a1 Lan. 3.1-4.
b1 Sam. 25.43.
c14.23,32. 15.8. Dute. 3.14. 1 Lan. 2.23.
d1 Kho. 1.5.
e21.8,10.
f16.21.
g9.8. 16.9. Dute. 23.18. 1 Sam. 17.43. 24.14. 2 Kho. 8.13.
h3.35. Ruthe 1.17.
i1 Sam. 15.28. 16.1,12. 28.17. 1 Lan. 12.23.
j17.11. 24.2,15. Hlu. 20.1. 1 Sam. 3.20. 1 Kho. 4.25.
kGen. 43.3.
l1 Sam. 14.49.
m1 Sam. 18.25,27.
n1 Sam. 25.44.
o16.5. 17.18. 19.16. 1 Kho. 2.8.
p3.9.
q1 Lan. 12.29.
r3.12,13.
s1 Kho. 11.37.
tHez. 43.11. 1 Sam. 29.6.
u20.9,10. 1 Kho. 2.5.
v2.23.
w1 Kho. 2.32,33.
xLevi 15.2.
yLevi 14.2. 2 Kho. 5.1.
zZaga 31.19. Eks. 21.19.
aa2.23. 1 Lan. 27.7.
ab1.2.
ac1 Kho. 20.31.
ad1.17.
ae13.12,13.
af12.17.
ag3.9.
ah1.12.
ai1 Sam. 26.6.
aj19.7.
akHlab. 28.4. 62.12. 2 Tim. 4.14.

2 Samuel 3

Kwakukhona-ke impi isikhathi eside phakathi kwendlu kaSawuli lendlu kaDavida; kodwa uDavida waya eqina, kodwa indlu kaSawuli yaya isiba buthakathaka.

Amadodana kaDavida

Kwasekuzalelwa uDavida amadodana eHebroni a ; lezibulo lakhe lalinguAmnoni kaAhinowama umJizereyelikazi b ; leyesibili yakhe yayinguKileyabi kaAbigayili umkaNabali umKharmeli; eyesithathu yayinguAbisalomu indodana kaMahaka indodakazi kaTalimayi, inkosi yeGeshuri c ; leyesine yayinguAdonija indodana kaHagithi d ; leyesihlanu yayinguShefathiya indodana kaAbithali; leyesithupha yayinguIthereyamu kaEgila, umkaDavida. Laba bazalelwa uDavida eHebroni.

Ukuvumelana kukaDavida loAbineri

Kwasekusithi kuselempi phakathi kwendlu kaSawuli lendlu kaDavida, uAbineri waziqinisa endlini kaSawuli. Njalo uSawuli wayelomfazi omncane, obizo lakhe lalinguRizipha indodakazi kaAya e ; uIshiboshethi wasesithi kuAbineri: Ungeneleni emfazini omncane kababa f ? UAbineri wasethukuthela kakhulu ngenxa yamazwi kaIshiboshethi, wathi: Ngilikhanda lenja yini, omelana loJuda, lamuhla esenzela indlu kaSawuli uyihlo umusa, kubafowabo, lakubangane bakhe, kangikunikelanga esandleni sikaDavida, ukuthi ungibeka icala ngowesifazana lamuhla g ? UNkulunkulu enze njalo kuAbineri h , engezelele ngokunjalo kuye, ngeqiniso, njengoba i Nkosi ifungile kuDavida, qotho, ngizakwenza njalo kuye i , 10 ukudlulisa umbuso usuka endlini kaSawuli, lokumisa isihlalo sobukhosi sikaDavida phezu kukaIsrayeli laphezu kukaJuda, kusukela koDani kuze kufike eBherishebha j . 11 Njalo wayengelakumphendula uAbineri ngalizwi futhi, ngoba wayemesaba.

12 UAbineri wasethuma izithunywa kuDavida esikhundleni sakhe, esithi: Ngelikabani ilizwe? Esithi: Yenza isivumelwano sakho lami; khangela-ke, isandla sami sizakuba lawe ukuphendulela uIsrayeli wonke kuwe. 13 Wasesithi: Kulungile; mina ngizakwenza isivumelwano lawe, kodwa yinye into engiyifuna kuwe, ngeyokuthi kawuyikubona ubuso bami k , ngaphandle kokuthi ulethe kuqala uMikhali indodakazi kaSawuli, lapho usizabona ubuso bami l . 14 UDavida wasethuma izithunywa kuIshiboshethi indodana kaSawuli, esithi: Nginika umkami uMikhali engamgana ngamajwabu alikhulu amaFilisti m . 15 UIshiboshethi wasethumela, wamthatha endodeni yakhe, kuPalitiyeli indodana kaLayishi n . 16 Kodwa indoda yakhe yahamba laye, ihamba ikhala inyembezi ngemva kwakhe kwaze kwaba seBahurimi o . UAbineri wasesithi kuyo: Hamba, buyela. Yasibuyela.

