aNani 24.3,15.
b7.8,9. Hlab. 78.70,71.
c1 Sam. 16.12,13. Hlab. 89.20.
d2 Pet. 1.21.
e22.3,32. Dute. 32.4.
fEks. 18.21. 2 Lan. 19.9.
gHlu. 5.31. Zaga 4.18. Hlab. 110.3.
h7.15,16. Hlab. 89.29. Isa. 55.3.
iGen. 3.18.
jJobe 34.18. Nah. 1.15. Dute. 13.13. 15.9.
k21.19.
l1 Lan. 11.10-41.
mEks. 14.7. 15.4.
n1 Lan. 11.12-14. 27.4.
o21.21.
p23.12. 19.2.
q1 Lan. 11.27. 1 Lan. 11.13,14.
r23.12. 19.2.
s1 Sam. 22.1.
t5.18.
u5.7,17. 1 Sam. 22.4,5.
v1 Sam. 13.23.
wLevi 17.10.
x23.23. 1 Lan. 11.21.
y23.22. 8.18. 20.23.
zJosh. 15.21.
aaEks. 15.15.
ab23.19.
ac2.18. 1 Lan. 27.7.
adHlu. 7.1. 1 Lan. 11.27. 27.8.
aeJosh. 15.27.
af14.2.
agJosh. 21.18.
ah21.18.
ai23.9. 1 Lan. 11.12,29. 27.4. 1 Lan. 8.4.
aj2 Kho. 25.23.
ak2 Kho. 25.23.
alHlu. 19.13,14. Josh. 18.28.
amHlu. 12.13,15. 1 Lan. 27.14.
anJosh. 24.30. Hlu. 2.9.
aoJosh. 18.18.
ap3.16.
aqJosh. 19.42. 1 Kho. 4.9.
ar23.11.
as10.6,8.
at11.3. 15.12.
auJosh. 15.55.
av8.3.
aw10.1. 17.27.
ax4.2.
ay20.26.
azJosh. 15.48. 1 Lan. 2.53.
ba11.6.

2 Samuel 23

Amazwi okucina kaDavida

1 La-ke ngamazwi okucina kaDavida.

UDavida indodana kaJese wathi a  , lomuntu ophakanyiselwe phezulu b  , ogcotshiweyo kaNkulunkulu kaJakobe c  , lomhlabeleli omnandi wakoIsrayeli, wathi:
2UMoya we Nkosi wakhuluma ngami, lelizwi lakhe lisolimini lwami d  . 3UNkulunkulu kaIsrayeli wathi, iDwala likaIsrayeli lakhuluma kimi lathi e  : Obusa abantu uzakuba ngolungileyo, ebusa ngokumesaba uNkulunkulu f  . 4Njalo uzakuba njengokukhanya kwekuseni ekuphumeni kwelanga g  , ikuseni engelamayezi, njengohlaza emhlabathini ngokukhanya emva kwezulu. 5Lanxa indlu yami ingenjalo kuNkulunkulu, kube kanti wenzile lami isivumelwano esilaphakade, esimiswe kuhle ezintweni zonke, lesigcinekileyo h  , ngoba lonke usindiso lwami lesiloyiso sikuso, lanxa engasikhulisi i  .

6Kodwa abakaBheliyali bonke banjengameva alahliweyo j  , ngoba engelakuthathwa ngesandla; 7kodwa umuntu owathintayo uzazihlomisa ngensimbi langoluthi lomkhonto k  , azatshiswa lokutshiswa ngomlilo kuleyondawo.

Amaqhawe kaDavida

8La ngamabizo amaqhawe uDavida ayelawo l  : UJoshebi-Bashebeti umTahekemoni, inhloko yabathathu; nguye uAdino umEzini, ngenxa yabangamakhulu ayisificaminwembili ababulawa ngasikhathi sinye m  . 9Lemva kwakhe kwakuloEleyazare indodana kaDodo indodana kaAhohi, owamaqhawe amathathu ayeloDavida n  , ekudeleleni kwabo amaFilisti ayebuthanele khona impi, lapho amadoda akoIsrayeli esenyukile o  , 10yena wasukuma watshaya amaFilisti saze sadinwa isandla sakhe, lesandla sakhe sanamathela enkembeni. I Nkosi yasisenza usindiso olukhulu ngalolosuku; abantu basebebuya emva kwakhe ukuzaphanga kuphela p  . 11Lemva kwakhe kwakuloShama indodana kaAge umHarari q  . AmaFilisti ayebuthene aba lixuku, lapho okwakukhona isiqinti sensimu sigcwele amalentili*; njalo abantu babaleka ebusweni bamaFilisti, 12kodwa wajama phakathi kwesiqinti, wasivikela, wawatshaya amaFilisti. I Nkosi yenza-ke usindiso olukhulu r  .

