a1 Kho. 1.5.
bHlu. 9.29.
d1 Sam. 16.1.
eGen. 28.20,21.
f13.38.
g1 Sam. 1.17.
h1 Sam. 9.13. 1 Sam. 16.3,5.
iGen. 20.5. 1 Kho. 22.34.
j15.31. 16.20. 17.1,14,23. 11.3. 23.34.
k1 Lan. 27.33. Hlab. 41.9. 55.12,13,14.
lJosh. 15.51.
mHlab. 3.1.
n3.1. Eks. 19.19.
o15.6. Hlu. 9.3.
p19.9. Hlab. 3.
r16.21,22.
s1 Sam. 30.14.
t8.18.
u1 Sam. 27.2. 1 Sam. 17.4.
v18.2.
w2 Kho. 17.23. 24.14. 25.21. Amos 1.5. 6.7.
x1 Sam. 23.13.
yRuthe 3.13. Ruthe 1.16,17.
z15.23.
aa1 Kho. 2.37. 15.13. 2 Kho. 23,4,6,12. 2 Lan. 15.16. 29.16. 30.14. Jer. 31.40.
ab15.28. 16.2. 17.16,29.
ac8.17. 20.25. 1 Kho. 4.4.
adNani 4.15.
aeJosh. 7.23.
af20.25. 1 Sam. 22.20. 23.6,9. 1 Kho. 4.4.
agHlab. 43.3.
ahEks. 15.13. Jer. 25.30.
ai22.20. Nani 14.8. 1 Kho. 10.9. 2 Lan. 9.8. Hlab. 18.19. 22.8. Isa. 62.4.
ajHlu. 10.15.
ak1 Sam. 9.9.
al15.36. 17.17. 18.19,27. 1 Kho. 1.42. 4.15. 1 Lan. 6.8,53.
am2.29. 4.7. 17.16. Josh. 5.10. 18.18. 2 Kho. 25.4,5. Jer. 39.4,5. 52.7,8.
an19.4. Esta 6.12. Jer. 14.3,4.
aoIsa. 20.2,4.
ap5.10. Hlab. 126.6.
aq16.23. 17.14,23.
arJosh. 16.2.
as1.2.
atJosh. 7.6.
au19.35.
av16.19.
awHlab. 33.10.
ax17.15,16.
ay15.27.
az16.16. 1 Lan. 27.33. 1 Kho. 4.5,16.
ba16.15.

2 Samuel 15

UAbisalomu uvukela uDavida

1 Kwasekusithi emva kwalokhu uAbisalomu wazilungisela izinqola lamabhiza, labantu abangamatshumi amahlanu begijima phambi kwakhe a  . 2UAbisalomu wayesevuka ekuseni kakhulu eme eceleni kwendlela yesango; kwakusithi wonke umuntu olecala lomthetho eliya enkosini ukwahlulelwa, uAbisalomu ambize athi: Ungowawuphi umuzi? Lapho esithi: Inceku yakho ingowesinye sezizwe zakoIsrayeli; 3uAbisalomu abesesithi kuye: Bona, indaba zakho zinhle zilungile, kodwa kakho owenkosi ukuthi akuzwe. 4UAbisalomu abesesithi: Kungathi ngabe ngibekwe umahluleli elizweni, ukuthi wonke umuntu olecala lomthetho lodaba angeza kimi, njalo bengizamlungisela b  . 5Kwakusithi lapho kusondela umuntu ukumkhothamela, elule isandla sakhe, ambambe, amange. 6UAbisalomu wasesenza ngalindlela kuIsrayeli wonke, bona abeza enkosini ukwahlulelwa; ngalokho uAbisalomu wathumba
 wathumba: Heb. weba
inhliziyo yamadoda akoIsrayeli.

7Kwasekusithi ekupheleni kweminyaka engamatshumi amane uAbisalomu wathi enkosini: Ake ngiyekhokha isithembiso sami engasithembisa e Nkosini eHebroni d  . 8Ngoba inceku yakho yathembisa isithembiso e  ngisahlala eGeshuri eSiriya ngisithi: Uba i Nkosi ingibuyisela lokungibuyisela eJerusalema, ngizayikhonza i Nkosi f  . 9Inkosi yasisithi kuye: Hamba ngokuthula. Wasesukuma waya eHebroni g  .

10Kodwa uAbisalomu wathuma izinhloli ezizweni zonke zakoIsrayeli esithi: Lapho lisizwa ukukhala kophondo, lizakuthi: UAbisalomu uyinkosi eHebroni! 11Kwasekuhamba loAbisalomu amadoda angamakhulu amabili esuka eJerusalema, anxusiweyo h  , ahamba ebuqothweni bawo, njalo engazi lutho i  . 12UAbisalomu wasethumela wabiza uAhithofeli weGilo j  , umeluleki kaDavida k  , esuka emzini wakhe, eGilo l  , esahlaba imihlatshelo. Njalo ugobe lwaqina, labantu bahamba banda m  kuAbisalomu n  .

