a1.2. 1 Tim. 1.2.
bEfe. 6.10.
c1.13; 3.10,14.
dJoha. 20.21. Tit. 1.5.
f1 Tim. 1.18.
g1 Kor. 4.2.
h2.24. Tit. 1.9.
i4.5. 1.8. 2.9.
j1 Tim. 1.18.
k1 Kor. 9.7.
l2 Pet. 2.20.
m1 Kor. 9.25,26.
n4.8.
o1 Kor. 9.10. Heb. 6.7.
pHeb. 5.14.
qMat. 1.1.
r2.18. 1 Kor. 15.4,20. Seb. 2.24.
s1 Kor. 15.1. Roma 2.16.
t1.12. Seb. 9.16.
u4.5. 1.8. 2.9.
vFil. 1.7.
w4.17. Fil. 1.13,14. Seb. 28.31. Efe. 6.19,20.
xEfe. 3.1,13. 2 Kor. 12.15. Kol. 1.24.
yLuka 18.7.
z2 Kor. 1.6. Fil. 1.28.
aa1 Pet. 5.10.
ab1 Tim. 1.15.
acRoma 6.5,8. 2 Kor. 4.10.
adMat. 5.10.
aeIsam. 1.9. Roma 8.17. Isam. 3.21. 20.4; 22.5. Luka 22.29.
afMat. 10.33; 1 Tim. 5.8.
agRoma 3.3.
ah1 Kor. 1.9.
aiNani 23.19. Tit. 1.2.
ajTit. 3.1. 2 Pet. 1.12,13. Juda 1.5.
ak1 Tim. 5.21.
al2.23. 1 Tim. 1.4. 1 Tim. 6.20. 1 Tim. 6.4.
amTit. 3.9.
an2 Pet. 2.6. Tit. 3.11.
aoRoma 16.10.
apTit. 3.9. 1 Tim. 4.7.
aq1 Tim. 6.20.
ar3.13. Luka 2.52.
at1 Tim. 1.20.
au1 Tim. 1.6.
av2.8. 1 Kor. 15.12.
awIsam. 21.14.
axZek. 3.9.
ayNah. 1.7. Roma 8.29. Joha. 10.14,27. Hlab. 101.4.
azMat. 7.23.
ba1 Tim. 3.15.
bb2 Kor. 4.7.
bcRoma 9.21.
bdZaga 25.4. Isa. 52.11.
be4.11. Filim. 1.11.
bf4.11. Filim. 1.11.
bg3.17. Tit. 3.1.
bhSeb. 9.36.
bi1 Tim. 6.11.
bjTshu. 11.10. 1 Joha. 2.16. Hlab. 25.7. 1 Tim. 4.12.
bk1 Tim. 6.11.
bl1 Tim. 6.11.
bm1 Tim. 6.11.
bnRoma 14.19.
boSeb. 9.14.
bp1 Tim. 1.5.
bq2.16. 1 Tim. 1.4.
br1 Tim. 4.7.
bs1 Tim. 3.3. Tit. 3.2. Jak. 1.1.
bt1 Thes. 2.7.
bu2.2. 1 Tim. 3.2. Tit. 1.9.
bvGal. 6.1. Efe. 4.2. Kol. 3.12. 1 Tim. 6.11. Tit. 3.2. 1 Pet. 3.15.
bwSeb. 8.22. Dan. 4.27.
bx3.7. 1 Tim. 2.4. Tit. 1.1. Heb. 10.26.
by1 Tim. 3.7.

2 Timothy 2

UTimothi welulekwa ukuthi abe lesibindi

Ngakho wena, mntanami a , qiniswa emuseni okuKristu Jesu b . Lezinto owazizwa kimi c, d  phakathi kwabafakazi
 phakathi kwabafakazi: kumbe,  ngabafakazi.
abanengi, zinikele f  ebantwini abathembekileyo g , abazakuba lamandla okufundisa labanye h .
Ngakho wena hlupheka ngobunzima i , njengebutho elihle likaJesu Kristu j . Kakho osebenza k  njengebutho okhanywa zindaba zempilo l , ukuze amkholise lowo ombuthileyo. Futhi nxa lomuntu encintisana m , kanikwa umqhele ngaphandle kokuthi encintisana ngokomthetho n . Kufanele umlimi osebenza kakhulu emukele kuqala izithelo o . Nakana ngezinto engizitshoyo; njalo sengathi iNkosi ingakunika ukuqedisisa ezintweni zonke p .

