a13.39.
b23.26. 1 Lan. 27.9. 2 Lan. 11.6. 20.20. Neh. 3.5,27. Jer. 6.1. Amos 1.1. 1 Lan. 2.24. 4.5.
cRuthe 3.3.
d14.19. Eks. 4.15.
e1.2. 1 Sam. 20.41.
f12.1.
gGen. 17.19. Ezra 10.13.
hMat. 21.38.
iMat. 21.38.
jGen. 45.7.
k1 Sam. 25.24. Gen. 27.13. Mat. 27.25.
l3.28,29. 1 Kho. 2.33.
mNani 35.19,21. Dute. 19.12.
nRuthe 3.13.
o1 Sam. 14.45.
pHlu. 20.2.
q13.37,38.
r1 Sam. 7.6.
sNani 35.15,25,28.
t1 Sam. 26.19.
u14.20. 1 Sam. 29.9.
v1 Sam. 1.26.
wMika 6.10.
x14.3.
y14.32. 13.38.
zIsa. 1.6.
aaHez. 44.20.
abEks. 13.10.
ac18.18.
adGen. 12.11.
ae13.23.
af1 Sam. 20.8.
ag15.5. 19.39. 20.9. Gen. 29.13. 31.55. 33.4. 45.15. Eks. 18.7. Luka 15.20. 22.47.

2 Samuel 14

UJowabi wenza icebo lokubuyisa uAbisalomu

1 UJowabi indodana kaZeruya wasenanzelela ukuthi inhliziyo yenkosi ikuAbisalomu a  . 2UJowabi wasethumela eThekhowa b  ukuthi alande khona owesifazana ohlakaniphileyo, wathi kuye: Ake uzitshaye olilayo, ake ugqoke izigqoko zokulila, ungazigcobi ngamafutha, kodwa ube njengowesifazana oselilele ofileyo insuku ezinengi c  . 3Ungene enkosini, ukhulume kuyo ngalindlela. UJowabi wasefaka amazwi emlonyeni wakhe d  .

4Lapho owesifazana umThekhowa ekhuluma enkosini, wathi mbo ngobuso bakhe emhlabathini, wakhothama, wathi: Siza, nkosi e  ! 5Inkosi yasisithi kuye: Ulani? Yena wasesithi: Sibili f  , ngingumfazi ongumfelokazi, lendoda yami yafa. 6Njalo incekukazi yakho yayilamadodana amabili, alwa womabili egangeni; kwakungelamlamuli phakathi kwawo; enye yasitshaya enye, yayibulala g  . 7Khangela-ke, usendo lonke seluvukele incekukazi yakho, bathi: Nikela lowo owatshaya umfowabo wambulala, ukuthi simbulale ngenxa yempilo yomfowabo ambulalayo h  , sichithe lendlalifa. Ngalokho bacitshe ilahle lami eliseleyo i  , ukuze bangatshiyeli indoda yami ibizo lensali ebusweni bomhlaba j  . 8Inkosi yasisithi kowesifazana: Yana endlini yakho; mina-ke ngizalaya ngawe. 9Owesifazana umThekhowa wasesithi enkosini: Nkosi yami, nkosi, icala kalibe phezu kwami laphezu kwendlu kababa k  ; kodwa inkosi lesihlalo sayo sobukhosi kube msulwa l  . 10Inkosi yasisithi: Okhuluma ulutho kuwe, umlethe kimi, njalo kayikuphinda akuthinte futhi. 11Wasesithi: Inkosi ake ikhumbule i Nkosi uNkulunkulu wayo ukuthi umphindiseli wegazi angaqhubeki ukuchitha, hlezi bachithe indodana yami m  . Yasisithi: Kuphila kukaJehova n  , kakuyikuwela emhlabathini olulodwa unwele lwendodana yakho o  . 12Owesifazana wasesithi: Incekukazi yakho ake ikhulume ilizwi enkosini yami inkosi. Yasisithi: Khuluma. 13Owesifazana wasesithi: Pho, unakaneleni okunje ngabantu bakaNkulunkulu p  ? Ngokukhuluma lindaba inkosi injengolecala, ngokuthi inkosi kayibuyisanga oxotshiweyo wayo q  . 14Ngoba kumele sife, sinjengamanzi achithekele emhlabathini angabuthwanga r  ; kodwa uNkulunkulu kayikususa impilo, kodwa uzacabanga amacebo ukuthi angalahli kuye oxotshiweyo s  . 15Ngakho-ke, njengoba ngizile ukukhuluma linto enkosini, inkosi yami, kungoba abantu bangesabisile; incekukazi yakho yasisithi: Khathesi ngizakhuluma lenkosi; mhlawumbe inkosi izakwenza ilizwi lencekukazi yayo. 16Ngoba inkosi izakuzwa, ukukhulula incekukazi yayo esandleni somuntu ofuna ukuchitha mina kanye lendodana yami elifeni likaNkulunkulu t  . 17Incekukazi yakho yasisithi: Akuthi ilizwi lenkosi yami, inkosi, libe ngelokuthula, ngoba njengengilosi kaNkulunkulu, injalo inkosi yami, inkosi, ukuzwa okubi lokuhle. Ngakho i Nkosi uNkulunkulu wakho izakuba lawe u  . 18Inkosi yasiphendula yathi kowesifazana: Ake ungangifihleli indaba engizayibuza kuwe. Owesifazana wasesithi: Ake ikhulume inkosi yami, inkosi. 19Inkosi yasisithi: Isandla sikaJowabi silawe yini kukho konke lokhu? Owesifazana wasephendula wathi: Kuphila komphefumulo wakho, nkosi yami v  , nkosi, isibili kakho ongaya ngakwesokunene langakwesokhohlo asuke lakuyiphi into inkosi yami, inkosi, eyikhulumileyo w  ; ngoba inceku yakho uJowabi, yona yangilaya, yiyo eyafunza incekukazi yakho wonke lamazwi. 20Inceku yakho uJowabi iyenzile linto ukuthi iphendule ukuma kwendaba. Njalo inkosi yami ihlakaniphile njengenhlakanipho yengilosi kaNkulunkulu, ukwazi konke okusemhlabeni x  .

