazakweyisa uNkulunkulu af ; wasemophula ag  uLothi olungileyo ah , owahlutshwa yikuhamba ngamanyala ai  kwabangalunganga aj, ak ; ngoba lowo olungileyo al , ehlala phakathi kwabo, ngokubona lokuzwa insuku ngensuku wezwisa ubuhlungu umphefumulo wakhe olungileyo ngemisebenzi yabo engelamthetho am ; iNkosi iyakwazi an  ukubophula ekulingweni labo abamkhonzayo uNkulunkulu ao , lokubagcina abangalunganga ap  kuze kube lusuku lwesigwebo, bajeziswe aq ; 10 kodwa ikakhulu bona abalandela ar  inyama enkanukweni as  engcolileyo at , labadelela ubukhosi. Abangakhathaliyo, abalenkani au , kabesabi ukuhlambaza ubukhosi av ; 11 kanti ingilosi aw , ezinkulu ngamandla langengalo, kazilethi isigwebo senhlamba ukumelana labo phambi kweNkosi.

12 Kodwa laba, njengezinyamazana ngemvelo ezingelangqondo ax  ezazalelwa ukubanjwa lokubulawa ay , bahlambaza izinto abangazaziyo az, ba , bazabhujiswa bb  ekuboleni kwazo bc , 13 bazakwemukela umvuzo wokungalungi bd , abathi kuyintokozo ukuminza emini be , bayisici loyangiso, bejabula enkohlisweni zabo bf , besedilini lani bg, bh , 14 balamehlo agcwele ubufebe
 ubufebe: Gr.,  isifebekazi.
, labangayekeli isono bj , bayenga bk  imiphefumulo ebuthakathaka bl , belenhliziyo ezejwayele bm  ubuhwaba bn , abantwana besiqalekiso bo ;
15 batshiye indlela eqondileyo baduha bp , balandela indlela kaBalami kaBosori bq , owathanda inzuzo yokungalungi br , 16 kodwa waba lokusolwa kwesakhe isiphambeko; ubabhemi oyisimungulu, ekhuluma ngelizwi lomuntu, wanqanda ubuhlanya bomprofethi bs . 17 Laba bayimithombo engelamanzi bt, bu , amayezi aqhutshwa yisiphepho bv , okugcinelwe bona ubumnyama bomnyama kuze kube phakade bw . 18 Ngoba bakhuluma okokuziqakisa okweze bx , babayenga ngenkanuko zenyama by  langobufebe bz  labo ca  abaphunyuke sibili kibo abahamba ekuduheni cb , 19 bebathembisa inkululeko cc , bona uqobo beyizigqili cd  zokubola ce ; ngoba lowo umuntu ehlulwe ngaye, lakuye wenziwa isigqili cf . 20 Ngoba uba sebephunyukile cg  ekungcoleni komhlaba ch  ngolwazi lweNkosi loMsindisi uJesu Kristu ci , besebebuya behilelwa behlulwa yikho cj , izinto zokucina sezibe zimbi kibo kulezokuqala ck . 21 Ngoba ngabe kwaba ngcono kibo cl  uba babengayazanga indlela yokulunga cm , kulokuthi sebeyazile bafulathele cn  umlayo ongcwele onikelwe kibo co . 22 Kodwa kubehlele lokhu okwesaga esiqinisileyo cp  esithi: Inja ibuyela kwawayo amahlanzo cq ; lengulube egezileyo ekugiqikeni edakeni.

Copyright information for Ndebele