a21.1.
b1 Lan. 21.1-28.
c1 Lan. 27.23,24.
d23.15. 3.10.
eDute. 1.11.
fDute. 2.36.
gNani 21.32.
hJosh. 19.47. Hlu. 18.29.
iJosh. 19.28. Hlu. 18.28.
jJosh. 19.29.
kJosh. 11.3. Hlu. 3.3.
lJosh. 11.3. Hlu. 3.3.
m1 Lan. 7.2,4,5,7,9,40. 21.5.
nHlu. 8.10.
o1 Sam. 24.5.
p12.13.
q1 Sam. 13.13.
r1 Sam. 22.5.
s2 Kho. 17.13. 1 Lan. 21.9. 25.5. 29.29. 2 Lan. 9.29. 12.15. Amos 7.12.
t1 Lan. 21.12.
u24.2.
vGen. 6.6. 1 Sam. 15.11. Jow. 2.13,14.
w2 Kho. 19.35. Seb. 12.23.
xEks. 12.13,23.
y7.14.
zGen. 23.8-16.
aa24.25. Nani 16.48,50.
ab3.19. 10.12. 15.26. 19.18.
acIsa. 41.15.
ad1 Kho. 19.21.
aeDute. 33.11.
af1 Lan. 21.25.
agHlu. 20.26. 21.4.
ah21.14.
ai24.21.

2 Samuel 24

UDavida ubala abantu

1 Lwaselubuya lwamvuthela uIsrayeli ulaka lukaJehova a , b  , wabavusela uDavida, esithi: Hamba ubale uIsrayeli loJuda c  . 2Ngakho inkosi yathi kuJowabi induna yebutho eyayilaye: Hamba khathesi ubhode ezizweni zonke zakoIsrayeli, kusukela koDani kuze kube seBherishebha, libale abantu ukuze ngazi inani labantu d  . 3UJowabi wasesithi enkosini: Aluba i Nkosi uNkulunkulu wakho ingandisa ebantwini, loba bebanengi kangakanani, kuphindwe ngokulikhulu, ukuthi amehlo enkosi yami, inkosi, akubone. Kodwa inkosi yami, inkosi, ithokozelani kulinto e  ? 4Kodwa ilizwi lenkosi lalilamandla phezu kukaJowabi laphezu kwezinduna zebutho. Ngakho uJowabi lenduna zebutho baphuma phambi kwenkosi ukuze babale abantu, uIsrayeli.

5Basebechapha iJordani, bamisa inkamba eAroweri f  , ngakwesokunene komuzi ophakathi kwesifula seGadi, lamaqondana leJazeri g  . 6Basebefika eGileyadi lelizweni leTahetimi-Hodishi; bafika eDani-Jahani h  , babhoda ngaseSidoni i  , 7bafika enqabeni yeTire j  lemizini yonke yamaHivi k  leyamaKhanani l  ; baphuma baya eningizimu yakoJuda, eBherishebha. 8Sebebhode badabula ilizwe lonke, bafika eJerusalema ekupheleni kwenyanga eziyisificamunwemunye lensuku ezingamatshumi amabili. 9UJowabi waseyinika inkosi inani lokubalwa kwabantu; njalo kwakukhona koIsrayeli amaqhawe ayizinkulungwane ezingamakhulu ayisificaminwembili m  ahwatsha inkemba n  ; lamadoda akoJuda ayengamadoda ayizinkulungwane ezingamakhulu amahlanu.

10Inhliziyo kaDavida yasimtshaya emva kokuthi esebale abantu o  . UDavida wasesithi e Nkosini: Ngonile kakhulu ngalokho engikwenzileyo. Ngakho-ke,  Nkosi, ngiyakuncenga, susa ububi benceku yakho p  , ngoba ngenze ngobuthutha obukhulu q  . 11Kwathi uDavida esevukile ekuseni, kwafika ilizwi le Nkosi kuGadi umprofethi r  , umboni kaDavida s  , lisithi: 12Hamba uthi kuDavida: Itsho njalo i Nkosi ithi: Ngikubekela okuthathu; zikhethele okukodwa kukho, ukuthi ngikwenze kuwe. 13UGadi wasefika kuDavida, wamtshela wathi kuye: Kufike kuwe yini iminyaka eyisikhombisa yendlala elizweni lakini? Loba ubalekele izitha zakho inyanga ezintathu zixotshana lawe? Ingabe kube khona umatshayabhuqe wesifo okwensuku ezintathu elizweni lakini? Khathesi cabanga, ubone ukuthi yimpendulo bani engizayibuyisela kongithumileyo t  . 14UDavida wasesithi kuGadi: Ngicindezelekile kakhulu; ake siwele esandleni se Nkosi, ngoba izisa zayo zinkulu, kodwa kangingaweli esandleni somuntu.

15Ngakho i Nkosi yasibeka umatshayabhuqe wesifo kuIsrayeli, kusukela ekuseni kwaze kwaba sesikhathini esimisiweyo; kwasekusifa ebantwini abantu abayizinkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa kusukela koDani kwaze kwaba seBherishebha u  . 16Lapho ingilosi iselulela isandla sayo eJerusalema ukuyibhubhisa, i Nkosi yazisola ngalobobubi v  , yathi engilosini w  eyayibhubhisa abantu x  : Sekwanele. Khathesi finyeza isandla sakho. Ingilosi ye Nkosi yayisebaleni lokubhulela likaArawuna umJebusi. 17UDavida wasekhuluma e Nkosini lapho ebona ingilosi eyayitshaya abantu, wathi: Khangela, mina ngonile, njalo mina ngenze okubi; pho, lezizimvu zenzeni? Isandla sakho ake simelane lami njalo simelane lendlu kababa y  .

18UGadi wasefika kuDavida ngalolosuku, wathi kuye: Yenyuka, umisele i Nkosi ilathi ebaleni lokubhulela likaArawuna umJebusi. 19UDavida wasesenyuka njengokutsho kukaGadi, njengokulaya kwe Nkosi. 20UArawuna waselunguza, wabona inkosi lenceku zayo beqhubeka besiza kuye; uArawuna wasephuma wakhothama phambi kwenkosi ngobuso bakhe emhlabathini. 21UArawuna wasesithi: Kungani inkosi yami, inkosi, ize encekwini yayo? UDavida wasesithi: Ukuthi ngithenge kuwe ibala lokubhulela, ukuthi ngakhele i Nkosi ilathi z  , ukuze inhlupheko ithinteke ingafiki ebantwini aa  . 22UArawuna wasesithi kuDavida: Inkosi yami, inkosi, kayithathe inikele lokho okuhle emehlweni ayo ab  ; bona, nanzi inkabi zomnikelo wokutshiswa, lezimbulo ac  lezinto zenkabi kube zinkuni ad  . 23Konke lokhu uArawuna inkosi wakunika inkosi; uArawuna wasesithi enkosini: I Nkosi uNkulunkulu wakho kayikwemukele ae  . 24Inkosi yasisithi kuArawuna: Hatshi, kodwa ngizakuthenga lokukuthenga kuwe ngentengo; njalo kangiyikunikela iminikelo yokutshiswa engangibizanga lutho e Nkosini uNkulunkulu wami. UDavida waselithenga ibala lokubhulela lezinkabi ngamashekeli* esiliva angamatshumi amahlanu af  . 25UDavida wasesakhela khona i Nkosi ilathi, wanikela iminikelo yokutshiswa leminikelo yokuthula ag  . Ngakho i Nkosi yancengeka ngelizwe ah  , inhlupheko yasithinteka phezu kukaIsrayeli ai  .

Copyright information for Ndebele