a1 Lan. 17.1-27.
b7.17. 12.1.
c5.11.
dEks. 26.1. Seb. 7.46.
e1 Kho. 8.17,18. 1 Lan. 22.7. 28.2.
f1 Kho. 5.3. 8.19. 1 Lan. 22.8. 28.3.
g1 Kho. 8.16.
h11.11. Eks. 40.18,19,34.
iLevi 26.11,12. Dute. 23.14.
j5.2.
k1 Sam. 16.11.
lIsa. 65.10. Hez. 25.5.
m5.10. 8.6,14. 1 Sam. 18.14.
nGen. 12.2.
oHlab. 44.2. 80.8. Jer. 24.6. Amos 9.15.
p2 Kho. 21.8.
qHlu. 2.14,15,16. 1 Sam. 12.9,11. Hlab. 106.41,42.
r7.1.
s7.27. Eks. 1.21. 1 Kho. 11.38. 1 Sam. 2.35.
t1 Kho. 2.1.
uDute. 31.16. 1 Kho. 1.21. 2.10. Seb. 13.36.
v1 Kho. 8.20. Hlab. 132.11.
w1 Kho. 5.5. 6.12. 8.19. 1 Lan. 22.10. 28.6.
x7.16. Hlab. 89.4,29,36,37.
yHlab. 89.26,27,30-33. Heb. 1.5.
z19.19. 24.17. 1 Kho. 8.47. 2 Lan. 6.37. Hlab. 106.6. Jer. 9. 5.
aa1 Sam. 15.23,28. 1 Kho. 11.13,34.
ab7.13. Luka 1.33.
ac7.4. Isa. 22.1,5.
adGen. 32.10.
aeIsa. 55.8.
afHlab. 139.1-4.
ag1 Lan. 16.25. 2 Lan. 2.5. Hlab. 48.1. 86.10. 96.4. 135.5. 145.3. Jer. 10.6.
ahEks. 15.11. Isa. 45.5.
aiDute. 4.7,32,34. 33.29. Hlab. 147.20.
ajDute. 10.21.
akDute. 9.26. Neh. 1.10.
al7.13,16,26. Dute. 26.18.
am1 Sam. 1.23. 1 Kho. 2.4.
anJoha. 17.17.
ao22.51. 7.13,16. 1 Sam. 1.22.

2 Samuel 7

Isivumelwano sikaNkulunkulu loDavida

1 Kwasekusithi lapho inkosi yayihlezi endlini yayo, le Nkosi isiyiphumuzile inhlangothi zonke ezitheni zayo zonke a  , 2inkosi yathi kuNathani umprofethi b  : Akubone, mina ngihlala endlini yemisedari c  , kodwa umtshokotsho kaNkulunkulu uhlala phakathi kwamakhetheni d  . 3UNathani wasesithi enkosini: Hamba wenze konke okusenhliziyweni yakho, ngoba i Nkosi ilawe e  .

4Kodwa kwathi ngalobobusuku, ilizwi le Nkosi lafika kuNathani lisithi: 5Hamba uthi encekwini yami, kuDavida: Itsho njalo i Nkosi: Wena uzangakhela yini indlu ukuze ngihlale kiyo f  ? 6Ngoba kangizange ngihlale endlini kusukela esukwini engenyusa ngalo abantwana bakoIsrayeli eGibhithe kuze kube lamuhla g  , kodwa bengihamba ethenteni lethabhanekeleni h  . 7Kuzo zonke izindawo engihambe kuzo labo bonke abantwana bakoIsrayeli, ngake ngakhuluma ilizwi yini kwesinye sezizwe zakoIsrayeli i  , engasilaya ukwelusa abantu bami uIsrayeli ngisithi j  : Kungani lingangakhelanga indlu yemisedari? 8Ngakho-ke uzakutsho njalo encekwini yami, kuDavida, uthi: Itsho njalo i Nkosi yamabandla: Mina ngakuthatha k  esibayeni sezimvu, ekulandeleni izimvu, ukuba ngumbusi phezu kwabantu bami, phezu kukaIsrayeli l  ; 9ngangilawe loba ngaphi lapho oya khona, ngaquma zonke izitha zakho ngaphambi kwakho m  ; ngakwenzela ibizo elikhulu njengebizo labakhulu abasemhlabeni n  . 10Njalo ngizabamisela indawo abantu bami uIsrayeli, ngibagxumeke ukuze bahlale endaweni yabo o  , bangabe besanyikinyeka p  ; labantwana benkohlakalo kabasayikubahlupha, njengakuqala, 11njalo kusukela esukwini engalaya ngalo abahluleli phezu kwabantu bami uIsrayeli q  ; ngikuphumuze ezitheni zakho zonke r  . Futhi i Nkosi iyakutshela ukuthi i Nkosi izakwenzela indlu s  .

