a1.13.
b1 Kor. 5.8.
cJuda 1.17.
d1.21.
eJuda 1.17.
f2.1. 2 Tim. 3.1-3; 4.3. 1 Tim. 4.1. Juda 1.18.
g2.10.
hIsa. 5.19. Jer. 17.15. Hez. 12.22,27. Amos 5.18. Mat. 24.48. Luka 12.45.
i3.12. 1 Thes. 2.19.
jMat. 27.52.
kMark. 10.6; 13.19.
lGen. 1.6,9. Hlab. 33.6. Heb. 11.3. Joha. 1.3.
m2.3.
nKol. 1.17.
oHlab. 24.2; 136.6.
p2.5. Gen. 7.11,21.
q3.10.
r3.10,12. Hlab. 50.3. 2 Thes. 1.8.
s2.9.
t2 Thes. 1.9.
uHlab. 90.4.
vHab. 2.3. Heb. 10.37. Roma 13.11.
w3.15. Luka 18.7. Isa. 30.18.
xHez. 18.23. Isam. 2.21.
yRoma 2.4. 1 Tim. 2.4.
z3.12.
aaMat. 24.43.
ab3.7. Isam. 21.1. Hlab. 102.26. Mat. 24.29.Mat. 24.35. Mark. 13.31.
ac3.12. Gal. 4.3.
ad3.7. Mika 1.4.
ae1 Pet. 1.15.
afGal. 1.13.
ag1.3.
ah3.13,14. Juda 1.21. 1 Kor. 1.7.
aj3.4.
ak3.10.
al3.7. Mika 1.4.
am3.12. Gal. 4.3.
an3.7. Mika 1.4.
ao3.13,14. Juda 1.21. 1 Kor. 1.7.
apIsa. 65.17; 66.22. Isam. 21.1. Seb. 3.21.
aqIsa. 60.20. Isam. 21.27.
ar1 Kor. 15.58.
as3.13,14. Juda 1.21. 1 Kor. 1.7.
at1 Kor. 1.8. Fil. 1.10. 1 Thes. 2.19.
auJak. 1.27.
avFil. 2.15.
aw3.9. Roma 2.4.
axRoma 8.19. 1 Kor. 15.24. 1 Thes. 4.15.
ayHeb. 5.11.
az2.14.
ba1.12. Mark. 13.23.
bb2.14,18.Efe. 4.14.
bc2.7.
bd1.10,11. Gal. 5.4.
beEfe. 4.15. Kol. 1.10; 2.19. 1 Pet. 2.2.
bf1.5.
bgRoma 11.36.

2 Peter 3

Ukufika kosuku lweNkosi

Incwadi le eyesibili, bathandekayo, ngilibhalela yona khathesi, okungazo ngivuse a  ingqondo yenu eqotho ngokulikhumbuza b , ukuze likhumbule amazwi c  akhulunywa ngaphambili ngabaprofethi abangcwele d , lomlayo wethu esingabaphostoli beNkosi loMsindisi e ; kuqala yazini lokhu, ukuthi ekucineni kwensuku kuzafika abahleka usulu f , behamba ngokwezabo inkanuko g , njalo besithi: Singaphi isithembiso h  sokuza kwakhe? i  Ngoba selokhu obaba balala j , konke kumi kunjalo kusukela ekuqaleni kokudalwa k . Ngoba lokhu kabakwazi ngabomo, ukuthi amazulu ayekhona kusukela endulo, lomhlaba, ukhona uvela emanzini njalo ukhona ngamanzi ngelizwi likaNkulunkulu l, m, n, o , okungalo ilizwe elalikhona labhujiswa ngokugcwaliswa ngamanzi p ; kodwa amazulu lomhlaba okukhona khathesi kubekiwe ngalona lelolizwi q , kugcinelwe umlilo r  esukwini lokwahlulelwa s  lokubhujiswa kwabantu abeyisa uNkulunkulu t .

Kodwa lintonye kakumelanga ingaziwa kini, bathandekayo, ukuthi usuku olulodwa eNkosini lunjengeminyaka eyinkulungwane, leminyaka eyinkulungwane njengosuku olulodwa u . INkosi yesithembiso kayidondi v , njengalokhu abanye besithi yikudonda; kodwa iyasibekezelela w , ingathandi ukuthi lamunye abhubhe x  kodwa ukuthi bonke bafinyelele ekuphendukeni y .

10 Kodwa usuku lweNkosi z  luzafika njengesela ebusuku aa , okuzakuthi ngalo amazulu adlule ngokuhlokoma ab , lokokuqala kuzadilizwa ngokutshisa okukhulu ac , lomhlaba lemisebenzi ekuwo kuzatshiswa ad . 11 Njengoba zonke lezizinto zidilizwa, kumele libe ngabanjani ae  ekuhambeni okungcwele af  lekukhonzeni uNkulunkulu ag , 12 lilindele ah  lilangazelela
 lilangazelela: kumbe,  liphangisisa.
ukufika aj  kosuku lukaNkulunkulu ak , okungalo amazulu azakutsha adilizwe al , lokokuqala am  kuncibilike ngokutshisa okukhulu an .
13 Kodwa ngokwesithembiso sakhe silindele ao  amazulu amatsha lomhlaba omutsha ap , okuhlala kukho ukulunga aq .

14 Ngakho, bathandekayo ar , lilindele lezizinto as , tshisekelani ukuthi lificwe nguye ekuthuleni at  lingelacwatshana au  njalo lingasoleki av . 15 Beselisithi ukubekezela kweNkosi yethu kulusindiso aw , njengalokhu lomzalwane wethu othandekayo uPawuli walibhalela, ngokwenhlakanipho eyaphiwa yena; 16 njengoba kunjalo lencwadini zakhe zonke, ekhuluma kuzo ngalezizinto ax , okukuzo kukhona izinto ezithile ezilukhuni ukuzwisiseka ay , okuthi abangaziyo labangaqinanga bazihlanekele az , lanjengakweminye imibhalo, kube kokwabo ukubhujiswa.

17 Ngakho lina, bathandekayo, lisazi mandulo ba  nanzelelani bb , ukuze lingaduhiswa yinkohliso yabangelamlayo bc , liwe kokwenu ukuqina bd . 18 Kodwa khulani emuseni be  lelwazini lweNkosi yethu loMsindisi uJesu Kristu bf . Ubukhosi kabube kuye lakhathesi njalo kuze kube lusuku lwaphakade. Ameni bg .

Copyright information for Ndebele