a1 Lan. 18.1-17.
bNani 24.17. 2 Kho. 1.1. 3.5,24-27. Hlab. 60.8.
c8.6,14.
d8.6. Hlu. 3.18. 2 Kho. 17.3. 1 Sam. 10.27.
e23.36. 10.6. 8.5,12. 1 Sam. 14.47. 1 Kho. 11.23. 2 Lan. 8.3.
fGen. 15.18.
gJosh. 11.6.
h1 Kho. 11.23,24,25.
i1 Sam. 10.5.
j1 Kho. 11.24.
k8.14. 7.9.
l2 Kho. 11.10. 2 Lan. 23.9. Jer. 51.11. Hez. 27.11.
m1 Kho. 8.65.
n1 Kho. 7.51. 1 Lan. 26.26.
o10.14. 12.30.
p5.17-25.
q1 Sam. 30.20.
r2 Kho. 14.7. Josh. 15.62.
s1 Lan. 18.12.
t1 Sam. 10.5.
u1 Sam. 10.5.
vGen. 25.23.27. 29,37,40. Nani 24.18. 1 Kho. 22.47. 2 Kho. 3.9. 8.20.
w8.6.
x1 Kho. 10.9.
y2.32.
z20.23-26.
aa1 Kho. 4.3.
ab1 Lan. 6.8. 24.3,6.
ac1 Kho. 1.8. 2.25,29,34,35,46. 4.4. 1 Lan. 11.22,24. 27.5,34.
ad1 Lan. 18.17.
ae1 Sam. 30.14.
af15.18. 20.7. 1 Kho. 1.38.

2 Samuel 8

UDavida unqoba izizwe

Kwasekusithi emva kwalokho uDavida watshaya amaFilisti, wawehlisela phansi a ; uDavida wasethatha iMethegama esandleni samaFilisti. Wasetshaya amaMowabi b , wawalinganisa ngentambo, ewalalisa emhlabathini; walinganisa intambo ezimbili ukubulala, lentambo eyodwa epheleleyo ukuwayekela ephila. Ngokunjalo amaMowabi aba zinceku zikaDavida c , eletha izipho d .

UDavida wasetshaya uHadadezeri indodana kaRehobi inkosi yeZoba e , ekuhambeni kwakhe ukubuyisela amandla akhe emfuleni iYufrathi f . UDavida wasethumba kuye inqola eziyinkulungwane, labagadi bamabhiza abangamakhulu ayisikhombisa, lamadoda ahamba ngenyawo ayizinkulungwane ezingamatshumi amabili; waquma imisipha yawo wonke amabhiza enqola, kodwa watshiya kuwo izinqola ezilikhulu g . Lapho amaSiriya aweDamaseko efika ukusiza uHadadezeri inkosi yeZoba, uDavida watshaya amadoda ayizinkulungwane ezingamatshumi amabili lambili kumaSiriya h . UDavida wasebeka amabutho enqaba eSiriya i  yeDamaseko j ; njalo amaSiriya aba zinceku zikaDavida, eletha izipho. I Nkosi yasimlondoloza uDavida loba ngaphi lapho aya khona k . UDavida wasethatha izihlangu zegolide ezazisezincekwini zikaHadadezeri, waziletha eJerusalema l . Inkosi uDavida yasithatha ithusi elinengi kakhulu eBeta leBerothayi, imizi kaHadadezeri.

Lapho uToyi inkosi yeHamathi esizwa ukuthi uDavida wayetshaye ibutho lonke likaHadadezeri, 10 uToyi wasethuma uJoramu indodana yakhe enkosini uDavida ukuyibuza impilo lokuyibusisa, ngoba yayilwe loHadadezeri yamtshaya (ngoba uHadadezeri waba lezimpi loToyi); njalo esandleni sakhe kwakulezitsha zesiliva lezitsha zegolide lezitsha zethusi m . 11 Lazo inkosi uDavida yazehlukanisela i Nkosi kanye lesiliva legolide eyayilehlukanisile livela ezizweni zonke eyayizehlisele phansi n , 12 eSiriya, lakoMowabi, lakubantwana bakoAmoni o , lakumaFilisti p , leAmaleki q , lempangweni kaHadadezeri indodana kaRehobi, inkosi yeZoba. 13 UDavida wasezenzela ibizo ekubuyeni kwakhe ekutshayeni amaSiriya, esihotsheni seTswayi r , izinkulungwane ezilitshumi lesificaminwembili s .

14 Wasebeka amabutho enqaba eEdoma lonke t ; kulo lonke iEdoma wabeka amabutho enqaba u , labo bonke abeEdoma baba zinceku zikaDavida v . I Nkosi yasimlondoloza uDavida loba ngaphi lapho aya khona w .

15 UDavida wabusa-ke phezu kukaIsrayeli wonke; uDavida wayesenza ukwahlulela lokulunga kubo bonke abantu bakhe x . 16 Njalo uJowabi indodana kaZeruya wayephezu kwebutho y, z ; loJehoshafathi indodana kaAhiludi wayengumabhalane aa ; 17 loZadoki indodana kaAhitubi loAhimeleki indodana kaAbhiyatha babengabapristi ab ; loSeraya wayengumbhali; 18 loBhenaya indodana kaJehoyada ac  wayephezu ad  kwamaKerethi ae  lamaPelethi af ; lamadodana kaDavida ayeyiziphathamandla.

Copyright information for Ndebele