a7.2-17. 12.7,25. 1 Kho. 1.10,22,34. 4.5. 1 Lan. 29.29. 2 Lan. 9.29. Hlab. 51.
b14.5. Hlu. 9.8-15. 1 Kho. 20.35-41. Isa. 5.1-7.
cRuthe 3.13.
dEks. 22.1. Luka 19.8.
e1 Sam. 16.13.
f3.7. 16.21. 1 Kho. 2.22.
gNani 15.31.
h11.15,16,17,27.
i12.6. Amos 4.12.
j16.22. Dute. 28.30.
k1 Sam. 15.24.
l24.10. Hlab. 51.4. Jobe 7.20. Hlab. 32.5. Zaga 28.13.
m24.10. Jobe 7.21. Mika 7.18. Zek. 3.4. Hlab. 32.1.
nIsa. 52.5. Hez. 36.20,23. Roma 2.24.
o13.31.
pRuthe 3.3.
qJobe 1.20.
rJonah 3.9. Isa. 38.1-5.
sJobe 7.8,9,10.
tMat. 1.6.
u1 Lan. 22.9.
v1 Lan. 20.1.
w11.1,17.
x1 Lan. 20.2,3.
y1 Kho. 9.20,21.
z1 Kho. 7.9.
aaJer. 43.9. Nah. 3.14.

2 Samuel 12

UNathani ukhuza uDavida

I Nkosi yasithuma uNathani kuDavida a . Wasefika kuye wathi kuye: Kwakukhona amadoda amabili emzini owodwa; enye inothile, lenye ingumyanga. Enothileyo yayilezimvu lenkomo ezinengi kakhulu. Kodwa engumyanga yayingelalutho ngaphandle kwewundlu elincinyane elilodwa elisikazi eyayilithengile, yalondla; lakhula layo, njalo labantwana bayo ndawonye. Ladla okocezu lwayo, lanatha okwenkezo yayo; lalala esifubeni sayo, lalinjengendodakazi kiyo. Kwasekufika isihambi endodeni enothileyo; yasiyekela ukuthatha ezimvini zayo lenkomeni zayo ukulungisela isihambi esasifike kiyo, kodwa yathatha iwundlu elisikazi lendoda engumyanga, yalilungisela umuntu owayefike kiyo b . Ulaka lukaDavida lwaseluvuthela lowomuntu kakhulu, wathi kuNathani: Kuphila kukaJehova, isibili umuntu owenze lokho uyindodana yokufa c . Njalo uzalibuyisela iwundlu elisikazi liphindwe kane, ngenxa yokuthi enze le into langenxa yokuthi engabanga lozwelo d .

UNathani wasesithi kuDavida: Nguwe lowomuntu! Itsho njalo i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli: Ngakugcoba waba yinkosi phezu kukaIsrayeli, ngakukhulula esandleni sikaSawuli e . Ngakunika indlu yenkosi yakho labafazi benkosi yakho esifubeni sakho, ngakunika indlu kaIsrayeli lekaJuda; uba-ke bekukuncinyane, bengingakwengezelela okunje lokunje f . Udeleleleni ilizwi le Nkosi ukuthi wenze okubi emehlweni ayo g ? U-Uriya umHethi umtshayile ngenkemba, lomkakhe wamthatha waba ngumkakho, laye umbulele ngenkemba yabantwana bakoAmoni h . 10 Ngakho-ke inkemba kayiyikusuka endlini yakho kuze kube nininini, ngenxa yokuthi ungidelele, wathatha umkaUriya umHethi ukuthi abe ngumkakho i . 11 Itsho njalo i Nkosi: Khangela, ngizakuvusela okubi kuvela endlini yakho, ngithathe omkakho phambi kwamehlo akho, ngibanike umakhelwane wakho, alale labomkakho phambi kwalelilanga j . 12 Ngoba wena wakwenza ensitha, kodwa mina ngizakwenza le into phambi kukaIsrayeli wonke laphambi kwelanga. 13 UDavida wasesithi kuNathani k : Ngonile e Nkosini l . UNathani wasesithi kuDavida: Le Nkosi isusile isono sakho; kawuyikufa m . 14 Loba kunjalo, ngoba wenze izitha ze Nkosi zidelele lokudelela ngalindaba, laye umntwana ozalelwe wena uzakufa lokufa n .