21Inkosi yasisithi kuJowabi: Khangela khathesi, ngenzile lindaba; ngakho hamba ubuyise umfana uAbisalomu. 22UJowabi wasesithi mbo ngobuso emhlabathini, wakhothama, wayibusisa inkosi; uJowabi wasesithi: Lamuhla inceku yakho iyazi ukuthi ngithole umusa emehlweni akho, nkosi yami, nkosi, ngokuthi inkosi yenzile indaba yenceku yayo. 23Wasesuka uJowabi, waya eGeshuri, wamletha uAbisalomu eJerusalema y  . 24Inkosi yasisithi: Kaphendukele endlini yakhe, angaboni ubuso bami. Ngakho uAbisalomu waphendukela endlini yakhe, kabonanga ubuso benkosi.

25KoIsrayeli wonke-ke kwakungelamuntu omuhle njengoAbisalomu ukumdumisa kakhulu; kwakungelasici kuye kusukela kungaphansi yonyawo lwakhe kuze kufike enkanda yakhe z  . 26Nxa egela inwele zekhanda lakhe aa  - ngoba kwakusithi ekupheleni kwawo wonke umnyaka, ngoba zazinzima kuye, ngakho wazigela ab  - walinganisa inwele zekhanda lakhe, amashekeli angamakhulu amabili ngesilinganiso senkosi. 27Kwasekuzalelwa uAbisalomu amadodana amathathu lendodakazi eyodwa, obizo layo lalinguTamari ac  ; wayengowesifazana omuhle ebukeka ad  .

28UAbisalomu wasehlala eJerusalema iminyaka emibili epheleleyo, kabonanga ubuso benkosi ae  . 29UAbisalomu wasethumela kuJowabi ukuthi amthume enkosini; kodwa kavumanga ukuza kuye. Waphinda wathumela ngokwesibili, kodwa kavumanga ukuza. 30Wasesithi ezincekwini zakhe: Bonani, isabelo sikaJowabi siseceleni kwesami, njalo ulebhali* lapho; hambani lisithungele ngomlilo. Izinceku zikaAbisalomu zasezithungela isabelo ngomlilo. 31Wasesuka uJowabi weza kuAbisalomu endlini, wathi kuye: Izinceku zakho zithungeleleni isabelo esingesami ngomlilo? 32UAbisalomu wasesithi kuJowabi: Khangela, ngithumele kuwe ngisithi: Woza lapha, ukuze ngikuthume enkosini, ukuthi: Ngibuyeleni ngisuka eGeshuri? Bekukuhle kimi ukuthi ngabe ngilokhu ngikhonale. Ngakho-ke kangibone ubuso benkosi; njalo uba kulecala kimi, kayingibulale af  . 33Ngakho uJowabi weza enkosini, wayitshela; isimbizile uAbisalomu weza enkosini, wayikhothamela ngobuso bakhe emhlabathini, phambi kwenkosi; inkosi yasimanga uAbisalomu ag  .

Copyright information for Ndebele