aNani 24.3,15.
b7.8,9. Hlab. 78.70,71.
c1 Sam. 16.12,13. Hlab. 89.20.
d2 Pet. 1.21.
e22.3,32. Dute. 32.4.
fEks. 18.21. 2 Lan. 19.9.
gHlu. 5.31. Zaga 4.18. Hlab. 110.3.
h7.15,16. Hlab. 89.29. Isa. 55.3.
iGen. 3.18.
jJobe 34.18. Nah. 1.15. Dute. 13.13. 15.9.
k21.19.
l1 Lan. 11.10-41.
mEks. 14.7. 15.4.
n1 Lan. 11.12-14. 27.4.
o21.21.
p23.12. 19.2.
q1 Lan. 11.27. 1 Lan. 11.13,14.
r23.12. 19.2.
s1 Sam. 22.1.
t5.18.
u5.7,17. 1 Sam. 22.4,5.
v1 Sam. 13.23.
wLevi 17.10.
x23.23. 1 Lan. 11.21.
y23.22. 8.18. 20.23.
zJosh. 15.21.
aaEks. 15.15.
ab23.19.
ac2.18. 1 Lan. 27.7.
adHlu. 7.1. 1 Lan. 11.27. 27.8.
aeJosh. 15.27.
af14.2.
agJosh. 21.18.
ah21.18.
ai23.9. 1 Lan. 11.12,29. 27.4. 1 Lan. 8.4.
aj2 Kho. 25.23.
ak2 Kho. 25.23.
alHlu. 19.13,14. Josh. 18.28.
amHlu. 12.13,15. 1 Lan. 27.14.
anJosh. 24.30. Hlu. 2.9.
aoJosh. 18.18.
ap3.16.
aqJosh. 19.42. 1 Kho. 4.9.
ar23.11.
as10.6,8.
at11.3. 15.12.
auJosh. 15.55.
av8.3.
aw10.1. 17.27.
ax4.2.
ay20.26.
azJosh. 15.48. 1 Lan. 2.53.
ba11.6.

2 Samuel 23

Amazwi okucina kaDavida

La-ke ngamazwi okucina kaDavida.

UDavida indodana kaJese wathi a , lomuntu ophakanyiselwe phezulu b , ogcotshiweyo kaNkulunkulu kaJakobe c , lomhlabeleli omnandi wakoIsrayeli, wathi:
UMoya we Nkosi wakhuluma ngami, lelizwi lakhe lisolimini lwami d . UNkulunkulu kaIsrayeli wathi, iDwala likaIsrayeli lakhuluma kimi lathi e : Obusa abantu uzakuba ngolungileyo, ebusa ngokumesaba uNkulunkulu f . Njalo uzakuba njengokukhanya kwekuseni ekuphumeni kwelanga g , ikuseni engelamayezi, njengohlaza emhlabathini ngokukhanya emva kwezulu. Lanxa indlu yami ingenjalo kuNkulunkulu, kube kanti wenzile lami isivumelwano esilaphakade, esimiswe kuhle ezintweni zonke, lesigcinekileyo h , ngoba lonke usindiso lwami lesiloyiso sikuso, lanxa engasikhulisi i .

Kodwa abakaBheliyali bonke banjengameva alahliweyo j , ngoba engelakuthathwa ngesandla; kodwa umuntu owathintayo uzazihlomisa ngensimbi langoluthi lomkhonto k , azatshiswa lokutshiswa ngomlilo kuleyondawo.

Amaqhawe kaDavida

La ngamabizo amaqhawe uDavida ayelawo l : UJoshebi-Bashebeti umTahekemoni, inhloko yabathathu; nguye uAdino umEzini, ngenxa yabangamakhulu ayisificaminwembili ababulawa ngasikhathi sinye m . Lemva kwakhe kwakuloEleyazare indodana kaDodo indodana kaAhohi, owamaqhawe amathathu ayeloDavida n , ekudeleleni kwabo amaFilisti ayebuthanele khona impi, lapho amadoda akoIsrayeli esenyukile o , 10 yena wasukuma watshaya amaFilisti saze sadinwa isandla sakhe, lesandla sakhe sanamathela enkembeni. I Nkosi yasisenza usindiso olukhulu ngalolosuku; abantu basebebuya emva kwakhe ukuzaphanga kuphela p . 11 Lemva kwakhe kwakuloShama indodana kaAge umHarari q . AmaFilisti ayebuthene aba lixuku, lapho okwakukhona isiqinti sensimu sigcwele amalentili*; njalo abantu babaleka ebusweni bamaFilisti, 12 kodwa wajama phakathi kwesiqinti, wasivikela, wawatshaya amaFilisti. I Nkosi yenza-ke usindiso olukhulu r .