15 UNathani wasesiya endlini yakhe. I Nkosi yasimtshaya umntwana umkaUriya amzalela uDavida, wagula kakhulu. 16 Ngakho uDavida wamncengela umntwana kuNkulunkulu; uDavida wasezila izilo lokudla, wangena, walala emhlabathini ubusuku bonke o . 17 Abadala bendlu yakhe basebesukuma baya kuye ukumvusa emhlabathini; kodwa kafunanga, futhi kadlanga ukudla labo. 18 Kwasekusithi ngosuku lwesikhombisa umntwana wafa. Izinceku zikaDavida zasezisesaba ukumtshela ukuthi umntwana ufile; ngoba zathi: Khangela, umntwana esaphila sakhuluma laye, kalalelanga ilizwi lethu; pho, singamtshela njani ukuthi umntwana ufile? Angenza okubi. 19 Kodwa uDavida ebona ukuthi inceku zakhe ziyanyenyezelana, uDavida waqedisisa ukuthi umntwana usefile; ngakho uDavida wathi ezincekwini zakhe: Umntwana usefile yini? Zasezisithi: Usefile. 20 UDavida wasevuka emhlabathini, wageza, wagcoba, wantshintsha izigqoko zakhe, wangena endlini ye Nkosi p , wakhonza q ; wasesiya endlini yakhe, wacela, babeka ukudla phambi kwakhe, wadla. 21 Inceku zakhe zasezisithi kuye: Iyini le into oyenzileyo? Ngenxa yomntwana ophilayo uzile ukudla wakhala inyembezi; kodwa lapho umntwana esefile, uvukile wadla isinkwa. 22 Wasesithi: Umntwana esaphila, ngizile ukudla, ngakhala inyembezi, ngoba ngathi: Ngubani owaziyo i Nkosi ingangihawukela ukuthi umntwana aphile. 23 Kodwa khathesi usefile, ngizazilelani? Ngilakho ukumbuyisa yini futhi r ? Ngizakuya kuye, kodwa yena kayikubuyela kimi s .

24 UDavida wasemduduza uBathisheba umkakhe, wangena kuye, walala laye; wazala indodana t , wabiza ibizo layo wathi nguSolomoni. UJehova wasemthanda u . 25 Wasethuma ngesandla sikaNathani umprofethi, wabiza ibizo layo wathi nguJedidiya, ngenxa kaJehova.

UDavida unqoba iRaba

26 UJowabi walwa-ke v  leRaba eyabantwana bakoAmoni w , wathumba umuzi wobukhosi. 27 UJowabi wasethuma izithunywa kuDavida wathi: Ngilwe leRaba, njalo ngathumba umuzi wamanzi. 28 Ngakho-ke buthanisa abantu abaseleyo, umise inkamba maqondana lomuzi, uwuthumbe, hlezi mina ngiwuthumbe umuzi, lebizo lami libizwe phezu kwawo. 29 UDavida wasebuthanisa bonke abantu, waya eRaba, walwa layo, wayithumba. 30 Wasethatha umqhele wenkosi ekhanda lakhe, osisindo sawo sasilithalenta legolide lelitshe eliligugu, waba sekhanda likaDavida x . Wasekhipha impango yomuzi enengi kakhulu. 31 Wakhupha labantu ababephakathi kwawo, wababeka y  emasaheni, lezikhalini ezicijileyo zensimbi, lemahlokeni ensimbi z , wabadlulisa emahondweni ezitina; wenza njalo kuyo yonke imizi yabantwana bakoAmoni. UDavida labo bonke abantu basebebuyela eJerusalema aa .

Copyright information for Ndebele