a1 Lan. 19.1-19.
b1 Sam. 11.1.
c9.1.
dIsa. 20.4.
e16.21. 1 Sam. 13.4.
fHlu. 18.28.
gHlu. 18.28.
h8.3,5.
i10.8. 23.34. Josh. 13.11,13. 1 Lan. 19.6,7. Dute. 3.14.
j23.8.
kDute. 31.6.
l1 Sam. 4.9.
m1 Sam. 3.18.
n1 Sam. 26.6.
o8.3.
p8.4.
q1 Lan. 19.18.
rJosh. 10.1,4.
s8.6.

2 Samuel 10

Ukwehlulwa kwamaAmoni lamaSiriya

1 Kwasekusithi emva kwalokho a  inkosi yabantwana bakoAmoni yafa, uHanuni indodana yayo wasesiba yinkosi esikhundleni sayo b  . 2UDavida wasesithi: Ngizamenzela umusa uHanuni indodana kaNahashi njengoba uyise wangenzela umusa. UDavida wasethuma ngesandla senceku zakhe ukuyamduduza ngoyise c  . Zafika-ke izinceku zikaDavida elizweni labantwana bakoAmoni. 3Iziphathamandla zabantwana bakoAmoni zasezisithi kuHanuni inkosi yazo: Kambe uDavida uyamhlonipha uyihlo emehlweni akho ngoba ethume abaduduzi kuwe? UDavida kazithumanga yini inceku zakhe kuwe ukuze ziphenye umuzi, ziwuhlole, ziwuchithe? 4UHanuni wasebamba izinceku zikaDavida, wagela ingxenye eyodwa kwezimbili yendevu zazo, waquma izembatho zazo phakathi kuze kube sezibunu zazo, waziyekela zahamba d  . 5Sebembikele uDavida wathumela ukuzihlangabeza ngoba amadoda ayelenhloni kakhulu; inkosi yasisithi: Hlalani eJeriko zize zihlume indevu zenu, beselibuya.

6Lapho abantwana bakoAmoni sebebonile ukuthi baba levumba kuDavida e  , abantwana bakoAmoni bathumela baqatsha kumaSiriya f  eBeti-Rehobi g  lakumaSiriya eZoba, amadoda ahamba ngenyawo azinkulungwane ezingamatshumi amabili h  , lenkosini yeMahaka i  , amadoda ayinkulungwane, lebantwini beTobi, amadoda azinkulungwane ezilitshumi lambili. 7Kwathi uDavida esekuzwile wathuma uJowabi lebutho lonke lamaqhawe j  . 8Abantwana bakoAmoni basebephuma bahlela impi emnyango wesango; lamaSiriya eZoba leRehobi, labantu beTobi leMahaka babebodwa egangeni. 9Lapho uJowabi ebona ukuthi impi ikhangele kuye ngaphambili langemuva, wakhetha kubo bonke abakhethiweyo koIsrayeli, wabahlela ukuthi bamelane lamaSiriya. 10Abaseleyo babantu wasebanikela esandleni sikaAbishayi umfowabo, owabahlela ukuthi bamelane labantwana bakoAmoni. 11Wasesithi: Uba amaSiriya elamandla kakhulu kulami, khona uzakuba lusizo kimi; kodwa uba abantwana bakoAmoni belamandla kakhulu kulawe, khona ngizakuza ukukusiza. 12Qina k  , asiziqinise ngenxa yabantu bakithi, langenxa yemizi kaNkulunkulu wethu l  ; i Nkosi kayenze okuhle emehlweni ayo m  . 13UJowabi wasesondela, labantu ababelaye, empini lamaSiriya; asebaleka phambi kwakhe. 14Lapho abantwana bakoAmoni bebona ukuthi amaSiriya ayabaleka, labo babaleka phambi kukaAbishayi, bangena emzini n  . UJowabi wasebuyela esuka ebantwaneni bakoAmoni, weza eJerusalema.

15AmaSiriya esebonile ukuthi atshayiwe phambi kukaIsrayeli, abuthana ndawonye. 16UHadadezeri wasethumela, wakhupha amaSiriya ayengaphetsheya komfula, afika eHelamu, loShobaki induna yebutho likaHadadezeri phambi kwawo o  . 17Lapho kubikelwa uDavida, wabuthanisa uIsrayeli wonke, wachapha iJordani, wafika eHelamu. AmaSiriya asezihlelela ukumelana loDavida, alwa laye. 18AmaSiriya asebaleka phambi kukaIsrayeli; uDavida wasetshaya kumaSiriya izinqola ezingamakhulu ayisikhombisa p  , labagadi bamabhiza abazinkulungwane ezingamatshumi amane, watshaya uShobaki induna yebutho, owafela lapho q  . 19Lapho wonke amakhosi, izinceku zikaHadadezeri, ebona ukuthi atshaywa phambi kukaIsrayeli, enza ukuthula loIsrayeli r  , abakhonza. Ngakho amaSiriya esaba ukusiza abantwana bakoAmoni futhi s  .

Copyright information for Ndebele