a16.14. Dute. 25.18.
b16.18,19.
cZaga 17.12. Hos. 13.8.
dJosh. 2.11.
e3.10.
f1 Kho. 4.20. Gen. 22.17.
gAmos 9.9.
h15.34.
i15.35,36.
j15.28.
kJosh. 15.7.
l16.5. 3.16.
mJosh. 2.6.
nZaga 27.22.
oJosh. 2.4,5.
p17.15,16.
q15.12.
rMat. 27.5.
s17.27. 2.8. 19.32. Gen. 32.2. Josh. 13.26. 21.38. 1 Kho. 2.8. 4.14. 1 Lan. 6.80.
t19.13. 20.9,12. 1 Kho. 2.5,32. 1 Lan. 2.17. 1 Lan. 12.18.
u10.2. 12.26.
v9.4.
w9.5.
x19.31,32. 1 Kho. 2.7. Ezra 2.61.
y16.2.
z15.23.

2 Samuel 17

Iseluleko sikaAhithofeli

1 UAhithofeli wasesithi kuAbisalomu: Ake ngikhethe amadoda azinkulungwane ezilitshumi lambili, ngisukume ngixotshane loDavida ngalobubusuku. 2Ngizamehlela esakhathele ebuthakathaka ezandleni, ngimethuse; labo bonke abantu abalaye bazabaleka; ngizatshaya inkosi kuphela a  . 3Ngizabuyisela abantu bonke kuwe. Umuntu omdingayo ufanana lokubuya kwabo bonke. Bonke abantu bazakuba sekuthuleni. 4Lalelilizwi lalilungile emehlweni kaAbisalomu lemehlweni abo bonke abadala bakoIsrayeli. 5UAbisalomu wasesithi: Bizani-ke loHushayi umArki, sizwe ukuthi laye uthini ngomlomo b  . 6UHushayi esefikile kuAbisalomu, uAbisalomu wakhuluma kuye esithi: UAhithofeli ukhulume ngalindlela: Senze ilizwi lakhe yini? Uba kungenjalo, khuluma wena. 7UHushayi wasesithi kuAbisalomu: Iseluleko uAhithofeli aselulekileyo ngalesisikhathi kasisihle. 8UHushayi wathi futhi: Wena uyamazi uyihlo labantu bakhe ukuthi bangamaqhawe, ukuthi bathukuthele enhliziyweni, njengebhere elithathelwe imidlwane egangeni c  . Futhi uyihlo yindoda yempi; kayikulala labantu ebusuku. 9Khangela, khathesinje ucatshile komunye wemigodi, loba kwenye yezindawo. Kuzakuthi lapho abanye babo bewile ekuqaleni, kuthi loba ngubani ozwayo athi: Bekulokubulawa ebantwini abalandela uAbisalomu. 10Kuthi laye olobuqhawe, onhliziyo yakhe injengenhliziyo yesilwane, ancibilike lokuncibilika; ngoba uIsrayeli wonke uyazi ukuthi uyihlo uliqhawe, lalabo abalaye balobuqhawe d  . 11Ngakho ngiyeluleka ukuthi uIsrayeli wonke abuthane, abuthane kuwe kusukela koDani kuze kufike eBherishebha e  , ngangetshebetshebe eliselwandle ngobunengi f  , wena ngokwakho ubususiya empini. 12Ngakho sizamehlela kwenye yezindawo lapho angatholakala khona, simehlele njengamazolo ewela emhlabathini; njalo kungasali kuye lebantwini bonke abalaye loyedwa. 13Uba-ke engena emzini, uIsrayeli wonke uzaletha amagoda kulowomuzi, siwuhudulele esifuleni, kungabe kusatholwa lalitshana khona g  . 14UAbisalomu lawo wonke amadoda akoIsrayeli basebesithi: Iseluleko sikaHushayi umArki singcono kuleseluleko sikaAhithofeli. Ngoba i Nkosi uNkulunkulu yayilayile ukuthi kufutshiswe iseluleko esihle sikaAhithofeli ukuze i Nkosi imehlisele okubi uAbisalomu h  .

15UHushayi wasesithi kuZadoki lakuAbhiyatha abapristi: UAhithofeli weluleke uAbisalomu labadala bakoIsrayeli kanje lakanje; mina-ke ngeluleka kanje lakanje i  . 16Ngakho-ke thumani masinyane litshele uDavida lithi: Ungalali emagcekeni enkangala kulobubusuku, futhi chapha lokuchapha, hlezi inkosi iginywe labantu bonke abalayo j  . 17OJonathani loAhimahazi babemile-ke eEnirogeli k  ; incekukazi yeza yabatshela, bona-ke bahamba babikela inkosi uDavida; ngoba babengelakubonwa bengena emzini. 18Kodwa umfana othile wababona, wabikela uAbisalomu; kodwa bahamba masinyane bobabili, bayafika endlini yomuntu eBahurimi l  , owayelomthombo egumeni lakhe; behlela khona. 19Owesifazana wasethatha wendlala isimbombozo phezu komlomo womthombo m  , wachaya amabele agigiweyo phezu kwaso; ngakho linto kayaziwanga n  . 20Lapho zifika izinceku zikaAbisalomu kowesifazana endlini, zathi: Bangaphi oAhimahazi loJonathani? Owesifazana wasesithi kizo: Bachaphe isifula samanzi. Sezidingile, zingabatholanga, zabuyela eJerusalema o  . 21Kwasekusithi sezihambile, benyuka emthonjeni baya bayitshela inkosi uDavida, bathi kuDavida: Sukani lichaphe amanzi masinyane, ngoba uAhithofeli weluleke njalo emelene lani p  . 22UDavida wasesuka, labo bonke abantu ababelaye, bachapha iJordani; kuze kube sekukhanyeni kokusa kwakungasalanga loyedwa, ongayichaphanga iJordani.

23Lapho uAhithofeli ebona ukuthi iseluleko sakhe asilandelwanga, wabophela isihlalo kubabhemi, wasuka waya endlini yakhe emzini wakhe, walaya indlu yakhe q  , waziphanyeka, wafa, wangcwatshelwa engcwabeni likayise r  .

UDavida useMahanayimi

24UDavida wasefika eMahanayimi s  ; uAbisalomu wasechapha iJordani, yena lamadoda wonke akoIsrayeli kanye laye. 25UAbisalomu wayebeke-ke uAmasa phezu kwebutho esikhundleni sikaJowabi t  . Njalo uAmasa wayeyindodana yomuntu obizo lakhe lalinguIthira umIsrayeli, owangena kuAbigali indodakazi kaNahashi, udadewabo kaZeruya, unakaJowabi. 26Ngakho uIsrayeli loAbisalomu bamisa inkamba elizweni leGileyadi.

27Kwasekusithi uDavida esefikile eMahanayimi, uShobi indodana kaNahashi weRaba yabantwana bakoAmoni u  , loMakiri indodana kaAmiyeli v  weLodebari w  , loBarizilayi umGileyadi weRogelimi x  , 28baletha amacansi, lemiganu, lendiwo zebumba, lengqoloyi, lebhali*, lempuphu, lamabele akhanzingiweyo, lendumba, lamalentili*, lokukhanzingiweyo, 29lenyosi, lamasi, lezimvu, letshizi yenkomo, kusenzelwa uDavida labantu ababelaye ukuze badle; ngoba bathi: Abantu balambile badiniwe bomile y  enkangala z  .

Copyright information for Ndebele