aEks. 15.1. Hlu. 5.1. Hlab. 18. 1 Lan. 16.7.
bHlab. 18.2-50.
cHlab. 31.3. 71.3.
dHlab. 91.2. 144.2.
e22.32,47. Dute. 32.4.
fHeb. 2.13.
g22.31. Gen. 15.1.
hLuka 1.69.
iHlab. 9.9. 46.7,11. 59.9,16,17. 62.2, 6.
jHlab. 59.16. Jer. 16.19.
k1 Lan. 16.25. Hlab. 48.1. 96.4.
lHlab. 120.1. Jonah 2.2.
mHlab. 18.6.
nHlu. 5.4.
oJobe 26.11.
pHlab. 144.5. Isa. 64.1.
qEks. 20.21.
rHlab. 104.3.
sJobe 36.29.
t1 Sam. 2.10. 7.10. Jobe 37.4. Hlab. 29.3. Isa. 30.30.
uDute. 32.23. Hlab. 7.13. 77.17. 144.6. Hab. 3.11.
vJosh. 10.10.
wHlab. 106.9. Nah. 1.4. Eks. 15.8.
xHlab. 144.7.
yEks. 2.10.
z22.1.
aa22.6.
abHlab. 31.8. 118.5.
ac15.26.
ad22.25. 1 Sam. 26.23. 1 Kho. 8.32. Hlab. 7.8.
aeHlab. 24.4.
afGen. 18.19. Zaga 8.32.
agHlab. 119.30,102.
ahGen. 17.1.
ai22.21.
ajMat. 5.7.
akEks. 3.7.
alHlab. 12.6. 119.140. Zaga 30.5.
am22.3. Hlab. 17.7.
an1 Sam. 2.2. Isa. 45.5,6. Dute. 32.31,39. Hlab. 86.8.
aoHlab. 27.1. 28.8. 31.4.
apJobe 22.3. Hlab. 101.2,6. 119.1.
aq2.18. Hab. 3.19.
arDute. 32.13. 33.29. Isa. 58.14.
asHlab. 144.1.
atZaga 4.12.
auHlab. 18.32,39.
av22.49. Hlab. 44.5.
awGen. 49.8. Eks. 23.27. Josh. 10.24.
axJobe 27.9. Zaga 1.28. Isa. 1.15.
ayEks. 30.36. Jobe 14.19.
az2 Kho. 13.7.
baMika 7.10. Zek. 10.5. Isa. 10.6.
bbGen. 1.6. Hlab. 18.42.
bc19.9,43. 20.1,2,22.
bd8.1-14.
beIsa. 55.5.
bfMika 7.17.
bgHlab. 76.10.
bhHlab. 95.1. Dute. 32.15. Hlab. 89.26. Hlab. 18.46.
biHlab. 144.2.
bj22.40. Hlab. 59.1.
bkHlab. 140.1.
blRoma 15.9. Hlab. 18.49.
bmHlab. 144.10.
bnHlab. 89.20.
bo7.12,13,29. Hlab. 89.29.

2 Samuel 22

Ihubo lokubonga kukaDavida

1 UDavida wasekhuluma e Nkosini amazwi alelihubo mhla i Nkosi imkhulula esandleni sezitha zakhe zonke lesandleni sikaSawuli a  . 2Wasesithi b  :

I Nkosi ilidwala lami c  , lenqaba yami, lomkhululi wami d  ;
3uNkulunkulu wedwala lami e  , ngizaphephela kuye f  , isihlangu sami g  , lophondo losindiso lwami h  , inqaba yami ephakemeyo i  , lesiphephelo sami j  , umsindisi wami; ungisindisile odlakeleni. 4Ngizabiza i Nkosi edumisekayo k  , ngakho ngizasindiswa ezitheni zami.

5Ngoba izinsizi zokufa zingizingelezele, lezikhukhula zobubi zangethusa. 6Izibopho zesihogo zangigombolozela, imijibila yokufa yayiphambi kwami. 7Ekuhluphekeni kwami ngayibiza i Nkosi, ngakhala kuNkulunkulu wami l  ; waselizwa ilizwi lami esethempelini lakhe, lokukhala kwami kwafinyelela endlebeni zakhe m  . 8Khona umhlaba wazamazama, wanyikinyeka n  , izisekelo zamazulu zaqhaqhazela, zazamazama, ngoba wayethukuthele o  . 9Kwenyuka intuthu emakhaleni akhe, lomlilo ophuma emlonyeni wakhe waqothula; amalahle avuthiswa yiwo. 10Wasekhothamisa amazulu, wehlela phansi p  ; lomnyama onzima wawungaphansi kwenyawo zakhe q  . 11Wasegada ikherubhi*, waphapha, wabonakala phezu kwempiko zomoya r  . 12Wasemisa umnyama waba ngamadumba inhlangothi zonke zakhe s  , lokuqoqana kwamanzi, amayezi amnyama omkhathi. 13Ekukhazimuleni okuphambi kwakhe kwavuthiswa amalahle omlilo. 14I Nkosi yaduma isemazulwini t  , loPhezukonke walikhupha ilizwi lakhe. 15Yathuma imitshoko u  , yabachitha; imibane, yabaphaphathekisa v  . 16Khona kwabonakala amaphansi olwandle, kwembulwa izisekelo zomhlaba, ekusoleni kwe Nkosi w  , ekuvutheleni komoya wamakhala ayo.

