a1 Lan. 13.6-14.
bEks. 25.22. 1 Sam. 4.4.
c1 Sam. 6.7.
d1 Sam. 7.1,2.
e1 Kho. 10.12.
fEks. 15.20.
gHlab. 150.5.
hNani 4.15. 7.9. 1 Lan. 15.2,13,15.
i5.8. 1 Lan. 13.9.
j1 Sam. 6.19.
k1 Kho. 17.18.
l4.3. Josh. 21.24,25.
m1 Lan. 26.5. Gen. 30.27.
n1 Lan. 15.25-29. 1 Kho. 8.1.
oNani 4.15. Josh. 3.3. 1 Lan. 15.2,15.
p1 Kho. 8.5. 1 Lan. 15.26.
qEks. 15.20. Hlab. 30.11.
r1 Sam. 2.18.
sHlu. 5.28. 2 Kho. 9.30.
t1 Lan. 16.1-3.
u1 Lan. 15.1.
v1 Lan. 16.1.
w1 Kho. 8.5,62,63.
x1 Kho. 8.14,55.
y1 Lan. 16.43.
z1 Lan. 16.43.
aa6.14,16. 1 Sam. 19.24.
abHlu. 9.4.
ac1 Sam. 13.14. 15.28.
ad6.5.

2 Samuel 6

Umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi ulethwa eJerusalema

UDavida wabuya wabuthanisa bonke abakhethiweyo koIsrayeli, inkulungwane ezingamatshumi amathathu. UDavida wasesukuma wahamba labo bonke abantu ababelaye, besuka eBahala-Juda ukuze benyuse umtshokotsho kaNkulunkulu usuka lapho, obizo lawo libizwa ngebizo le Nkosi yamabandla a , ehlala phakathi kwamakherubi* b . Basebewukhweza umtshokotsho kaNkulunkulu enqoleni entsha c , bewukhupha endlini kaAbinadaba eyayiseqaqeni; njalo uUza loAhiyo amadodana kaAbinadaba batshayela leyonqola entsha d . Bayikhipha-ke endlini kaAbinadaba eyayiseqaqeni kanye lomtshokotsho kaNkulunkulu, njalo uAhiyo ehamba phambi komtshokotsho. UDavida lendlu yonke yakoIsrayeli basebetshaya phambi kwe Nkosi ngazo zonke izinto zokutshaya zesihlahla sefiri*, langamachacho, langezigubhu zezintambo e , langezigujana, langamahlwayi f , langezinsimbi ezincencethayo g .

Bathi befika esizeni sikaNakoni, uUza welulela h  isandla sakhe emtshokotshweni kaNkulunkulu, wawubamba, ngoba inkabi zakhubeka i . Intukuthelo ye Nkosi yasimvuthela uUza; uNkulunkulu wamtshaya khonapho ngenxa yalesisiphambeko; wasefela khonapho phansi komtshokotsho kaNkulunkulu j . UDavida wasekhathazeka ngoba i Nkosi imenzele isikhala uUza; waseyibiza leyondawo ngokuthi yiPerezi-Uza, kuze kube lamuhla. UDavida waseyesaba i Nkosi ngalolosuku, wathi: Umtshokotsho we Nkosi uzakuza njani kimi k ? 10 Ngakho uDavida kavumanga ukuwudlulisela kuye umtshokotsho we Nkosi emzini kaDavida; kodwa uDavida wawuphambulela endlini kaObedi-Edoma umGithi l . 11 Umtshokotsho we Nkosi wasuhlala endlini kaObedi-Edoma umGithi inyanga ezintathu. I Nkosi yasimbusisa uObedi-Edoma lendlu yakhe yonke m .

12 Kwasekubikelwa inkosi uDavida kwathiwa: I Nkosi ibusisile indlu kaObedi-Edoma lakho konke okwakhe ngenxa yomtshokotsho kaNkulunkulu. Ngakho uDavida wasehamba wenyusa umtshokotsho kaNkulunkulu ewususa endlini kaObedi-Edoma, ewusa emzini kaDavida ngentokozo n . 13 Kwasekusithi lapho labo abathwele umtshokotsho we Nkosi sebehambe izinyathelo eziyisithupha o , wahlaba inkabi lokunonisiweyo p . 14 UDavida wasegida ngamandla wonke phambi kwe Nkosi q ; uDavida wayebhince i-efodi* yelembu elicolekileyo r . 15 Ngokunjalo uDavida lendlu yonke yakoIsrayeli bawenyusa umtshokotsho we Nkosi ngokumemeza langokukhala kophondo. 16 Kwasekusithi lapho umtshokotsho we Nkosi ungena emzini kaDavida, uMikhali indodakazi kaSawuli walunguza ngewindi, wabona inkosi uDavida iseqa igida phambi kwe Nkosi, wayeyisa enhliziyweni yakhe s .

17 Basebewungenisa umtshokotsho we Nkosi t , bawubeka endaweni yawo u  phakathi kwethente uDavida ayelimisele wona v ; uDavida wasenikela iminikelo yokutshiswa phambi kwe Nkosi leminikelo yokuthula w . 18 Kwathi uDavida eseqedile ukunikela iminikelo yokutshiswa leminikelo yokuthula, wabusisa abantu ebizweni le Nkosi yamabandla x . 19 Wababela bonke abantu, ixuku lonke lakoIsrayeli, kusukela kwabesilisa kusiya kwabesifazana, ngulowo lalowo iqebelengwana lesinkwa, leqatha lenyama, lesinkwa sezithelo zevini ezonyisiweyo. Basebehamba abantu bonke, ngulowo lalowo emzini wakhe y .

20 UDavida wasebuyela ukubusisa indlu yakhe z . UMikhali indodakazi kaSawuli wasephuma ukuhlangabeza uDavida, wathi: Idunyiswe kangakanani inkosi yakoIsrayeli lamuhla, ezembule lamuhla phambi kwamehlo encekukazi zenceku zayo aa  njengomunye wabayize ezembula lokuzembula ab ! 21 UDavida wasesithi kuMikhali: Ngaphambi kwe Nkosi, eyangikhetha phambi kukayihlo laphambi kwendlu yakhe yonke, yangimisa ukuthi ngibe ngumbusi phezu kwabantu be Nkosi, phezu kukaIsrayeli ac ; isibili ngizadlala phambi kwe Nkosi ad . 22 Ngisazadeleleka-ke kakhulu kulalokhu, ngehliselwe phansi emehlweni ami; kodwa ngezincekukazi okhulume ngazo, ngizadunyiswa yizo. 23 Njalo uMikhali indodakazi kaSawuli kabanga lamntwana kwaze kwaba lusuku lokufa kwakhe.

Copyright information for Ndebele