13 Abathathu ezinhlokweni ezingamatshumi amathathu basebesehla, bafika kuDavida ebhalwini lweAdulamu s  ngesikhathi sokuvuna; lexuku lamaFilisti lalimise inkamba esihotsheni seRefayimi t . 14 Langalesosikhathi uDavida wayesenqabeni u , lebutho lenqaba lamaFilisti laliseBhethelehema ngalesosikhathi v . 15 UDavida wasenxanela, wathi: Hawu, kungathi omunye ubenganginathisa amanzi omthombo weBhethelehema ongasesangweni! 16 Lawomaqhawe amathathu asefohla adabula enkambeni yamaFilisti, akha amanzi emthonjeni weBhethelehema owawungasesangweni, awathatha awaletha kuDavida. Kube kanti kathandanga ukuwanatha, kodwa wawathululela i Nkosi. 17 Wasesithi: Kakube khatshana lami,  Nkosi, ukuthi ngenze lokho; kakusigazi yini labantu abahambe lempilo yabo engozini? Ngalokho kathandanga ukuwanatha. Lezizinto azenza lamaqhawe amathathu w .

18 Njalo uAbishayi, umfowabo kaJowabi indodana kaZeruya, wayeyinhloko yabathathu. Yena wasegiyela abangamakhulu amathathu ngomkhonto wakhe, ababuleweyo, wasesiba lebizo phakathi kwabathathu. 19 Kahlonitshwanga kakhulu yini kulabathathu? Ngakho waba yinduna yabo; kodwa kafikanga kwabathathu abokuqala x . 20 UBhenaya-ke, indodana kaJehoyada, indodana yeqhawe y , omkhulu ngezenzo, weKabhiseyeli z . Yena watshaya ababili abanjengezilwane bakoMowabi aa ; futhi wehla watshaya isilwane phakathi komgodi mhla weliqhwa elikhithikayo. 21 Yena wasetshaya indoda engumGibhithe, umuntu obukekayo; njalo umGibhithe wayelomkhonto esandleni sakhe; kodwa wehlela kuye elenduku, wawuhluthuna umkhonto esandleni somGibhithe, wambulala ngomkhonto wakhe. 22 Lezizinto wazenza uBhenaya indodana kaJehoyada, waba lebizo phakathi kwamaqhawe amathathu. 23 Wayehlonipheka kulabangamatshumi amathathu, kodwa kafikanga kwabathathu ab . UDavida wasembeka phezu kwabalindi bakhe.

24 UAsaheli umfowabo kaJowabi wayephakathi kwabangamatshumi amathathu ac , uElihanani indodana kaDodo weBhethelehema, 25 uShama umHarodi, uElika umHarodi ad , 26 uHelezi umPaliti ae , uIra indodana kaIkheshi umThekhowa af , 27 uAbiyezeri umAnethothi ag , uMebunayi umHusha ah , 28 uZalimoni umAhohi ai , uMaharayi umNetofa aj , 29 uHelebi indodana kaBahana umNetofa ak , uIthayi indodana kaRibayi weGibeya wabantwana bakoBhenjamini al , 30 uBhenaya umPirathoni am , uHidayi wezifuleni zeGahashi an , 31 uAbi-Aliboni umAraba ao , uAzimavethi umBahurimi ap , 32 uEliyabha umShahaliboni aq , wamadodana kaJasheni, uJonathani, 33 uShama umHarari, uAhiyamu indodana kaSharari umHarari ar , 34 uElifeleti indodana kaAhasibayi indodana yomMahaka as , uEliyamu indodana kaAhithofeli umGilo at , 35 uHezirayi umKharmeli au , uPaharayi umArabi, 36 uIgali indodana kaNathani weZoba av , uBani umGadi, 37 uZeleki umAmoni aw , uNaharayi umBherothi ax , umthwali wezikhali zikaJowabi indodana kaZeruya, 38 uIra ay  umIthiri az , uGarebi umIthiri, 39 uUriya umHethi ba ; bebonke babengamatshumi amathathu lesikhombisa.

Copyright information for Ndebele