Khumbula ukuthi uJesu Kristu wavuswa kwabafileyo, owenzalo kaDavida q, r , njengokwevangeli lami s ; engihlupheka kulo okubi t, u  kuze kube kuzibopho v , njengomenzi wobubi; kanti ilizwi likaNkulunkulu kalibotshwanga w . 10 Ngakho ngikubekezelele konke ngenxa x  yabakhethiweyo y , ukuze labo bazuze usindiso olukuKristu Jesu z , kanye lobukhosi obuphakade aa . 11 Lithembekile ilizwi elithi ab : Ngoba uba safa kanye laye, sizaphila kanye laye futhi ac ; 12 uba sibekezela ad , lathi sizabusa kanye laye ae ; uba simphika, laye uzasiphika af ; 13 uba singathembeki ag , yena uhlala ethembekile ah ; angeziphike yena ai .

UTimothi uxwayiswa ngokuphikisana

14 Bakhumbuze lezizinto aj , ulayisise phambi kweNkosi ak  ukungaphikisi ngamazwi al  kokungasizi lutho am , ngaphandle kokuduhiswa kwabezwayo an . 15 Khuthalela ukuthi uziveze kuNkulunkulu uthembekile ao , isisebenzi esingelambangela yokuba lenhloni, esiqondisa kuhle ilizwi leqiniso. 16 Kodwa xwaya ap  ukukhuluma okungcolileyo okuyize aq ; ngoba bazaqhubeka ekungamesabini uNkulunkulu okukhulu ar , 17 lelizwi labo lizabhibhidla okwemvukuzane
 okwemvukuzane: kumbe,  okukuvunda kwenyama yesitho.
; okukubo uHimeneyo loFileto at ;
18 abaduhileyo au  eqinisweni, besithi ukuvuka kwabafileyo sekudlule av , begenqula ukholo lwabanye. 19 Loba kunjalo isisekelo sikaNkulunkulu aw  simi siqinile, silaloluphawu ax  lokuthi: INkosi iyabazi abangabayo ay , lokuthi: Wonke obiza ibizo likaKristu kehlukane lokungalungi az . 20 Kodwa endlini enkulu ba  kakukho izitsha zegolide lezesiliva kuphela, kodwa lezesihlahla lezebumba bb , njalo ezinye ngezenhlonipho, kodwa ezinye ngezokungahlonitshwa bc . 21 Ngakho uba umuntu ezihlambulula bd  kulezizinto, uzakuba yisitsha senhlonipho be , esingcwelisiweyo, njalo esilosizo kumninindlu bf , sesilungiselwe bg  wonke umsebenzi omuhle bh .

22 Balekela-ke bi  inkanuko yobutsha bj , kodwa udingisise ukulunga bk , ukholo bl , uthando bm , ukuthula bn  kanye labo ababiza iNkosi bo  kuvela enhliziyweni emhlophe bp . 23 Kodwa yala ukuphikisana okobuthutha lokokungafundi bq, br , usazi ukuthi kubanga ukulwa. 24 Inceku yeNkosi-ke kayifanele ukulwisa bs , kodwa ukuba mnene bt  kibo bonke, ibe lelisu lokufundisa bu , ibekezele, 25 ibeluleke ngobumnene abalenkani bv ; mhlawumbe uNkulunkulu angabanika ukuphenduka bw  baye kulwazi lweqiniso bx , 26 njalo basanguluke kumjibila kaSathane by , ababanjwe
 ababanjwe: Gr.,  ababanjwe bephila.
nguye entandweni yakhe.

Copyright information for Ndebele