aNani 27.21.
bJosh. 10.3.
c1 Sam. 25.43.
d1 Sam. 27.2,3. 30.1. 1 Lan. 12.1.
e2.11. 5.5.
f1 Sam. 31.13. Hlu. 21.8.
g1 Sam. 31.13. Hlu. 21.8.
hRuthe 2.20.
i2 Tim. 1.16,18.
j3.6. 1 Sam. 14.50. 17.55. 20.25. 26.5,7,14,15. 1 Kho. 2.5. 1 Lan. 26.28.
k17.24.
l1 Lan. 12.29,30,36,37.
m1 Lan. 12.29,30,36,37.
nJosh. 17.16.
o1 Lan. 12.29,30,36,37.
p1 Lan. 12.29,30,36,37.
qJosh. 10.3.
rJosh. 9.3.
sJer. 41.12.
t1 Sam. 26.6.
uAmos 2.15.
v22.34. 1 Lan. 12.8. Hlab. 18.33.
w1 Sam. 19.17.
x3.27. 4.6. 20.10.
y2.14. Zaga 17.14.
z17.24.
aa2.18. 3.22. 8.16. 11.1. 12.26. 14.1. 18.2,10. 19.1. 20.7,23. 24.2,3. 1 Sam. 26.6. 1 Kho. 1.7. 2.5,28. 11.15. 1 Lan. 2.16. 26.28. 27.24,34.

2 Samuel 2

UDavida ubekwa abe yinkosi yakoJuda

Kwasekusithi emva kwalokho uDavida wabuza e Nkosini esithi: Ngenyukele yini komunye wemizi yakoJuda a ? I Nkosi yasisithi kuye: Yenyuka. UDavida wasesithi: Ngiye ngaphi? Yasisithi: EHebroni b . Ngakho uDavida wenyukela lapho, kanye labafazi bakhe bobabili, uAhinowama umJizereyelikazi loAbigayili umkaNabali umKharmeli c . UDavida wasesenyusa abantu bakhe ababelaye, ngulowo lalowo labendlu yakhe; basebehlala emizini yeHebroni d . Kwasekufika abantu bakoJuda, bamgcoba khona uDavida waba yinkosi phezu kwendlu yakoJuda e . Basebemtshela uDavida besithi: Abantu beJabeshi-Gileyadi yibo abangcwaba uSawuli f .

UDavida wasethumela izithunywa ebantwini beJabeshi-Gileyadi g , wathi kibo: Kalibusiswe yi Nkosi, ngoba lenze lumusa enkosini yenu, kuSawuli, lamngcwaba h . Khathesi-ke, i Nkosi kayilenzele umusa leqiniso; mina lami ngizalenzela lokhu okuhle, ngoba lenze loludaba i . Khathesi-ke kaziqine izandla zenu libe ngamadodana amaqhawe; ngoba inkosi yenu uSawuli ifile; njalo lendlu yakoJuda ingigcobile mina ukuba yinkosi phezu kwabo.

UDavida ulwa labendlu kaSawuli

Kodwa uAbineri indodana kaNeri j , induna yebutho uSawuli ayelalo, wathatha uIshiboshethi indodana kaSawuli, wamchaphisela eMahanayimi k , wambeka waba yinkosi phezu kweGileyadi l , laphezu kwamaAshuri m , laphezu kweJizereyeli n , laphezu kukaEfrayimi o , laphezu kukaBhenjamini p , laphezu kukaIsrayeli wonke. 10 UIshiboshethi, indodana kaSawuli, wayeleminyaka engamatshumi amane esiba yinkosi phezu kukaIsrayeli, wabusa iminyaka emibili. Kodwa indlu yakoJuda yalandela uDavida. 11 Lenani lensuku uDavida owaba yinkosi ngazo eHebroni phezu kwendlu yakoJuda laliyiminyaka eyisikhombisa lenyanga eziyisithupha q .