12Lapho insuku zakho sezigcwalisekile t  , usulele laboyihlo u  , ngizamisa inzalo yakho emva kwakho, ezaphuma emibilini yakho, ngiqinise umbuso wayo v  . 13Yona izakwakhela ibizo lami indlu w  ; njalo ngizaqinisa isihlalo sobukhosi sombuso wayo kuze kube nininini x  . 14Mina ngizakuba nguyise, layo ibe yindodana yami y  ; ezakuthi uba isenza okubi, ngizayijezisa ngentonga yabantu, langemivimvinya yabantwana babantu z  . 15Kodwa umusa wami kawuyikusuka kiyo njengalokho ngawususa kuSawuli engamsusa ngaphambi kwakho aa  . 16Lendlu yakho lombuso wakho kuzaqiniswa kuze kube nininini phambi kwami; isihlalo sakho sobukhosi sizaqiniswa kuze kube nininini ab  . 17Njengokwalamazwi wonke lanjengokwalo wonke lo umbono, ngokunjalo uNathani wakhuluma kuDavida ac  .

18Yasingena inkosi uDavida, yahlala phambi kwe Nkosi, yathi: Ngingubani mina, Nkosi Jehova, lendlu yami iyini, ukuthi ungifikise kuze kube lapha ad  ? 19Kanti lokhu kusekuncinyane emehlweni akho, Nkosi Jehova; usukhulumile futhi ngendlu yenceku yakho ngokwesikhathi esikhatshana; lalokhu yindlela yabantu, Nkosi Jehova ae  . 20Pho, uDavida angabe esengezelela ngokuthini kuwe? Ngoba wena uyayazi inceku yakho, Nkosi Jehova af  . 21Ngenxa yelizwi lakho lanjengokwenhliziyo yakho wenzile zonke lezizinto ezinkulu ukuze uzazise inceku yakho. 22Ngakho umkhulu, Nkosi Jehova ag  ; ngoba kakho onjengawe, njalo kakho uNkulunkulu ngaphandle kwakho ah  , njengakho konke esikuzwileyo ngendlebe zethu. 23Yisiphi-ke isizwe esisodwa emhlabeni esinjengabantu bakho, njengoIsrayeli, uNkulunkulu owaya ukuzihlengela sona ukuba ngabantu ai  , njalo wazenzela ibizo, walenzela izinto ezinkulu lezesabekayo aj  , kusenzelwa ilizwe lakho, phambi kwabantu bakho, owazihlengela bona eGibhithe, ezizweni lakubonkulunkulu bazo ak  ? 24Wasuziqinisela abantu bakho uIsrayeli ukuze babe ngabantu kuwe kuze kube nininini; lawe  Nkosi usube nguNkulunkulu wabo al  . 25Khathesi-ke,  Nkosi Nkulunkulu, ilizwi olikhulume ngenceku yakho langendlu yayo liqinise kuze kube nininini, wenze njengokukhuluma kwakho am  . 26Njalo kalibe likhulu ibizo lakho kuze kube nininini, kuthiwe: I Nkosi yamabandla inguNkulunkulu phezu kukaIsrayeli; lendlu yenceku yakho uDavida imiswe phambi kwakho. 27Ngoba wena,  Nkosi yamabandla, Nkulunkulu kaIsrayeli, wembule endlebeni yenceku yakho, usithi: Ngizakwakhela indlu. Ngakho inceku yakho ithole enhliziyweni yayo ukuthi ikhuleke lumkhuleko kuwe an  . 28Khathesi-ke, Nkosi Jehova, wena ungulowoNkulunkulu, lamazwi akho aliqiniso; ukhulume encekwini yakho lokhu okuhle. 29Ngakho-ke akuvume ubusise indlu yenceku yakho ukuze ibe phambi kwakho kuze kube nininini; ngoba wena, Nkosi Jehova, ukhulumile; langesibusiso sakho indlu yenceku yakho izabusiswa kuze kube nininini ao  .

Copyright information for Ndebele