aEks. 15.1. Hlu. 5.1. Hlab. 18. 1 Lan. 16.7.
bHlab. 18.2-50.
cHlab. 31.3. 71.3.
dHlab. 91.2. 144.2.
e22.32,47. Dute. 32.4.
fHeb. 2.13.
g22.31. Gen. 15.1.
hLuka 1.69.
iHlab. 9.9. 46.7,11. 59.9,16,17. 62.2, 6.
jHlab. 59.16. Jer. 16.19.
k1 Lan. 16.25. Hlab. 48.1. 96.4.
lHlab. 120.1. Jonah 2.2.
mHlab. 18.6.
nHlu. 5.4.
oJobe 26.11.
pHlab. 144.5. Isa. 64.1.
qEks. 20.21.
rHlab. 104.3.
sJobe 36.29.
t1 Sam. 2.10. 7.10. Jobe 37.4. Hlab. 29.3. Isa. 30.30.
uDute. 32.23. Hlab. 7.13. 77.17. 144.6. Hab. 3.11.
vJosh. 10.10.
wHlab. 106.9. Nah. 1.4. Eks. 15.8.
xHlab. 144.7.
yEks. 2.10.
z22.1.
aa22.6.
abHlab. 31.8. 118.5.
ac15.26.
ad22.25. 1 Sam. 26.23. 1 Kho. 8.32. Hlab. 7.8.
aeHlab. 24.4.
afGen. 18.19. Zaga 8.32.
agHlab. 119.30,102.
ahGen. 17.1.
ai22.21.
ajMat. 5.7.
akEks. 3.7.
alHlab. 12.6. 119.140. Zaga 30.5.
am22.3. Hlab. 17.7.
an1 Sam. 2.2. Isa. 45.5,6. Dute. 32.31,39. Hlab. 86.8.
aoHlab. 27.1. 28.8. 31.4.
apJobe 22.3. Hlab. 101.2,6. 119.1.
aq2.18. Hab. 3.19.
arDute. 32.13. 33.29. Isa. 58.14.
asHlab. 144.1.
atZaga 4.12.
auHlab. 18.32,39.
av22.49. Hlab. 44.5.
awGen. 49.8. Eks. 23.27. Josh. 10.24.
axJobe 27.9. Zaga 1.28. Isa. 1.15.
ayEks. 30.36. Jobe 14.19.
az2 Kho. 13.7.
baMika 7.10. Zek. 10.5. Isa. 10.6.
bbGen. 1.6. Hlab. 18.42.
bc19.9,43. 20.1,2,22.
bd8.1-14.
beIsa. 55.5.
bfMika 7.17.
bgHlab. 76.10.
bhHlab. 95.1. Dute. 32.15. Hlab. 89.26. Hlab. 18.46.
biHlab. 144.2.
bj22.40. Hlab. 59.1.
bkHlab. 140.1.
blRoma 15.9. Hlab. 18.49.
bmHlab. 144.10.
bnHlab. 89.20.
bo7.12,13,29. Hlab. 89.29.

2 Samuel 22

Ihubo lokubonga kukaDavida

UDavida wasekhuluma e Nkosini amazwi alelihubo mhla i Nkosi imkhulula esandleni sezitha zakhe zonke lesandleni sikaSawuli a . Wasesithi b :

I Nkosi ilidwala lami c , lenqaba yami, lomkhululi wami d ;
uNkulunkulu wedwala lami e , ngizaphephela kuye f , isihlangu sami g , lophondo losindiso lwami h , inqaba yami ephakemeyo i , lesiphephelo sami j , umsindisi wami; ungisindisile odlakeleni. Ngizabiza i Nkosi edumisekayo k , ngakho ngizasindiswa ezitheni zami.

Ngoba izinsizi zokufa zingizingelezele, lezikhukhula zobubi zangethusa. Izibopho zesihogo zangigombolozela, imijibila yokufa yayiphambi kwami. Ekuhluphekeni kwami ngayibiza i Nkosi, ngakhala kuNkulunkulu wami l ; waselizwa ilizwi lami esethempelini lakhe, lokukhala kwami kwafinyelela endlebeni zakhe m . Khona umhlaba wazamazama, wanyikinyeka n , izisekelo zamazulu zaqhaqhazela, zazamazama, ngoba wayethukuthele o . Kwenyuka intuthu emakhaleni akhe, lomlilo ophuma emlonyeni wakhe waqothula; amalahle avuthiswa yiwo. 10 Wasekhothamisa amazulu, wehlela phansi p ; lomnyama onzima wawungaphansi kwenyawo zakhe q . 11 Wasegada ikherubhi*, waphapha, wabonakala phezu kwempiko zomoya r . 12 Wasemisa umnyama waba ngamadumba inhlangothi zonke zakhe s , lokuqoqana kwamanzi, amayezi amnyama omkhathi. 13 Ekukhazimuleni okuphambi kwakhe kwavuthiswa amalahle omlilo. 14 I Nkosi yaduma isemazulwini t , loPhezukonke walikhupha ilizwi lakhe. 15 Yathuma imitshoko u , yabachitha; imibane, yabaphaphathekisa v . 16 Khona kwabonakala amaphansi olwandle, kwembulwa izisekelo zomhlaba, ekusoleni kwe Nkosi w , ekuvutheleni komoya wamakhala ayo.

