a1 Thes. 5.25.
b1 Thes. 5.25.
cMat. 9.37,38.
d2 Kor. 1.10.
eLuka 23.41.
fDute. 7.9.
g2.17.
hJoha. 17.15.
iMat. 13.19.
j2 Kor. 2.3.
k1 Lan. 29.18. 1 Thes. 3.11.
l1 Kor. 5.4.
m3.14. Roma 16.17. 1 Tim. 6.5.
n2 Kor. 8.20.
o1 Kor. 5.11.
p3.11. 3.7. 1 Thes. 5.14.
q2.15.
r3.9. 1 Thes. 1.6.
s1 Thes. 1.5.
t3.11. 3.7. 1 Thes. 5.14.
u1 Thes. 2.9.
v1 Tim. 4.10.
w1 Thes. 2.9.
x1 Thes. 2.9.
yMat. 10.10; 1 Thes. 2.6.
z1 Kor. 10.6.
aa3.9. 1 Thes. 1.6.
ab1 Thes. 4.11. Gen. 3.19.
ac3.11. 3.7. 1 Thes. 5.14.
ad1 Thes. 4.11. Gen. 3.19.
ae1 Tim. 5.13. 1 Pet. 4.15.
af1 Thes. 4.11. Gen. 3.19.
ag1 Tim. 2.11,12. 1 Thes. 4.11.
ahGal. 6.9.
ajKol. 4.16.
al3.6. 1 Kor. 5.11.
am1 Kor. 4.14.
anLevi 19.17.
ao1 Thes. 5.12,14. Tit. 3.10.
apRoma 15.33.
aq1 Kor. 16.21.
arRoma 16.24. Roma 16.20.

2 Thessalonians 3

Izicelo lezifiso lezeluleko zikaPawuli

Elokucina a , bazalwane, sikhulekeleni b , ukuze ilizwi leNkosi ligijime c , lidunyiswe, njengalokhu kwaba njalo lakini, lokuthi sikhululwe d  ebantwini abangaqondanga lababi; ngoba ukholo kayisilo lwabo bonke e . Kodwa iNkosi ithembekile f , ezaliqinisa g  ilivikele h  komubi i . Silethemba-ke eNkosini j  ngani, ukuthi izinto esililaya zona, lani liyazenza njalo lizazenza. Kodwa iNkosi sengathi ingaqondisa inhliziyo zenu k  ethandweni lukaNkulunkulu, lekubekezeleni kukaKristu.

Siyalilaya-ke, bazalwane, ebizweni leNkosi yethu uJesu Kristu l , ukuthi m  lizehlukanise n  laye wonke umzalwane o  ohamba ngokungafanele p , njalo kungenjengomlayo q  elawemukela kithi. Ngoba liyazi ngokwenu ukuthi lifanele lisilingise njani r ; ngoba kasihambanga s  ngokungafanele t  phakathi kwenu, njalo kasidlanga kudla komuntu nje, kodwa ekutshikatshikeni u  lekusebenzeni nzima v , ubusuku lemini w  sisebenza, ukuze singabi ngumthwalo lakomunye wenu x ; kungesikuthi sasingelalungelo y , kodwa ukuze sizinikele kini njengesibonelo z  sokusilingisela aa . 10 Ngoba lalapho silani, salilaya lokhu ukuthi: Uba umuntu engafuni ukusebenza ab , akumelanga adle. 11 Ngoba sizwa ukuthi abanye phakathi kwenu bahambahamba ngokungafanele ac , kabasebenzi lutho ad , kodwa besenza izinto ezingelamsebenzi ae . 12 Abanjalo-ke siyabalaya sibakhuthaze ngeNkosi yethu uJesu Kristu, ukuze basebenze af  ngokuthula ag  badle okwabo ukudla. 13 Lani, bazalwane, lingadinwa ah,
 lingadinwa: kumbe,  lingadangali.
yikwenza okuhle.

14 Kodwa uba umuntu engalaleli ilizwi lethu ngencwadi aj , mqapheliseni
 mqapheliseni: kumbe,  mbhaleni.
lowo, njalo lingahlangani laye al , ukuze abe lenhloni am ;
15 njalo lingamphathi njengesitha an , kodwa melulekeni njengomzalwane ao . 16 Sengathi-ke iNkosi yokuthula ap  uqobo ingalinika ukuthula ngesikhathi sonke ngendlela zonke. INkosi kayibe lani lonke.

Isicino

17 Isibingelelo aq  ngesami isandla esikaPawuli, okuluphawu kuyo yonke incwadi; ngibhala ngokunjalo. 18 Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu kawube lani lonke ar . Ameni.

Copyright information for Ndebele