a1 Lan. 11.1-9. 1 Lan. 12.23-40.
bGen. 29.14.
c1 Sam. 18.13.
d7.7. 1 Sam. 16.1,12. Hlab. 78.71,72.
e2.3.
f3.12,13,21. 2 Kho. 11.17. 1 Sam. 18.3.23.18.
g1 Sam. 23.18. Hlu. 11.11.
h1 Lan. 26.31. 29.27.
i2.11. 1 Lan. 3.4. 1 Kho. 2.11. 1 Lan. 29.27.
jHlu. 1.21.
kJosh. 15.63.
l5.9. 1 Kho. 2.10. 8.1.
mHlab. 42.7.
n6.6. 8.4,18. 21.19. 23.8. 1 Lan. 11.6. Gen. 30.27.
o1 Kho. 9.15,24. 11.27. 2 Kho. 12.20. 2 Lan. 32.5. Hlu. 9.6,20.
p1 Kho. 5.1.
q1 Lan. 14.1-16.
rNani 24.7.
s1 Lan. 3.5-9.
tDute. 17.17.
u23.14. 1 Sam. 22.4,5. 1 Lan. 11.16. 1 Lan. 14.8.
v5.22. Hlu. 15.9.
w5.22. 23.13. Josh. 15.8. 18.16. 1 Lan. 11.15. Josh. 17.15.
xNani 27.21.
yIsa. 28.21.
z1 Lan. 14.12. Dute. 7.5,25.
aa5.22. Hlu. 15.9.
ab5.19.
ac2 Kho. 7.6.
adHlu. 4.14.
aeJosh. 10.33.

2 Samuel 5

UDavida ubusa ilizwe lonke lakoIsrayeli

1 Khona zonke izizwe zakoIsrayeli zeza kuDavida eHebroni a  , zakhuluma zisithi: Khangela, thina silithambo lakho lenyama yakho b  . 2Lesikhathini esidlulileyo, uSawuli eseyinkosi phezu kwethu, nguwe owakhupha lowangenisa uIsrayeli c  , le Nkosi yathi kuwe: Wena uzakwelusa abantu bami uIsrayeli, lawe uzakuba ngumbusi phezu kukaIsrayeli d  . 3Ngakho kwafika bonke abadala bakoIsrayeli enkosini uDavida eHebroni e  ; inkosi uDavida yasisenza isivumelwano labo eHebroni f  phambi kwe Nkosi g  ; basebemgcoba uDavida, waba yinkosi phezu kukaIsrayeli.

4UDavida wayeleminyaka engamatshumi amathathu ekubeni kwakhe yinkosi; wabusa iminyaka engamatshumi amane h  . 5EHebroni wabusa phezu kukaJuda iminyaka eyisikhombisa lenyanga eziyisithupha; leJerusalema wabusa iminyaka engamatshumi amathathu lantathu phezu kukaIsrayeli wonke loJuda i  .

UDavida uthatha inqaba yeZiyoni

6Inkosi labantu bayo basebesiya eJerusalema j  kumaJebusi, abahlali belizwe k  ; akhuluma kuDavida athi: Kawuyikungena lapha, ngaphandle kokuthi ususe iziphofu labaqhulayo; besithi uDavida kayikungena lapho. 7Kodwa uDavida wayithumba inqaba yeZiyoni; le ngumuzi kaDavida l  . 8UDavida wasesithi ngalolosuku: Ngulowo lalowo otshaya umJebusi, lofinyelela emgelweni wamanzi, lakwabaqhulayo leziphofini, abazondwa ngumphefumulo kaDavida m  -. Ngakho bathi: Isiphofu loqhulayo kabayikungena endlini n  . 9Ngakho uDavida wahlala enqabeni, wayibiza ngokuthi ngumuzi kaDavida. UDavida wakha inhlangothi zonke, kusukela eMilo kusiya phakathi o  . 10UDavida waqhubeka njalo esiba lamandla, njalo i Nkosi, uNkulunkulu wamabandla, yayilaye.

11UHiramu inkosi yeTire wasethuma izithunywa kuDavida p , q  , lezigodo zomsedari, lababazi bezigodo lababazi bamatshe; basebemakhela uDavida indlu. 12UDavida wasekwazi ukuthi i Nkosi yayimmisile ukuthi abe yinkosi phezu kukaIsrayeli, lokuthi iwuphakamisile umbuso wakhe ngenxa yabantu bayo uIsrayeli r  .

Abantwana bakaDavida abazalelwa eJerusalema

13UDavida wasethatha s  abanye abafazi abancane labafazi bevela eJerusalema, esevela eHebroni t  , njalo kwakulamanye amadodana lamadodakazi azalelwa uDavida. 14Njalo la ngamabizo alabo abazalelwa yena eJerusalema: OShamuwa, loShobabi, loNathani, loSolomoni, 15loIbihari, loElishuwa, loNefegi, loJafiya, 16loElishama, loEliyada, loElifeleti.

UDavida unqoba amaFilisti

17Kwathi amaFilisti esezwile ukuthi bamgcobile uDavida ukuthi abe yinkosi phezu kukaIsrayeli, wonke amaFilisti enyuka ukuyamdinga uDavida; uDavida wakuzwa, wehlela enqabeni u  . 18AmaFilisti esefikile asabalala v  esihotsheni seRefayimi w  . 19UDavida wasebuza e Nkosini esithi: Ngingenyukela yini kumaFilisti? Uzawanikela esandleni sami yini? I Nkosi yasisithi kuDavida: Yenyuka, ngoba isibili ngizawanikela amaFilisti esandleni sakho x  . 20UDavida wasefika eBhali-Perazimi y  , uDavida wawatshaya khona, wathi: I Nkosi izifohlele izitha zami phambi kwami njengokufohla kwamanzi. Ngakho wabiza ibizo laleyondawo ngokuthi yiBhali-Perazimi. 21Asetshiya izithombe zawo lapho, loDavida labantu bakhe bazithatha z  .

22AmaFilisti asebuya enyuka futhi, asabalala esihotsheni seRefayimi aa  . 23Lapho uDavida ebuza i Nkosi, yathi: Ungenyuki; bhoda ngemuva kwawo, uwasukele maqondana lezihlahla zebhalisamu ab  . 24Kuzakuthi-ke lapho usizwa isisinde sokuhamba ezihlokweni zezihlahla zebhalisamu, lapho uphangise ac  , ngoba ngalesosikhathi i Nkosi izaphuma phambi kwakho ukutshaya ibutho lamaFilisti ad  . 25UDavida wasesenza njalo, njengokumlaya kwayo i Nkosi, wawatshaya amaFilisti kusukela eGeba uze ufike eGezeri ae  .

Copyright information for Ndebele