a1 Sam. 30.17,26.
b4.10.
c1.11. 1 Sam. 4.12. Gen. 44.13.
dJosh. 7.6.
e1.13. Gen. 16.8.
f1 Sam. 31.1-4.
g2 Kho. 11.12. Hlab. 89.39. 132.18.
hNani 31.50.
i1.11. 1 Sam. 4.12. Gen. 44.13.
j1 Sam. 31.4.
k1 Sam. 24.6. 26.9. Hlab. 105.15.
l1 Sam. 12.3.
m4.10,12.
nJosh. 2.19. 1 Kho. 2.37. Levi 20.9.
o1.10. Luka 19.22.
p1 Sam. 12.3.
q3.33. 2 Lan. 35.25. Hez. 27.32. 32.16.
r1 Sam. 31.3.
s1.25,27.
t1 Sam. 31.9. Mika 1.10. 1 Sam. 17.4.
uHlu. 1.18. Hlu. 16.23.
vEks. 15.20. Hlu. 11.34. 1 Sam. 18.6.
wHlu. 14.3.
x1 Sam. 31.1.
y1 Sam. 10.1.
z1 Sam. 18.4.
aaJer. 4.13. Hab. 1.8.
abHlu. 14.18.
acEks. 33.4,5,6. Hez. 7.20. 16.7,11.
ad1 Sam. 18.1. 1 Sam. 23.16.
ae1.19,25.

2 Samuel 1

Umbiko wokufa kukaSawuli

1 Kwasekusithi emva kokufa kukaSawuli, uDavida esephendukile ekutshayeni amaAmaleki, uDavida wahlala insuku ezimbili eZikilagi a  . 2Kwasekusithi ngosuku lwesithathu, khangela, kwafika umuntu evela enkambeni evela kuSawuli b  , ozigqoko zakhe zazidatshuliwe c  , elenhlabathi ekhanda lakhe. Kwasekusithi efika kuDavida wawela emhlabathini, wakhonza d  . 3UDavida wasesithi kuye: Uvela ngaphi? Wasesithi kuye: Ngiphephile enkambeni yakoIsrayeli e  . 4UDavida wasesithi kuye: Lunjani udaba? Akungitshele. Wasesithi: Abantu babalekile empini, labanengi babantu labo bawile njalo bafile, uSawuli laye loJonathani indodana yakhe labo bafile. 5UDavida wasesithi kulelojaha elalimbikela: Wazi njani ukuthi uSawuli loJonathani indodana yakhe bafile? 6Lelojaha elalimbikela laselisithi: Kuthe ngisithi thutshu entabeni yeGilibowa, khangela, uSawuli eyeme emkhontweni wakhe, khangela-ke, inqola labagadi bamabhiza kwakumnamathele f  . 7Lapho enyemukula, wasengibona, wangibiza; ngasengisithi: Khangela ngilapha. 8Wasesithi kimi: Ungubani? Ngasengisithi kuye: NgingumAmaleki. 9Wasesithi kimi: Ake ume phezu kwami ungibulale; ngoba ubuhlungu obukhulu bungehlele, ngoba impilo yami isaphelele kimi. 10Ngakho ngema phezu kwakhe ngambulala, ngoba ngazi ukuthi angeke aphile emva kokuwa kwakhe. Ngasengithatha umqhele owawusekhanda lakhe g  , lesongo elalisengalweni yakhe, ngikulethile lapha enkosini yami h  . 11UDavida wasebamba izigqoko zakhe wazidabula, njalo lawo wonke amadoda ayelaye i  . 12Basebelila, bakhala inyembezi, bazila ukudla kwaze kwahlwa ngenxa kaSawuli, langenxa kaJonathani indodana yakhe, langenxa yabantu be Nkosi, langenxa yendlu kaIsrayeli, ngoba babewe ngenkemba.

13UDavida wasesithi kulelojaha elalimbikele: Uvela ngaphi? Laselisithi: Ngiyindodana yomuntu wezizweni, umAmaleki. 14UDavida wasesithi kulo: Kawesabanga njani j  ukwelula isandla sakho ukubhubhisa k  ogcotshiweyo we Nkosi l  ? 15UDavida wasebiza elinye lamajaha, wathi: Sondela ulidumele. Laselilitshaya laze lafa m  . 16UDavida wasesithi kulo: Igazi lakho kalibe phezu kwekhanda lakho n  ; ngoba umlomo wakho ufakaze umelene lawe o  , usithi: Mina ngimbulele ogcotshiweyo we Nkosi p  .

Isililo sikaDavida ngoSawuli loJonathani

17UDavida waselila lesisililo ngenxa kaSawuli loJonathani indodana yakhe q  18(lapho wathi kufundiswe abantwana bakoJuda "Idandili"; khangela, kubhaliwe egwalweni lukaJashari) r  :

19Ubuhle bukaIsrayeli bubulewe ezindaweni zakho eziphakemeyo. Awe njani amaqhawe s  ! 20Lingakukhulumi eGathi t  , lingakumemezeli ezitaladeni zeAshikeloni u  , hlezi athokoze amadodakazi amaFilisti v  , hlezi ajabule amadodakazi abangasokwanga w  . 21Zintaba zeGilibowa, kakungabi khona amazolo kumbe izulu phezu kwenu x  , kumbe amasimu eminikelo. Ngoba izihlangu zamaqhawe zangcoliswa khona; isihlangu sikaSawuli singagcotshwanga ngamafutha y  22egazini lababuleweyo, emahwahweni amaqhawe idandili likaJonathani kaliphendukanga, lenkemba kaSawuli kayibuyelanga ize z  . 23USawuli loJonathani babethandeka bebahle empilweni zabo, lekufeni kwabo kabehlukaniswanga; babelesiqubu kulezinkozi aa  , belamandla kulezilwane ab  . 24Madodakazi akoIsrayeli, mkhaleleni inyembezi uSawuli, owaligqokisa ngokubomvu lentokozo, owafaka imiceciso yegolide phezu kwezigqoko zenu ac  . 25Awe njani amaqhawe phakathi kwempi! Jonathani, ubulewe endaweni zakho eziphakemeyo! 26Ngidabukile ngawe, mfowethu Jonathani; ubumnandi kakhulu kimi, uthando lwakho belumangalisa kimi lusedlula uthando lwabesifazana ad  . 27Awe njani amaqhawe, zabhubha lezikhali zempi ae  !

Copyright information for Ndebele