13Abathathu ezinhlokweni ezingamatshumi amathathu basebesehla, bafika kuDavida ebhalwini lweAdulamu s  ngesikhathi sokuvuna; lexuku lamaFilisti lalimise inkamba esihotsheni seRefayimi t  . 14Langalesosikhathi uDavida wayesenqabeni u  , lebutho lenqaba lamaFilisti laliseBhethelehema ngalesosikhathi v  . 15UDavida wasenxanela, wathi: Hawu, kungathi omunye ubenganginathisa amanzi omthombo weBhethelehema ongasesangweni! 16Lawomaqhawe amathathu asefohla adabula enkambeni yamaFilisti, akha amanzi emthonjeni weBhethelehema owawungasesangweni, awathatha awaletha kuDavida. Kube kanti kathandanga ukuwanatha, kodwa wawathululela i Nkosi. 17Wasesithi: Kakube khatshana lami,  Nkosi, ukuthi ngenze lokho; kakusigazi yini labantu abahambe lempilo yabo engozini? Ngalokho kathandanga ukuwanatha. Lezizinto azenza lamaqhawe amathathu w  .

18Njalo uAbishayi, umfowabo kaJowabi indodana kaZeruya, wayeyinhloko yabathathu. Yena wasegiyela abangamakhulu amathathu ngomkhonto wakhe, ababuleweyo, wasesiba lebizo phakathi kwabathathu. 19Kahlonitshwanga kakhulu yini kulabathathu? Ngakho waba yinduna yabo; kodwa kafikanga kwabathathu abokuqala x  . 20UBhenaya-ke, indodana kaJehoyada, indodana yeqhawe y  , omkhulu ngezenzo, weKabhiseyeli z  . Yena watshaya ababili abanjengezilwane bakoMowabi aa  ; futhi wehla watshaya isilwane phakathi komgodi mhla weliqhwa elikhithikayo. 21Yena wasetshaya indoda engumGibhithe, umuntu obukekayo; njalo umGibhithe wayelomkhonto esandleni sakhe; kodwa wehlela kuye elenduku, wawuhluthuna umkhonto esandleni somGibhithe, wambulala ngomkhonto wakhe. 22Lezizinto wazenza uBhenaya indodana kaJehoyada, waba lebizo phakathi kwamaqhawe amathathu. 23Wayehlonipheka kulabangamatshumi amathathu, kodwa kafikanga kwabathathu ab  . UDavida wasembeka phezu kwabalindi bakhe.

24UAsaheli umfowabo kaJowabi wayephakathi kwabangamatshumi amathathu ac  , uElihanani indodana kaDodo weBhethelehema, 25uShama umHarodi, uElika umHarodi ad  , 26uHelezi umPaliti ae  , uIra indodana kaIkheshi umThekhowa af  , 27uAbiyezeri umAnethothi ag  , uMebunayi umHusha ah  , 28uZalimoni umAhohi ai  , uMaharayi umNetofa aj  , 29uHelebi indodana kaBahana umNetofa ak  , uIthayi indodana kaRibayi weGibeya wabantwana bakoBhenjamini al  , 30uBhenaya umPirathoni am  , uHidayi wezifuleni zeGahashi an  , 31uAbi-Aliboni umAraba ao  , uAzimavethi umBahurimi ap  , 32uEliyabha umShahaliboni aq  , wamadodana kaJasheni, uJonathani, 33uShama umHarari, uAhiyamu indodana kaSharari umHarari ar  , 34uElifeleti indodana kaAhasibayi indodana yomMahaka as  , uEliyamu indodana kaAhithofeli umGilo at  , 35uHezirayi umKharmeli au  , uPaharayi umArabi, 36uIgali indodana kaNathani weZoba av  , uBani umGadi, 37uZeleki umAmoni aw  , uNaharayi umBherothi ax  , umthwali wezikhali zikaJowabi indodana kaZeruya, 38uIra ay  umIthiri az  , uGarebi umIthiri, 39uUriya umHethi ba  ; bebonke babengamatshumi amathathu lesikhombisa.

Copyright information for Ndebele