a21.2. 1 Sam. 22.18,19.
bJosh. 9.3-17.
c20.19. 1 Sam. 26.19.
dHlu. 20.5. Hlab. 50.21.
eJosh. 18.28.
f1 Sam. 20.8.
g3.7.
hRuthe 1.22.
iDute. 21.23.
j2.4,5. Josh. 24.11.
k1 Sam. 31.10-13. Hlu. 21.8.
lJosh. 17.11.
mJosh. 18.28.
n24.25. Gen. 25.21.
o18.11.
p1 Sam. 26.6.
q18.3.
r1 Lan. 20.4-8.
s23.27. 1 Lan. 4.4. 1 Lan. 27.11.
t23.27. 1 Lan. 4.4. 1 Lan. 27.11.
u23.24.
v5.8. 1 Lan. 20.5.
w23.7. 1 Sam. 17.7.
x1 Sam. 17.4.
y1 Sam. 16.9.
z21.16,17.

2 Samuel 21

AbeGibeyoni bayaphindisela

1 Kwasekusiba khona indlala ensukwini zikaDavida iminyaka emithathu, umnyaka ngomnyaka ilandelana; uDavida wadinga ubuso be Nkosi. I Nkosi yasisithi: Kungenxa kaSawuli langenxa yendlu yakhe yegazi, ngoba wabulala amaGibeyoni a  . 2Ngakho inkosi yabiza amaGibeyoni yathi kuwo: (AmaGibeyoni-ke ayengeyisiwo awabantwana bakoIsrayeli, kodwa ayengawensali yamaAmori; njalo abantwana bakoIsrayeli babefungile kuwo; uSawuli wasedinga ukuwatshaya ekutshisekeleni kwakhe abantwana bakoIsrayeli loJuda b  .) 3Ngakho uDavida wathi kumaGibeyoni: Ngingalenzelani? Ngingayenza ngani inhlawulo yokuthula ukuze libusise ilifa le Nkosi c  ? 4AmaGibeyoni asesithi kuye: Kayisindaba yesiliva kumbe igolide loSawuli lendlu yakhe; futhi kakusikwethu ukubulala umuntu koIsrayeli. Wasesithi: Lokho elikutshoyo ngizalenzela khona. 5Basebesithi enkosini: Umuntu owasiqedayo, owaceba emelene lathi ukuthi sichithwe singasali lakuwuphi umngcele wakoIsrayeli, 6kasinikwe amadoda ayisikhombisa emadodaneni akhe d  , njalo siwaphanyekele i Nkosi eGibeya kaSawuli, okhethiweyo we Nkosi e  . Inkosi yasisithi: Mina ngizalipha. 7Kodwa inkosi yamyekela uMefiboshethi indodana kaJonathani indodana kaSawuli ngenxa yesifungo se Nkosi esasiphakathi kwabo, phakathi kukaDavida loJonathani indodana kaSawuli f  . 8Kodwa inkosi yathatha amadodana amabili kaRizipa indodakazi kaAya ayewazalele uSawuli g  , uArimoni loMefiboshethi, lamadodana amahlanu kadadewabo kaMikhali indodakazi kaSawuli ayewazalele uAdriyeli indodana kaBarizilayi umMehola, 9yabanikela esandleni samaGibeyoni, asebaphanyeka entabeni phambi kwe Nkosi, njalo abayisikhombisa bawa kanyekanye. Babulawa ensukwini zokuvuna, ensukwini zakuqala ekuqaleni kokuvunwa kwebhali* h  .

10URizipa indodakazi kaAya wasethatha ilembu lesaka, wazendlalela lona phezu kwedwala, kusukela ekuqaleni kokuvuna kwaze kwathonta amanzi phezu kwabo evela emazulwini; kavumelanga inyoni zamazulu ukuthi zihlale phezu kwabo emini, lezilo zeganga ebusuku i  . 11Kwasekubikelwa uDavida lokho uRizipa indodakazi kaAya, umfazi omncane kaSawuli, ayekwenzile.

12UDavida wasehamba wayathatha amathambo kaSawuli lamathambo kaJonathani indodana yakhe kubahlali beJabeshi-Gileyadi j  ababewebile k  emdangeni weBeti-Shani, lapho amaFilisti ayebaphanyeke khona mhla amaFilisti etshaya uSawuli eGilibowa l  . 13Wasesenyusa esuka lapho amathambo kaSawuli lamathambo kaJonathani indodana yakhe; basebeqoqa amathambo awababephanyekiwe. 14Basebewangcwaba amathambo kaSawuli lakaJonathani indodana yakhe elizweni lakoBhenjamini eZela m  , engcwabeni likaKishi uyise. Benza konke inkosi eyayibalaye khona. Njalo emva kwalokho uNkulunkulu wancengeka ngenxa yelizwe n  .

Abantu bakaDavida babulala isiqhwaga

15AmaFilisti abuye aba lempi futhi loIsrayeli; uDavida wasesehla lenceku zakhe kanye laye, njalo balwa lamaFilisti; uDavida wasedinwa. 16UIshibi-Benobi owayengowabantwana besiqhwaga, osisindo somkhonto wakhe sasingamashekeli angamakhulu amathathu ethusi, wayebhince inkemba entsha, wathi uzamtshaya uDavida o  . 17Kodwa uAbishayi indodana kaZeruya wamsiza, wamtshaya umFilisti wambulala p  . Khona abantu bakaDavida bafunga kuye besithi: Kawusayikuphuma impi lathi, hlezi ucitshe isibane sikaIsrayeli q  . 18Kwasekusithi emva kwalokhu kwaba lempi futhi lamaFilisti eGobi r  ; khona uSibekayi s  umHusha watshaya uSafi, owayengowabantwana besiqhwaga t  . 19Kwasekusiba lempi futhi lamaFilisti eGobi; uElihanani indodana kaJahari-Oregimi umBhethelehema u  , watshaya umfowabo kaGoliyathi umGiti v  , oluthi lomkhonto wakhe lwalunjengogodo lomaluki w  . 20Njalo kwabuye kwaba lempi eGathi x  , lapho okwakulomuntu omude, owayeleminwe eyisithupha ezandleni zakhe, lamazwane ayisithupha ezinyaweni zakhe, kungamatshumi amabili lane ngenani; laye-ke wayezalelwe isiqhwaga. 21Lapho eseyisa uIsrayeli, uJonathani indodana kaShimeya, umfowabo kaDavida, wamtshaya y  . 22Laba abane babezalelwe isiqhwaga eGathi; njalo bawa ngesandla sikaDavida langesandla senceku zakhe z  .

Copyright information for Ndebele