a1 Lan. 20.1.
bDute. 3.11.
c16.22. Dute. 22.8. 1 Sam. 9.25,26. 2 Kho. 23.12. Jer. 19.13. 32.29. Zef. 1.5. Mat. 24.17. Seb. 10.9.
dGen. 26.7.
eHlab. 51.
fLevi 15.19,28. 18.19.
g12.9. 23.39. 11.3,21,24. 1 Sam. 26.6. Gen. 15.20.
hGen. 19.2.
iGen. 43.34. Esta 2.18. Jer. 40. 5.
j7.2,6.
k11.13. 20.6. 1 Kho. 1.33.
l14.19. 1 Sam. 1.26.
mGen. 19.33,35.
n12.9.
oHlu. 9.53.
p12.9.

2 Samuel 11

UDavida loBathisheba

Kwasekusithi ekuthwaseni komnyaka ngesikhathi amakhosi aphuma ngaso impi, uDavida wathuma uJowabi lenceku zakhe kanye laye loIsrayeli wonke; basebechitha abantwana bakoAmoni a , bavimbezela iRaba b . Kodwa uDavida wahlala eJerusalema.

Kwasekusithi ngesikhathi sakusihlwa uDavida wavuka embhedeni wakhe, wahambahamba phezu kophahla lwendlu yenkosi; esephahleni wasebona owesifazana egeza c ; njalo owesifazana wayemuhle kakhulu, ebukeka d . UDavida wasethuma wabuza ngalowowesifazana. Kwasekuthiwa: Lo kakusuye uBathisheba yini, indodakazi kaEliyamu, umkaUriya umHethi? UDavida wasethuma izithunywa wamthatha, owesifazana weza kuye, walala laye e  (ngoba wayehlanjululiwe ekungcoleni kwakhe f ), wasebuyela endlini yakhe. Owesifazana wasethatha isisu, wathumela watshela uDavida wathi: Sengilesisu.

UDavida wasethumela kuJowabi wathi: Thumela kimi uUriya umHethi g . UJowabi wasethumela uUriya kuDavida. Esefikile kuye uUriya, uDavida wambuza ngempilakahle kaJowabi langempilakahle yabantu langempumelelo yempi. UDavida wasesithi kuUriya: Yehlela endlini yakho, ugeze inyawo zakho h . U-Uriya wasephuma endlini yenkosi; kwasekulandela emva kwakhe isipho esivela enkosini i . Kodwa uUriya walala emnyango wendlu yenkosi kanye lenceku zonke zenkosi yakhe, kehlelanga endlini yakhe. 10 Kwathi sebemtshelile uDavida besithi: U-Uriya kehlelanga endlini yakhe, uDavida wathi kuUriya: Kawuveli ekuhambeni yini? Kungani ungehlelanga endlini yakho? 11 U-Uriya wasesithi kuDavida: Umtshokotsho, loIsrayeli, loJuda kuhlala emathenteni j ; lenkosi yami uJowabi lenceku zenkosi yami bamisile inkamba endle; mina-ke ngizangena endlini yami yini ukuyakudla lokuyanatha lokuyalala lomkami k ? Kuphila kwakho lokuphila komphefumulo wakho, kangisoze ngiyenze leyonto l . 12 UDavida wasesithi kuUriya: Hlala lapha lalamuhla, kusasa-ke ngizakuvumela ukuthi uhambe. U-Uriya wasehlala eJerusalema ngalolosuku langosuku olulandelayo. 13 UDavida wasembiza ukuthi adle anathe phambi kwakhe, wamdakisa m ; njalo kusihlwa waphuma ukuyalala embhedeni wakhe kanye lenceku zenkosi yakhe, kodwa kehlelanga endlini yakhe.

14 Kwasekusithi ekuseni uDavida wabhalela uJowabi incwadi, wayithumela ngesandla sikaUriya. 15 Wasebhala encwadini esithi: Misani uUriya phambili eqondene lokulwa okutshisayo kakhulu, beselihlehlela emuva lisuka kuye, ukuze atshaywe afe n . 16 Kwasekusithi lapho uJowabi esewukhangelisisile umuzi, wamisa uUriya endaweni azi ukuthi kulamaqhawe khona. 17 Amadoda omuzi asephuma alwa loJowabi; kwawa abanye babantu, benceku zikaDavida; wafa laye uUriya umHethi.

18 UJowabi wasethuma wambikela uDavida zonke indaba zempi; 19 wasilaya isithunywa esithi: Lapho usuqedile ukuyibikela inkosi zonke izindaba zempi, 20 kuzakuthi-ke uba ulaka lwenkosi luvuka, isithi kuwe: Belisondelelani kangaka emzini ukulwa? Belingazi yini ukuthi bebezaciba besemdulini? 21 Ngubani owatshaya uAbhimeleki indodana kaJerubeshethi o ? Angithi owesifazana wamwisela ngocezu lwelitshe lokuchola ephezu komduli, waze wafa eThebezi? Lisondeleleni eduze lomduli? Ubususithi: Inceku yakho uUriya umHethi laye ufile.

22 Sasesihamba isithunywa, safika sambikela uDavida konke uJowabi ayesithume khona. 23 Isithunywa sasesisithi kuDavida: Isibili, abantu basehlula, basiphumela egangeni; kodwa sabadudula kwaze kwaba semnyango wesango. 24 Abatshoki basebetshoka ezincekwini zakho bephezu komduli; zifile lezinye zenceku zenkosi; lenceku yakho uUriya umHethi ifile layo. 25 UDavida wasesithi kuso isithunywa: Uzakutsho njalo kuJowabi uthi: Le into kayingabimbi emehlweni akho, ngoba inkemba idla omunye njengomunye; qinisa impi yakho imelane lomuzi, uwuchithe; ubusumqinisa.

26 Lapho umkaUriya esezwile ukuthi uUriya indoda yakhe ufile, wayililela indoda yakhe. 27 Sekwedlulile ukulila, uDavida wathuma, wamletha endlini yakhe; wasesiba ngumkakhe, wamzalela indodana. Kodwa leyonto uDavida ayenzayo yayimbi emehlweni e Nkosi p .

Copyright information for Ndebele