a2.8. 1 Thes. 2.19. 2 Tim. 4.1.
bMat. 24.31. Mark. 13.27. 1 Thes. 4.15,17.
cMat. 24.6. Mark. 13.7.
d1 Joha. 4.1.
e2.15. 1 Thes. 5.2: Fil. 4.5.
f2.15. 1 Thes. 5.2: Fil. 4.5.
g2 Kor. 1.14.
hMat. 24.4. Mat. 24.23.
i1 Tim. 4.1.
jDan. 11.36. 1 Joha. 2.18; 4.3.
kJoha. 17.12. Luka 10.6.
lDan. 11.36. 1 Joha. 2.18; 4.3.
m1 Kor. 8.5. Joha. 5.43.
nSeb. 17.23.
oMat. 16.9. Mark. 8.18. Luka 24.6. Seb. 20.31.
p2.7. Luka 4.42. Filim. 1.13.
rIsam. 17.5,7.
s2.8.
t2.7. Luka 4.42. Filim. 1.13.
uDan. 11.36. 1 Joha. 2.18; 4.3.
v2.8.
wDan. 7.10,11.
xJobe 4.9. Isa. 11.4. Isam. 2.16; 19.15,21.
y1.9. 1 Tim. 6.14. 2 Tim. 1.10; 4.1,8. Titus 2.13.
z2.8. 1 Thes. 2.19. 2 Tim. 4.1.
aaJoha. 8.41. Efe. 2.2.
ab1 Kor. 5.5.
acDute. 13.1.
adIsam. 12.3; 13.14. Joha. 4.48.
aeIsam. 12.3; 13.14. Joha. 4.48.
af2.12. 1 Kor. 13.6.
ag1 Kor. 1.18.
ahZaga 4.6.
ai2.12. 1 Kor. 13.6.
ajMat. 24.5,11,24. 1 Tim. 4.1. 1 Kho. 22.22. Isam. 17.17.
ak1 Tim. 4.2. Roma 1.25.
alRoma 2.8.
am2.12. 1 Kor. 13.6.
anRoma 1.32.
ao2.12. 1 Kor. 13.6.
ap1.3.
aq1 Thes. 1.4.
arEfe. 1.4. 2 Tim. 1.9.
as1 Pet. 1.2.
at1 Thes. 2.12.
au1 Thes. 5.9.
av1 Thes. 2.12.
aw1 Kor. 16.13.
ax3.6. 1 Kor. 11.2.
ay2.2.
az2.2.
ba1.1,2.
bbGal. 1.4.
bcJoha. 3.16. 1 Joha. 4.10. Isam. 1.5.
bdLuka 6.24.
be1 Pet. 1.3.
bfKol. 2.2.
bg3.3. 1 Thes. 3.13. Roma 16.25.
bhSeb. 9.36.

2 Thessalonians 2

Ukufika kweNkosi lokufika kukaNgelamthetho

Siyalincenga-ke, bazalwane, mayelana lokufika a  kweNkosi yethu uJesu Kristu, lokubuthana b  kwethu kuyo, ukuthi lingaphangisi liqhuqhiswe engqondweni, kumbe lethuswe c , loba ngumoya d , loba yilizwi e , loba yincwadi f  ngokungathi ivela kithi, ngokungathi usuku lukaKristu selufikile g . Kakungabi lamuntu h  olikhohlisayo langayiphi indlela; ngoba aluyikufika ngaphandle i  kokuthi ukuhlubuka kufike kuqala, lomuntu wesono embulwe j , indodana yokubhujiswa k , emelana izikhukhumeze l  phezu kwakho konke okuthiwa nguNkulunkulu m  loba yinto ekhonzwayo n , ize ihlale ethempelini likaNkulunkulu njengoNkulunkulu, izitshengisa ukuthi inguNkulunkulu. 4Kalikhumbuli yini o  ukuthi ngiseselani ngalitshela lezizinto? Selikwazi khathesi okuvimbelayo p,
 okuvimbelayo: kumbe,  okubambayo.
, ukuze embulwe ngesakhe isikhathi.
Ngoba imfihlo r  yokungabi lomthetho s  isasebenza; kuphela kukhona ovimbelayo t  okwalesisikhathi, aze asuswe phakathi, khona-ke ezakwembulwa oNgelamthetho u, v , iNkosi ezamqeda w  ngokuphefumula komlomo wayo x , izambhubhisa ngokubonakala y  kokufika kwayo z ; lowo okufika kwakhe kunjengokusebenza aa  kukaSathane ab  emandleni wonke ac  lezibonakalisweni ad  lezimangalisweni zamanga ae , 10 lenkohlisweni yonke yokungalungi af  kulabo ababhubhayo ag , ngoba kabemukelanga uthando ah  lweqiniso ai  ukuze basindiswe. 11 Ngenxa yalokhu-ke uNkulunkulu uzabathumezela amandla enkohliso aj , ukuze bakholwe amanga ak ; 12 ukuze balahlwe bonke abangakholwanga al  iqiniso am , kodwa bathokoza an  kukho ukungalungi ao .

Ukubonga lokunxusa kukaPawuli

13 Kodwa thina simele ap  ukubonga uNkulunkulu njalonjalo ngani, bazalwane abathandwa beNkosi aq , ukuthi uNkulunkulu walikhethela usindiso kusukela ekuqaleni ar , ekungcwelisweni koMoya as , lokholo lweqiniso; 14 owalibizela at  kulokhu ngevangeli lethu, ekuzuzeni au  inkazimulo yeNkosi yethu uJesu Kristu av .

15 Ngakho-ke, bazalwane, manini liqine aw , libambelele ezimfundisweni ax  elazifundiswayo, loba ngelizwi ay , kumbe ngencwadi yethu az . 16 Kakuthi-ke iNkosi yethu uJesu Kristu ba  uqobo, loNkulunkulu bb , ngitsho uBaba wethu owasithandayo bc , lowasinika induduzo bd  elaphakade lethemba elihle be  ngomusa, 17 aduduze inhliziyo zenu bf , aliqinise bg  emazwini lemisebenzini yonke emihle bh .

Copyright information for Ndebele