a1.2. 1 Thes. 1.1.
b2.13.
c1 Thes. 1.2,3.
d1 Thes. 1.2,3.
e1 Thes. 1.2,3.
f2 Kor. 7.14; 9.2. 1 Thes. 2.19.
g1 Kor. 11.16. 1 Thes. 1.8.
h1 Thes. 1.2,3.
i1 Thes. 1.2,3.
j1 Thes. 2.14.
kFil. 1.28.
l1.11. Luka 20.35.
m1 Thes. 2.14.
nHeb. 6.10.
oHeb. 6.10.
pIsam. 6.11.
q1 Thes. 4.16.
rLuka 17.30.
sMat. 16.27.
tIsa. 66.15,16. Mal. 4.1. Mat. 25.41,46. 1 Kor. 3.13. Heb. 10.27; 12.29. 2 Pet. 3.7. Juda 1.7. Isam. 14.10; 19.20; 20.10,14,15; 21.8. Luka 16.24.
u1 Thes. 4.6.
v1 Thes. 4.5.
wRoma 2.8.
xFil. 3.19. 2 Pet. 3.7.
y1 Thes. 5.3.
zIsa. 2.10,19,21.
aa2.8. Seb. 1.11. 1 Thes. 1.10. Isam. 1.7; 15.8. 1 Kor. 11.26.
ab2.8. Seb. 1.11. 1 Thes. 1.10. Isam. 1.7; 15.8. 1 Kor. 11.26.
ac1.12. Hlab. 89.7.
ad1 Tim. 2.6.
ae1 Tim. 3.16.
af1 Kor. 3.13.
ah1.11. Luka 20.35.
aiLuka 2.14.
ajRoma 15.14.
ak1 Thes. 1.3.
al1.10. 1 Pet. 1.7; 4.14.

2 Thessalonians 1

UPawuli uyababingelela. Uyabonga ngokuthuthuka kwabo evangelini

UPawuli a  loSilivanu loTimothi kubandla labeThesalonika elikuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu: Umusa kawube kini lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu leNkosini uJesu Kristu.

Simele b  ukumbonga c  uNkulunkulu njalonjalo ngani, bazalwane, njengoba kufanele, ngoba ukholo d  lwenu luyanda ngokungelakulinganiswa, lothando e  lwalowo lalowo wenu lonke luyengezeleleka komunye lomunye; ngakho thina ngokwethu siyazincoma f  ngani emabandleni kaNkulunkulu g  ngenxa yokubekezela h  kwenu lokholo i  phakathi kokuzingelwa kwenu konke lezinhlupheko elibekezela kuzo j ; okuyisibonakaliso k  sokwahlulelwa okulungileyo kukaNkulunkulu, ukuze kuthiwe lingabafanele umbuso kaNkulunkulu l , lani eliwuhluphekelayo m ; njengoba kuyinto elungileyo kuNkulunkulu ukuthi abuyisele ukuhlupheka kwabalihluphayo n , njalo kini elihluphekayo o , ukuphumula kanye lathi p , ekwembulweni kweNkosi uJesu q, r  evela ezulwini lengilosi s  zamandla akhe, emalangabini omlilo t , esenza impindiselo u  kwabangamaziyo uNkulunkulu v , lakwabangalaleli w  ivangeli leNkosi yethu uJesu Kristu; abazahlupheka ngesijeziso x  sokubhujiswa okulaphakade y , basuswe ebusweni beNkosi z  lenkazimulweni yamandla akhe aa , 10 mhla efika ab  ukuthi adunyiswe kubangcwele bakhe ac , njalo abatshazwe ekubo bonke abakholwayo (ngoba ubufakazi ad  bethu bakholeka ae  phakathi kwenu) ngalolosuku af . 11 Ngenxa yalokho sihlala silikhulekela lani, ukuze uNkulunkulu wethu alibone
 alibone lingabafanele: kumbe,  alenze lifanele.
lingabafanele ah  ubizo, lokuze aphelelise yonke intando enhle ai  yobuhle bakhe aj  lomsebenzi wokholo ngamandla ak ;
12 ukuze ibizo leNkosi yethu uJesu Kristu lidunyiswe al  kini, lani kuye, njengomusa kaNkulunkulu wethu loweNkosi uJesu Kristu.

Copyright information for Ndebele