13Kwasekufika isithunywa kuDavida, sisithi: Inhliziyo yabantu bakoIsrayeli ilandela uAbisalomu o  . 14Wasesithi uDavida ezincekwini zakhe zonke ezazilaye eJerusalema: Sukumani, sibaleke, ngoba kasilakuphepha ebusweni bukaAbisalomu p  . Phangisani ukuhamba, hlezi aphangise asifice, asehlisele
 sehlisele: Heb. awisele phezu kwethu
okubi, atshaye umuzi ngobukhali benkemba.
15Izinceku zenkosi zasezisithi enkosini: Njengakho konke inkosi, inkosi yami, ekukhethayo, khangela, nanzi inceku zakho. 16Yasiphuma inkosi, layo yonke indlu yayo iyilandela. Inkosi yasitshiya abafazi abalitshumi, abafazi abancane, ukuze balinde indlu r  . 17Yasiphuma inkosi, labo bonke abantu beyilandela; bema endlini ekhatshana. 18Lazo zonke inceku zayo zedlula eceleni kwayo, njalo wonke amaKerethi s  lawo wonke amaPelethi t  lawo wonke amaGiti, amadoda angamakhulu ayisithupha, eza amlandela evela eGati u  , edlula phambi kwenkosi.

19Inkosi yasisithi kuIthayi umGiti v  : Lawe uhambelani lathi? Buyela uhlale lenkosi, ngoba ungowezizweni njalo ungumxotshwa endaweni yakho w  . 20Ufike izolo; pho, lamuhla ngikuzulazulise ngokuhamba lathi, njengoba ngiya lapho engiya khona? Buyela ubuyisele abafowenu. Umusa leqiniso kakube lawe x  . 21Kodwa uIthayi wayiphendula inkosi wathi: Kuphila kukaJehova, njalo kuphila kwenkosi yami y  , inkosi, isibili kuleyondawo lapho inkosi yami, inkosi, ezakuba kiyo, loba kusekufeni loba kusekuphileni, lalapho izakuba khona inceku yakho. 22UDavida wasesithi kuIthayi: Hamba, uchaphe z  . UIthayi umGiti wasechapha kanye labantu bakhe bonke labantwanyana ababelaye. 23Ilizwe lonke lakhala inyembezi ngelizwi elikhulu, njalo abantu bonke bachapha. Inkosi yasichapha isifula iKidroni aa  , labantu bonke bachapha, ngasendleleni yenkangala ab  .

24Njalo khangela, uZadoki laye lawo wonke amaLevi elaye ac  , bethwele umtshokotsho wesivumelwano sikaNkulunkulu ad  , bawubeka phansi umtshokotsho kaNkulunkulu ae  ; uAbhiyatha wasesenyuka af  , abantu bonke baze baphela ukudlula bephuma emzini. 25Inkosi yasisithi kuZadoki: Buyisela umtshokotsho kaNkulunkulu emzini. Uba ngizathola umusa emehlweni e Nkosi, izangibuyisa ag  ingitshengise wona kanye lendawo yayo yokuhlala ah  . 26Kodwa uba isitsho njalo, ithi: Kangithokozi ngawe ai  ; khangela ngilapha, kayenze kimi njengokuhle emehlweni ayo aj  . 27Inkosi yasisithi kuZadoki umpristi: Ungumboni yini ak  ? Buyela emzini ngokuthula, loAhimahazi indodana yakho loJonathani indodana kaAbhiyatha, amadodana enu omabili elani al  . 28Bona, ngizalinda emazibukweni enkangala, kuze kufike ilizwi elivela kini lokungibikela am  . 29Ngakho uZadoki loAbhiyatha bawubuyisela umtshokotsho kaNkulunkulu eJerusalema, bahlala khona.

30UDavida wasesenyuka ngomqanso wemihlwathi, esenyuka ekhala inyembezi, embomboze ikhanda lakhe an  , wahamba engelamanyathela ao  ; labo bonke abantu ababelaye bambomboza, ngulowo lalowo ikhanda lakhe, benyuka, besenyuka bekhala inyembezi ap  .

31Kwasekubikwa kuDavida kwathiwa: UAhithofeli uphakathi kwabakugobe loAbisalomu. UDavida wasesithi:  Nkosi, ake uthuthaze icebo likaAhithofeli aq  .

32Kwasekusithi uDavida esefike engqongeni lapho ayekhonza khona uNkulunkulu, khangela, uHushayi umArki wamhlangabeza ar  , isembatho sakhe sidatshuliwe as  , lenhlabathi isekhanda lakhe at  . 33UDavida wasesithi kuye: Uba usedlula lami, uzakuba ngumthwalo kimi au  . 34Kodwa uba ubuyela emzini uthi kuAbisalomu: Ngizakuba yinceku yakho, nkosi av  ; kade ngiyinceku kayihlo, kodwa khathesi sengizakuba yinceku yakho; khona uzangichithela icebo likaAhithofeli aw  . 35Njalo kabakho yini kanye lawe lapho oZadoki loAbhiyatha abapristi? Ngakho kuzakuthi yonke indaba oyizwayo endlini yenkosi, uyitshele oZadoki loAbhiyatha abapristi ax  . 36Khangela, kukhona lapho kanye labo amadodana abo amabili, uAhimahazi okaZadoki, loJonathani okaAbhiyatha; njalo uzathumela ngesandla sabo kimi yonke into ozayizwa ay  . 37UHushayi umngane kaDavida wasefika emzini az  , loAbisalomu wafika eJerusalema ba  .

Copyright information for Ndebele