17Iphezulu yathuma, yangibamba x  , yangenyula emanzini amanengi y  . 18Yangophula esitheni sami esilamandla, kwabangizondayo, ngoba babelamandla kulami z  . 19Babephambi kwami esukwini lwenhlupheko yami, kodwa i Nkosi yaba yisisekelo sami aa  . 20Yangikhuphela endaweni ebanzi ab  , yangikhulula, ngoba yayithokoza ngami ac  .

21I Nkosi yangivuza njengokulunga kwami ad  , yangibuyisela njengokuhlanzeka kwezandla zami ae  . 22Ngoba ngizilondolozile indlela ze Nkosi af  , kangisukanga kuNkulunkulu wami ngenkohlakalo. 23Ngoba zonke izahlulelo zayo zaziphambi kwami ag  , lezimiso zayo, kangiphambukanga kuzo. 24Njalo ngangiqondile phambi kwayo ah  , ngizinqandile ebubini bami. 25Ngakho i Nkosi ingibuyisele njengokulunga kwami ai  , njengokuhlanzeka kwami phambi kwamehlo ayo.

26Kolesihawu uzaziveza ulesihawu; koqotho uzaziveza uqotho aj  ; 27kohlanzekileyo uzaziveza uhlanzekile; lakophambukileyo uzaziveza uphambukile. 28Labantu abahlutshwayo uzabasindisa ak  , kodwa amehlo akho aphezu kwabaziphakamisayo, uzabehlisela phansi. 29Ngoba uyisibane sami,  Nkosi, i Nkosi izakhanyisa-ke ubumnyama bami. 30Ngoba ngawe ngigijimile ngadabula phakathi kwebutho, ngoNkulunkulu wami ngeqe umthangala.

31UNkulunkulu, indlela yakhe iphelele; ilizwi le Nkosi lihloliwe al  ; uyisihlangu kubo bonke abaphephela kuye am  . 32Ngoba ngubani onguNkulunkulu ngaphandle kwe Nkosi? Njalo ngubani olidwala ngaphandle kukaNkulunkulu wethu an  ? 33UNkulunkulu uyinqaba yami lamandla ao  , owenza indlela yami iphelele ap  . 34Owenza inyawo zami zibe njengezezimpala aq  , wangimisa ezingqongeni zami ar  . 35Ofundisela izandla zami impi, ukuze idandili lethusi ligotshiswe zingalo zami as  . 36Unginikile lesihlangu sosindiso lwakho, lokuzithoba kwakho kungikhulisile. 37Wenze laba banzi inyathelo lami ngaphansi kwami, ukuze inqagala zami zingatsheleli at  .

38Ngixotshene lezitha zami ngazibhubhisa, kangibuyanga ngaze ngaziqeda. 39Ngaziqeda, ngazigwaza, ukuze zingavuki; kodwa zawa ngaphansi kwenyawo zami. 40Ngoba ungibhincise amandla kusenzelwa impi au  , wabakhothamisela phansi kwami abangivukelayo av  . 41Unginike intamo yezitha zami, labo abangizondayo ngababhubhisa aw  . 42Bakhangela, kodwa engekho umsindisi; e Nkosini, kodwa kayibaphendulanga ax  . 43Ngasengibacholisisa ay  njengothuli lomhlaba az  , ngabagxoba njengodaka lwezitalada ba  , ngabatsahaza bb  .

44Wasungikhulula ekuphikiseni kwabantu bami bc  , wangigcina ngiyinhloko yezizwe bd  ; abantu engangingabazi bangisebenzela be  . 45Abezizweni bazazithoba kimi ngokuzenzisa; bangenela ukuzwa ngendlebe bazangilalela. 46Abezizweni bazabuna, baphume ezinqabeni zabo bf  bethuthumela bg  . 47I Nkosi iyaphila; njalo kalibusiswe idwala lami, kaphakanyiswe uNkulunkulu, idwala losindiso lwami bh  ; 48uNkulunkulu onginika impindiselo, lowehlisela izizwe ngaphansi kwami bi  ; 49longikhupha ezitheni zami; laphezu kwabangivukelayo wena wangiphakamisa bj  ; lemuntwini wodlakela wangikhulula bk  . 50Ngenxa yalokhu ngizakudumisa,  Nkosi, phakathi kwezizwe, ngihubele ibizo lakho indumiso bl  . 51Iyanika inkosi yayo usindiso olukhulu bm  , isenzela ogcotshiweyo wayo umusa bn  , kuDavida, lenzalweni yakhe kuze kube nininini bo  .

Copyright information for Ndebele