a2 Kor. 1.1.
bEfe. 3.6. Tit. 1.2. Heb. 9.15.
c1 Tim. 1.2.
d2.1. 1 Kor. 4.17. Fil. 2.22.
e1 Tim. 1.2.
fRoma 1.8. Efe. 1.16.
gSeb. 27.23.
hSeb. 22.3. Gal. 1.14.
i1 Tim. 3.9. Seb. 23.1.
j1 Thes. 1.2. Filim. 1.4.
k1 Thes. 2.9.
l4.9,21. Roma 1.11. Fil. 1.8. 1 Thes. 3.6.
mSeb. 20.37.
n1 Tim. 1.5. Roma 12.9.
oSeb. 16.1. Hlab. 86.16; 116.16.
p1 Tim. 4.14. 1 Thes. 5.19.
q1 Tim. 1.18.
r1 Tim. 4.14; 5.22. Seb. 6.6.
sRoma 8.15.
tSeb. 1.8.
u1 Tim. 3.2.
v1.12,16. Mark. 8.38.
wIsam. 1.2. 1 Kor. 1.6.
xEfe. 3.1.
y2.3; 4.5. Kol. 1.24.
z1 Tim. 1.1.
aaRoma 1.6; 2 Pet. 1.3.
abHeb. 3.1. 1 Kor. 1.26.
acRoma 3.20. Tit. 3.5.
adRoma 8.28. Roma 9.11. Efe. 3.11.
aeRoma 3.24.
afTit. 1.2. Roma 16.25. Efe. 1.4. 2 Thes. 2.13. 1 Pet. 1.20.
agRoma 16.25,26.
ah2 Thes. 2.8.
ai1 Kor. 13.8.
aj1 Kor. 15.26. 1 Kor. 15.54,55. Heb. 2.14.
ak1 Kor. 15.42.
al4.17. 1 Tim. 2.7.
am2.9.
an1.8. 1 Thes. 2.2.
ap1 Pet. 4.19. Hlab. 10.14.
aq4.14. 1 Tim. 6.20.
ar4.18. 4.8. 1 Kor. 3.13.
as3.14. Tit. 1.9.
at1 Tim. 1.16. Roma 6.17. Roma 2.20.
au1 Tim. 6.3. 1 Tim. 1.10.
av2.2.
aw1 Tim. 1.14.
ax1 Tim. 1.14.
ay1.14. 1 Tim. 6.20.
azRoma 8.11. 1 Kor. 3.16.
baSeb. 19.10. Seb. 2.9.
bb4.10,11,16. Fil. 2.21.
bcMat. 5.7.
bd4.19.
beFilim. 1.7,20.
bf1.8. Heb. 13.3.
bgSeb. 28.20.
bhMat. 25.36.
biFil. 2.28.
bjMat. 5.7.
bk1.12.
blHeb. 6.10. 1 Tim. 3.13.
bmSeb. 18.19.
bnSeb. 25.10.

2 Timothy 1

Isibingelelo

UPawuli umphostoli kaJesu Kristu ngentando kaNkulunkulu a , njengokwesithembiso sempilo ekuKristu Jesu b , kuTimothi c , umntanami othandekayo d : Umusa, isihawu, ukuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba, loKristu Jesu iNkosi yethu e .

UTimothi welulekwa ukuthi azivuselele

Ngiyambonga uNkulunkulu f , engimkhonzayo g  kusukela kubokhokho h  esazeleni esimhlophe i , njengalokhu ngikukhumbula ngokungaphezi emikhulekweni yami j  ebusuku lemini k , ngilangatha ukukubona l , ngikhumbula inyembezi zakho m , ukuze ngigcwaliswe ngentokozo, nxa ngibeka emkhumbulweni ukholo olungelakuzenzisa olukuwe n , olwaluhlezi kugogo wakho uLoyisi kuqala lakunyoko uYunike o , njalo ngithemba ukuthi lukhona lakuwe.

Ngenxa yalesisizatho ngiyakukhumbuza ukuthi uvuselele isipho sikaNkulunkulu p , esikuwe q  ngokubekwa kwezandla zami r . Ngoba uNkulunkulu kasinikanga umoya wobugwala s , kodwa owamandla t  lowothando lowokuqonda u . Ngakho ungabi lanhloni v  ngobufakazi beNkosi yethu w , loba ngami isibotshwa sayo x ; kodwa kumele uhlupheke y  kanye levangeli njengamandla kaNkulunkulu, owasisindisayo z , njalo wasibiza aa  ngobizo olungcwele ab , kungeyisikho njengemisebenzi yethu ac  kodwa ngokwelakhe icebo ad  langomusa ae  asinika wona kuKristu Jesu kungakafiki izibanga zezikhathi af , 10 kodwa oselubonakaliswe khathesi ag  ngokubonakala koMsindisi wethu uJesu Kristu ah , owachitha ukufa ai, aj , waseletha ekukhanyeni impilo lokungabhubhi ngevangeli ak , 11 engamiselwa lona mina ukuba ngumtshumayeli lomphostoli lomfundisi wezizwe al . 12 Ngenxa yalesisizatho lami ngiyahlupheka lezizinto am , kodwa kangilanhloni an ; ngoba ngiyamazi engikholwe
 engikholwe kuye: kumbe,  engimthembileyo.
kuye ap , njalo ngileqiniso ukuthi ulamandla okulondoloza lokho engikubeke kuye aq  kuze kufike lolosuku ar .
13 Bambelela as  kusibonelo at  samazwi aphilileyo au  owawezwayo kimi av , ekholweni aw  lethandweni olukuKristu Jesu ax . 14 Lokhu okuhle okuphathisiweyo ay  kulondoloze ngoMoya oNgcwele ohlezi kithi az .

15 Uyakwazi lokhu, ukuthi bonke abaseAsiya ba  bangihlamuka bb , okukubo uFigelo loHermogene. 16 Sengathi iNkosi inganika umusa bc  indlu kaOnesiforo bd ; ngoba wangivuselela kanengi be , njalo wayengelanhloni bf  ngeketane lami bg , 17 kodwa ekufikeni kwakhe eRoma, wangidingisisa bh  kakhulu wasengithola bi ; 18 sengathi iNkosi ingamnika ukuthi athole isihawu eNkosini bj  ngalolosuku bk ; lokuthi zingaki izinto angenzela zona bl  eEfesu bm , uyakwazi wena kuhle kakhulu bn .

Copyright information for Ndebele