17 UAbineri wasesiba lenkulumo labadala bakoIsrayeli esithi: Ngezikhathi ezidlulileyo lalifuna uDavida ukuthi abe yinkosi phezu kwenu. 18 Khathesi-ke, kwenzeni, ngoba i Nkosi ikhulumile kuDavida ukuthi: Ngesandla senceku yami uDavida ngizakhulula abantu bami uIsrayeli esandleni samaFilisti lesandleni sazo zonke izitha zabo p . 19 UAbineri wasekhuluma futhi endlebeni zakoBhenjamini q ; uAbineri njalo wasesiyakhuluma endlebeni zikaDavida eHebroni konke okwakukuhle emehlweni akoIsrayeli lemehlweni endlu yonke yakoBhenjamini. 20 Ngakho uAbineri wafika kuDavida eHebroni elamadoda angamatshumi amabili; uDavida wasesenzela uAbineri lamadoda ayelaye idili. 21 UAbineri wasesithi kuDavida: Ngizasukuma ngihambe, ngibuthanise uIsrayeli wonke enkosini yami, inkosi, ukuze benze isivumelwano lawe r , lokuthi ubuse kukho konke umphefumulo wakho okufisayo s . UDavida waseyekela uAbineri ukuthi ahambe, wasehamba ngokuthula.

UJowabi ubulala uAbineri

22 Khangela-ke, izinceku zikaDavida loJowabi bafika bevela ekuhlaseleni beza belempango enkulu. Kodwa uAbineri wayengekho kuDavida eHebroni, ngoba wayemyekele ukuthi ahambe, wahamba ngokuthula. 23 Esefikile uJowabi lebutho lonke elalilaye, bamtshela uJowabi besithi: UAbineri indodana kaNeri ubefikile enkosini, imyekele wahamba, wahamba ngokuthula. 24 UJowabi wasesiya enkosini, wathi: Wenzeni? Khangela, uAbineri ubefikile kuwe; pho, umyekeleleni ukuthi ahambe, wahamba lokuhamba? 25 Uyamazi uAbineri indodana kaNeri ukuthi ulande ukukukhohlisa, lokwazi ukuphuma kwakho lokungena kwakho, lokwazi konke okwenzayo t . 26 Esephumile uJowabi kuDavida wathuma izithunywa ukulandela uAbineri, ezambuyisa emthonjeni weSira; kodwa uDavida wayengakwazi lokho. 27 UAbineri esebuyile eHebroni, uJowabi wamphambulela eceleni phakathi kwesango ukuze akhulume laye ngasese u ; wasemtshaya lapho kubambo lwesihlanu waze wafa, ngenxa yegazi likaAsaheli umfowabo v .

28 Kwathi uDavida esekuzwile emva kwalokho wathi: Mina lombuso wami kasilacala phambi kwe Nkosi kuze kube nininini ngegazi likaAbineri indodana kaNeri. 29 Kalihlale phezu kwekhanda likaJowabi lendlini yonke kayise w . Kakungaqunywa endlini kaJowabi ogobhozayo x , kumbe umlephero y , kumbe odondolozelayo, kumbe owa ngenkemba, kumbe oswela ukudla z . 30 Ngokunjalo uJowabi loAbishayi umfowabo bambulala uAbineri, ngoba wayebulele umfowabo uAsaheli eGibeyoni empini aa .

31 UDavida wasesithi kuJowabi lakubo bonke abantu ababelaye: Dabulani izigqoko zenu ab , libhince amalembu amasaka, lilile phambi kukaAbineri ac . Inkosi uDavida yasilandela ithala. 32 UAbineri basebemngcwabela eHebroni; inkosi yasiphakamisa ilizwi layo yakhala inyembezi engcwabeni likaAbineri, labantu bonke bakhala inyembezi. 33 Inkosi yamenzela uAbineri isililo ad  yathi: Afe uAbineri njengokufa kwesithutha yini ae ? 34 Izandla zakho bezingabotshwanga, lenyawo zakho bezingafakwanga emaketaneni; njengowela phambi kwabantu ababi uwile. Bonke abantu basebephinda bemkhalela inyembezi. 35 Bonke abantu basebesiza ukumenza uDavida ukuthi adle ukudla kusesemini af ; kodwa uDavida wafunga esithi: Kenze njalo uNkulunkulu kimi engezelele ngokunjalo ag , uba nginambitha ukudla loba okunye nje lingakatshoni ilanga ah . 36 Kwathi bonke abantu bekunanzelela, kwaba kuhle emehlweni abo; njengakho konke eyakwenzayo inkosi, kwaba kuhle emehlweni abo bonke abantu. 37 Ngoba bonke abantu loIsrayeli wonke bazi ngalolosuku ukuthi kwakungeyisikho okwenkosi ukubulala uAbineri indodana kaNeri. 38 Inkosi yasisithi encekwini zayo: Kalazi yini ukuthi kuwe induna lomkhulu koIsrayeli lamuhla? 39 Lami lamuhla ngibuthakathaka, njalo ngigcotshwe ngaba yinkosi; lalamadoda, amadodana kaZeruya ai , alukhuni kulami aj . I Nkosi izavuza umenzi wobubi njengobubi bakhe ak .

Copyright information for Ndebele