a15.30,32.
b9.2-12.
c1 Sam. 25.18.
dIsa. 16.9. Jer. 40.10,12.
eGen. 33.8.
f16.14. 17.29.
g19.26,27.
h3.16.
i19.16. 1 Kho. 2.8,44.
kDute. 13.13.
l1 Kho. 2.32. Hlu. 9.24,56,57. 1 Kho. 2.33.
m1.16. 3.28,29. 4.11,12.
n9.8. 3.8.
o19.22. 1 Kho. 17.18. 2 Kho. 3.13. 2 Lan. 35.21. Ezra 4.3. Mat. 8.29. Mark. 1.24. Luka 4.34. 8.28. Joha. 2.4.
p1 Sam. 26.6.
qGen. 15.4.
r2 Kho. 19.4.
sGen. 29.32.
t15.37.
u15.37. Josh. 16.2.
v19.25.
w15.34.
x15.16. 20.3.
y10.6. 1 Sam. 13.4.
z2.7. Zek. 8.9,13.
aa11.2.
ab12.11,12.
ac15.12.

2 Samuel 16

1Kwathi uDavida esedlule kancinyane engqongeni a  , khangela, uZiba inceku kaMefiboshethi wamhlangabeza elabobabhemi ababili belezihlalo b  , bethwele izinkwa ezingamakhulu amabili, lamahlukuzo alikhulu ezithelo ezonyisiweyo zevini c  , lezithelo zehlobo ezilikhulu, lomgodla wewayini d  . 2Inkosi yasisithi kuZiba: Uthini ngalezizinto? UZiba wasesithi: Obabhemi ngabendlu yenkosi ukuthi bagade, lezinkwa lezithelo zehlobo ngezamajaha ukuthi adle e  , lewayini ngelabaphelelwa ngamandla enkangala ukuthi banathe f  . 3Inkosi yasisithi: Pho, ingaphi indodana yenkosi yakho? UZiba wasesithi enkosini: Khangela, uhlezi eJerusalema, ngoba uthe: Lamuhla uIsrayeli uzabuyisela kimi umbuso kababa g  . 4Inkosi yasisithi kuZiba: Khangela, ngokwakho konke okukaMefiboshethi. UZiba wasesithi: Ngiyakhothama; kangithole umusa emehlweni akho, nkosi yami, nkosi. 5Kwathi inkosi uDavida ifika eBahurimi h  , khangela, kwaphuma khona umuntu wosendo lwendlu kaSawuli, obizo lakhe linguShimeyi indodana kaGera i  ; waphuma, ehamba
 ehamba: Heb. ephuma
ethuka.
6Wasejikijela uDavida ngamatshe kanye lenceku zonke zenkosi uDavida, labo bonke abantu lamaqhawe wonke ngakwesokunene sakhe langakwesokhohlo sakhe. 7Wasesitsho njalo uShimeyi ekuthukeni kwakhe: Phuma, phuma, muntu wegazi, muntu kaBheliyali k  ! 8I Nkosi ibuyisele phezu kwakho l  lonke igazi lendlu kaSawuli obubusa esikhundleni sakhe; i Nkosi inikele umbuso esandleni sikaAbisalomu indodana yakho. Khangela, usebubini bakho, ngoba ungumuntu omele igazi m  .

9UAbishayi indodana kaZeruya wasesithi enkosini: Linja efileyo iyithukelani inkosi yami, inkosi? Ake ngedlule ngisuse ikhanda layo n  . 10Kodwa inkosi yathi: Ngilani lani o  , madodana kaZeruya p  ? Ngakho kathuke, ngoba i Nkosi ithe kuye: Thuka uDavida; pho, ngubani ozakuthi: Wenzeleni njalo? 11UDavida wasesithi kuAbishayi lakuzo zonke inceku zakhe: Khangela, indodana yami, ephume emibilini yami, idinga impilo yami; kangakanani-ke lumBhenjamini? Myekeleni, athuke, ngoba i Nkosi ikhulumile kuye q  . 12Mhlawumbe i Nkosi r  izabona usizi lwami, i Nkosi ingibuyisele okuhle esikhundleni sokuthuka kwakhe lamuhla s  . 13UDavida labantu bakhe basebehamba ngendlela; loShimeyi ehamba eceleni kwentaba maqondana laye, ehamba ethuka, emjikijela ngamatshe, emthela ngothuli. 14Inkosi labo bonke abantu ababelayo bafika sebekhathele; yasihlumelela khona.

15UAbisalomu labantu bonke, amadoda akoIsrayeli, basebefika eJerusalema, loAhithofeli elaye t  . 16Kwasekusithi lapho uHushayi umArki u  , umngane kaDavida, esefike kuAbisalomu, uHushayi wathi kuAbisalomu: Kayiphile inkosi! Kayiphile inkosi! 17UAbisalomu wasesithi kuHushayi: Yiwo umusa wakho kumngane wakho yini? Kungani ungahambanga lomngane wakho v  ? 18UHushayi wasesithi kuAbisalomu: Hatshi, kodwa lowo emkhethayo i Nkosi, lalababantu, lawo wonke amadoda akoIsrayeli, ngizakuba ngowakhe, njalo ngihlale laye. 19Ngokwesibili, mina ngizakhonza bani? Kungabi phambi kobuso bendodana yakhe na? Njengoba ngakhonza phambi kukayihlo, ngokunjalo ngizakuba phambi kwakho w  .

20UAbisalomu wasesithi kuAhithofeli: Phanini phakathi kwenu iseluleko: Sizakwenza njani? 21UAhithofeli wasesithi kuAbisalomu: Ngena kubafazi abancane bakayihlo abatshiye ukulinda indlu x  ; loIsrayeli wonke uzakuzwa ukuthi ulevumba kuyihlo y  ; khona izandla zabo bonke abalawe zizaqina z  . 22Basebemendlalela uAbisalomu ithente phezu kophahla aa  ; uAbisalomu wasengena kubafazi abancane bakayise phambi kwamehlo kaIsrayeli wonke ab  . 23Iseluleko sikaAhithofeli aseluleka ngalezonsuku sasinjengomuntu ebuza ilizwi likaNkulunkulu; sasinjalo sonke iseluleko sikaAhithofeli kubo bobabili uDavida loAbisalomu ac  .

Copyright information for Ndebele