12 UAbineri indodana kaNeri wasephuma, lenceku zikaIshiboshethi indodana kaSawuli, basuka eMahanayimi baya eGibeyoni r . 13 UJowabi indodana kaZeruya lenceku zikaDavida basebephuma bahlangana ndawonye echibini leGibeyoni s ; bahlala, abanye ngapha kwechibi labanye ngale kwechibi. 14 UAbineri wasesithi kuJowabi: Amajaha ake asukume adlale phambi kwethu. UJowabi wasesithi: Kawasukume. 15 Kwasekusukuma kwedlula ngenani abalitshumi lambili koBhenjamini lakoIshiboshethi indodana kaSawuli, letshumi lambili lenceku zikaDavida. 16 Basebebamba ngulowo lalowo ikhanda lomunye, wagwaza ngenkemba yakhe ehlangothini lomunye; ngokunjalo bawa ndawonye. Ngakho leyondawo bayibiza ngokuthi yiHelekati-Hasurimi eseGibeyoni. 17 Njalo kwaba lempi enzima kakhulu ngalolosuku, loAbineri wehlulwa lamadoda akoIsrayeli phambi kwenceku zikaDavida.

18 Ayekhona-ke lapho amadodana amathathu kaZeruya, oJowabi, loAbishayi loAsaheli t . Njalo uAsaheli wayelesiqubu ezinyaweni u  njengomziki osensimini v . 19 UAsaheli wasexotshana loAbineri; njalo ekuhambeni kwakhe kaphambukelanga ngakwesokunene langakwesokhohlo ekulandeleni uAbineri. 20 UAbineri wasenyemukula, wathi: Nguwe uAsaheli yini? Wasesithi: Yimi. 21 UAbineri wasesithi kuye: Phambukela wena ngakwesokunene loba ngakwesokhohlo, uzibambele elinye lamajaha, uzithathele izikhali zalo. Kodwa uAsaheli kavumanga ukuphambuka ekumlandeleni. 22 UAbineri wasebuya futhi esithi kuAsaheli: Phambuka wena ekungilandeleni; ngizakutshayelelani emhlabathini? Pho, ngingaphakamisa njani ubuso bami kuJowabi umfowenu w ? 23 Kodwa wala ukuphambuka; ngakho uAbineri wamtshaya ngesidindi somkhonto kubambo lwesihlanu, umkhonto waze waphuma emuva kwakhe; wasewela phansi lapho, wafela kuleyondawo. Kwasekusithi bonke abafika endaweni lapho uAsaheli awela wafa khona, bema x . 24 UJowabi laye loAbishayi baxotshana loAbineri; ilanga laselitshona, bona befika eqaqeni lweAma, olungaphambi kweGiya endleleni yenkangala yeGibeyoni.

25 Abantwana bakoBhenjamini basebebuthana ngemva kukaAbineri, baba lixuku linye, bema phezu koqaqa oluthile. 26 UAbineri wasememeza kuJowabi wathi: Inkemba izakudla njalonjalo yini? Kawazi yini ukuthi kuzakuba yikubaba ekucineni? Koze kube nini ungabatsheli abantu ukuthi babuye ekulandeleni abafowabo? 27 UJowabi wasesithi: Kuphila kukaNkulunkulu, ngaphandle kokuthi ubukhulumile, isibili ngalesosikhathi kusukela ekuseni abantu ngabe benyukile, ngulowo lalowo ekulandeleni umfowabo y . 28 UJowabi wasevuthela uphondo, bonke abantu basebesima, kababe besaxotshana loIsrayeli, futhi kababe besalwa njalo. 29 UAbineri labantu bakhe bahamba bedabula amagceke bonke lobobusuku, bachapha iJordani, badabula iBhithironi yonke, bafika eMahanayimi z . 30 UJowabi wasebuya ekulandeleni uAbineri; esebuthanisile bonke abantu, encekwini zikaDavida kwasilela abalitshumi labayisificamunwemunye, loAsaheli. 31 Kodwa izinceku zikaDavida zazitshayile koBhenjamini lemadodeni akaAbineri; amadoda angamakhulu amathathu lamatshumi ayisithupha afa.

32 Basebemthatha uAsaheli, bamngcwaba engcwabeni likayise elaliseBhethelehema. UJowabi labantu bakhe basebehamba ubusuku bonke, kwasa beseHebroni aa .

Copyright information for Ndebele