aEzra 4.4. Isa. 13.7. Jer. 6.24.
b23.37. Josh. 18.25.
c1 Sam. 31.7.
d6.10,11. Neh. 11.33.
e9.3.
f1 Sam. 29.1,11.
g2.23.
h2.29.
i1 Sam. 19.2,10,11. 23.15. 25.29.
jRuthe 3.13.
k1 Kho. 1.29. Gen. 48.16. Hlab. 31.7.
l1.2,4,15.
mGen. 9.5,6.
nMark. 14.51.
o3.32.

2 Samuel 4

Ukubulawa kukaIshiboshethi

1 Lapho isizwile indodana kaSawuli ukuthi uAbineri ufele eHebroni, izandla zakhe zaba buthakathaka, loIsrayeli wonke wakhathazeka a  . 2Njalo indodana kaSawuli yayilamadoda amabili ayeyizinduna zamaviyo; ibizo lenye lalinguBahana, lebizo lenye linguRekabi, amadodana kaRimoni, umBherothi, wabantwana bakoBhenjamini b  . Ngoba iBherothi layo yayibalelwa koBhenjamini; 3lamaBherothi abalekela c  eGithayimi d  , aba ngabahlali njengabezizwe khona kuze kube lamuhla.

4UJonathani indodana kaSawuli wayelendodana eyayiyisilima enyaweni e  . Yayileminyaka emihlanu ekufikeni kombiko ngoSawuli loJonathani uvela eJizereyeli f  ; lomlizane wayo wayithatha, wabaleka; kwasekusithi ekuphangiseni kwakhe ukubaleka, yawa yaba yisilima. Lebizo layo lalinguMefiboshethi. 5Lamadodana kaRimoni, umBherothi, uRekabi loBahana, ahamba, ekutshiseni kwelanga afika endlini kaIshiboshethi, owayelele embhedeni emini enkulu. 6Bona bangena endlini phakathi kungathi bathatha ingqoloyi, bamtshaya kubambo lwesihlanu g  ; uRekabi loBahana umfowabo basebebaleka. 7Ngoba bengena endlini, wayelele embhedeni wakhe endlini yakhe yokulala, bamtshaya, bambulala, bamquma ikhanda; bathatha ikhanda lakhe, bahamba ngendlela yamagceke ubusuku bonke h  . 8Basebelisa ikhanda likaIshiboshethi kuDavida eHebroni. Bathi enkosini: Khangela, ikhanda likaIshiboshethi indodana kaSawuli, isitha sakho ebesidinga impilo yakho; i Nkosi inike impindiselo lamuhla enkosini yami, inkosi, kuSawuli lakuyo inzalo yakhe i  .

9Kodwa uDavida wabaphendula uRekabi loBahana umfowabo, amadodana kaRimoni umBherothi, wathi kubo: Kuphila kukaJehova j  , ohlenge umphefumulo wami kuyo yonke inhlupheko k  , 10lapho owangibikelayo esithi: Khangela, uSawuli ufile; njalo enjengomthwali wendaba ezinhle emehlweni akhe, ngamxhakalaza, ngambulala eZikilagi, kulokuthi ngimvuzele indaba ezinhle l  . 11Pho kangakanani, lapho abantu ababi bebulele umuntu olungileyo endlini yakhe esembhedeni wakhe; ngakho-ke angiyikubiza yini igazi lakhe esandleni senu, ngilisuse emhlabeni m  ? 12UDavida waselaya amajaha n  , ababulala, aquma izandla zabo lenyawo zabo, abaphanyeka echibini leHebroni. Kodwa athatha ikhanda likaIshiboshethi, alingcwaba engcwabeni likaAbineri eHebroni o  .

Copyright information for Ndebele