aDute. 13.13.
b19.43.
c20.22. 1 Kho. 12.16. 2 Lan. 10.16.
d15.16. 16.21,22.
e19.13. 17.25.
f11.11.
g20.23. 15.18.
h14.33. Mat. 26.49. Luka 22.47.
i1 Kho. 2.5.
j2.23.
kNani 20.19.
lNani 20.19.
m20.18. Hlu. 11.33. 2 Kho. 15.29. 2 Lan. 16.4.
n10.6. 2 Kho. 25.23.
o4.2. Nani 21.16.
p20.18. Hlu. 11.33. 2 Kho. 15.29. 2 Lan. 16.4.
q2 Kho. 19.32. Isa. 37.33. Jer. 6.6. Hez. 4.2. 26.8.
r20.18. Hlu. 11.33. 2 Kho. 15.29. 2 Lan. 16.4.
s17.16.
t1 Sam. 26.19.
u17.16.
vJosh. 17.15. Josh. 24.33.
w20.16. Tshu. 9.15.
x8.16-18.
y23.20-23.
z20.7.
aa1 Kho. 4.6.
ab8.16. 1 Kho. 4.3.
ac15.24.
ad23.38.
aeNani 32.41. Hlu. 10.4. 1 Kho. 4.13.

2 Samuel 20

Ukuhlamuka kukaShebha

Kwasekusethuka kusiba khona lapho umuntu kaBheliyali, obizo lakhe linguShebha indodana kaBikiri umBhenjamini a ; wasevuthela uphondo wathi: Kasilasabelo kuDavida, kasilalifa endodaneni kaJese b ; wonke umuntu emathenteni akhe, Israyeli c ! Ngakho wonke umuntu wakoIsrayeli wenyuka wasuka emva kukaDavida, elandela uShebha indodana kaBikiri; kodwa abantu bakoJuda banamathela enkosini yabo, kusukela eJordani kwaze kwaba seJerusalema.

UDavida wasefika endlini yakhe eJerusalema; inkosi yathatha abafazi abalitshumi, abafazi abancane, eyayibatshiye ukuze balinde indlu, yababeka endlini elindiweyo, yabanika ukudla, kodwa kayingenanga kubo d . Basebevalelwa kwaze kwaba lusuku lokufa kwabo, bephila ebufelokazini. Inkosi yasisithi kuAmasa e : Biza abantu bakoJuda babuthane kimi ngensuku ezintathu, lawe ume khona. UAmasa wasehamba ukubuthanisa uJuda, kodwa waphuza phezu kwesikhathi esimisiweyo ayemmisele sona. UDavida wasesithi kuAbishayi: Khathesi uShebha indodana kaBikiri uzasenzela okubi okwedlula uAbisalomu; wena thatha inceku zenkosi yakho, uxotshane laye, hlezi azitholele imizi ebiyelwe ngemithangala, asiphunyuke f . Kwasekuphuma emva kwakhe amadoda kaJowabi lamaKerethi lamaPelethi lamaqhawe wonke, basebephuma eJerusalema ukuxotshana loShebha indodana kaBikiri g . Sebeselitsheni elikhulu eliseGibeyoni, uAmasa weza phambi kwabo. UJowabi wayebhince isigqoko ayesigqokile, laphezu kwaso kulebhanti elilenkemba ebotshelwe ekhalweni lwakhe isesikhwameni sayo; esaqhubeka inkemba yawa. UJowabi wasesithi kuAmasa: Uyaphila yini, mfowethu? UJowabi wasebamba uAmasa ngesilevu ngesandla sokunene ukuze amange h . 10 Kodwa uAmasa wayengayinanzeleli inkemba eyayisesandleni sikaJowabi; wasemtshaya ngayo i  kubambo lwesihlanu, wathululela imibilini yakhe emhlabathini, kamphindanga, wafa j . UJowabi loAbishayi umfowabo basebexotshana loShebha indodana kaBikiri. 11 Omunye wamajaha kaJowabi wema phansi kwakhe, wathi: Omthandayo uJowabi, longokaDavida, landela uJowabi. 12 UAmasa wasegiqika egazini phakathi komgwaqo omkhulu k . Lapho lowomuntu ebona ukuthi bonke abantu bayema, wamsusa uAmasa emgwaqweni omkhulu wamusa egangeni, waphosela isembatho phezu kwakhe, lapho ebona ukuthi wonke ofika ngakuye wema. 13 Esesusiwe emgwaqweni omkhulu l , bonke abantu badlula bamlandela uJowabi ukuze baxotshane loShebha indodana kaBikiri.

14 Wasedabula kuzo zonke izizwe zakoIsrayeli, waya eAbeli m  ngitsho iBeti-Mahaka n , lawo wonke amaBeri o ; basebebuthana bamlandela labo. 15 Basebefika, bamgombolozela eAbeli-Beti-Mahaka p ; babuthelela idundulu maqondana lomuzi q , lema emthangaleni; bonke abantu ababeloJowabi basebechitha umduli ukuthi uwe.

16 Kwasekumemeza owesifazana ohlakaniphileyo phakathi komuzi wathi: Zwanini, zwanini! Ake lithi kuJowabi: Sondela lapha, ukuze ngikhulume lawe. 17 Esesondele kuye, owesifazana wathi: Nguwe uJowabi yini? Yena wathi: Nginguye. Wasesithi kuye: Zwana amazwi encekukazi yakho. Wasesithi: Ngiyezwa. 18 Wasekhuluma esithi: Endulo babejwayele ukukhuluma besithi: Kababuze lokubuza eAbeli r ; basebeqeda ngokunjalo. 19 Ngingowabokuthula, owabathembekileyo bakoIsrayeli; udinga ukuchitha umuzi lonina koIsrayeli. Uginyelani s  ilifa le Nkosi t ? 20 UJowabi wasephendula wathi: Kakube khatshana, kakube khatshana lami ukuthi ngiginye loba ngichithe u . 21 Udaba kalunjalo; kodwa umuntu wasentabeni yakoEfrayimi, nguShebha indodana kaBikiri ibizo lakhe, uphakamisile isandla sakhe emelene lenkosi, emelene loDavida; nikelani yena kuphela, ngizasuka emzini v . Owesifazana wasesithi kuJowabi: Khangela, ikhanda lakhe lizaphoselwa kuwe ngaphezu komduli. 22 Owesifazana wasesiya ngenhlakanipho yakhe ebantwini bonke. Basebequma ikhanda likaShebha indodana kaBikiri, baliphosela kuJowabi w . Wasevuthela uphondo, bahlakazeka besuka kulowomuzi, ngulowo lalowo waya emathenteni akhe. UJowabi wasebuyela eJerusalema enkosini.

23 Njalo uJowabi wayephezu kwebutho lonke lakoIsrayeli x ; loBhenaya indodana kaJehoyada y  wayephezu kwamaKerethi laphezu kwamaPelethi z ; 24 loAdoniramu wayephezu kwezibhalwa aa ; loJehoshafathi indodana kaAhiludi wayengumabhalane ab ; 25 loSheva wayengumbhali; loZadoki loAbhiyatha babengabapristi ac ; 26 loIra laye ad  umJayiri wayengumpristi kaDavida ae .

Copyright information for Ndebele