17 Iphezulu yathuma, yangibamba x , yangenyula emanzini amanengi y . 18 Yangophula esitheni sami esilamandla, kwabangizondayo, ngoba babelamandla kulami z . 19 Babephambi kwami esukwini lwenhlupheko yami, kodwa i Nkosi yaba yisisekelo sami aa . 20 Yangikhuphela endaweni ebanzi ab , yangikhulula, ngoba yayithokoza ngami ac .

21 I Nkosi yangivuza njengokulunga kwami ad , yangibuyisela njengokuhlanzeka kwezandla zami ae . 22 Ngoba ngizilondolozile indlela ze Nkosi af , kangisukanga kuNkulunkulu wami ngenkohlakalo. 23 Ngoba zonke izahlulelo zayo zaziphambi kwami ag , lezimiso zayo, kangiphambukanga kuzo. 24 Njalo ngangiqondile phambi kwayo ah , ngizinqandile ebubini bami. 25 Ngakho i Nkosi ingibuyisele njengokulunga kwami ai , njengokuhlanzeka kwami phambi kwamehlo ayo.

26 Kolesihawu uzaziveza ulesihawu; koqotho uzaziveza uqotho aj ; 27 kohlanzekileyo uzaziveza uhlanzekile; lakophambukileyo uzaziveza uphambukile. 28 Labantu abahlutshwayo uzabasindisa ak , kodwa amehlo akho aphezu kwabaziphakamisayo, uzabehlisela phansi. 29 Ngoba uyisibane sami,  Nkosi, i Nkosi izakhanyisa-ke ubumnyama bami. 30 Ngoba ngawe ngigijimile ngadabula phakathi kwebutho, ngoNkulunkulu wami ngeqe umthangala.

31 UNkulunkulu, indlela yakhe iphelele; ilizwi le Nkosi lihloliwe al ; uyisihlangu kubo bonke abaphephela kuye am . 32 Ngoba ngubani onguNkulunkulu ngaphandle kwe Nkosi? Njalo ngubani olidwala ngaphandle kukaNkulunkulu wethu an ? 33 UNkulunkulu uyinqaba yami lamandla ao , owenza indlela yami iphelele ap . 34 Owenza inyawo zami zibe njengezezimpala aq , wangimisa ezingqongeni zami ar . 35 Ofundisela izandla zami impi, ukuze idandili lethusi ligotshiswe zingalo zami as . 36 Unginikile lesihlangu sosindiso lwakho, lokuzithoba kwakho kungikhulisile. 37 Wenze laba banzi inyathelo lami ngaphansi kwami, ukuze inqagala zami zingatsheleli at .

38 Ngixotshene lezitha zami ngazibhubhisa, kangibuyanga ngaze ngaziqeda. 39 Ngaziqeda, ngazigwaza, ukuze zingavuki; kodwa zawa ngaphansi kwenyawo zami. 40 Ngoba ungibhincise amandla kusenzelwa impi au , wabakhothamisela phansi kwami abangivukelayo av . 41 Unginike intamo yezitha zami, labo abangizondayo ngababhubhisa aw . 42 Bakhangela, kodwa engekho umsindisi; e Nkosini, kodwa kayibaphendulanga ax . 43 Ngasengibacholisisa ay  njengothuli lomhlaba az , ngabagxoba njengodaka lwezitalada ba , ngabatsahaza bb .

44 Wasungikhulula ekuphikiseni kwabantu bami bc , wangigcina ngiyinhloko yezizwe bd ; abantu engangingabazi bangisebenzela be . 45 Abezizweni bazazithoba kimi ngokuzenzisa; bangenela ukuzwa ngendlebe bazangilalela. 46 Abezizweni bazabuna, baphume ezinqabeni zabo bf  bethuthumela bg . 47 I Nkosi iyaphila; njalo kalibusiswe idwala lami, kaphakanyiswe uNkulunkulu, idwala losindiso lwami bh ; 48 uNkulunkulu onginika impindiselo, lowehlisela izizwe ngaphansi kwami bi ; 49 longikhupha ezitheni zami; laphezu kwabangivukelayo wena wangiphakamisa bj ; lemuntwini wodlakela wangikhulula bk . 50 Ngenxa yalokhu ngizakudumisa,  Nkosi, phakathi kwezizwe, ngihubele ibizo lakho indumiso bl . 51 Iyanika inkosi yayo usindiso olukhulu bm , isenzela ogcotshiweyo wayo umusa bn , kuDavida, lenzalweni yakhe kuze kube nininini bo .

Copyright information for Ndebele