a4.3. 1 Tim. 4.1. 1 Joha. 2.18.
bFil. 2.21.
cLuka 16.14. 1 Tim. 6.10.
dRoma 1.30.
eRoma 1.30.
f1 Tim. 1.13. 2 Pet. 2.12. Juda 1.10.
gRoma 1.30.
h1 Tim. 1.9.
iRoma 1.31.
jRoma 1.31.
k2 Pet. 3.3.
lTit. 1.8.
mLuka 6.16.
nSeb. 19.36.
o1 Tim. 6.4.
pFil. 3.19.
qMat. 7.15.
rRoma 2.20.
s1 Tim. 5.8.
t1 Tim. 6.5.
uTit. 1.11. Mat. 23.14.
v4.3.
w4.3.
x2.25. 1 Tim. 2.4.
yEks. 7.11.
zSeb. 13.8.
aa1 Tim. 6.5.
ab3.13. Luka 2.52.
acLuka 6.11.
ad1 Kor. 3.13.
aeEks. 7.12; 8.18; 9.11.
af2.1. Fil. 2.22.
ag3.16. 1 Tim. 4.13.
ahSeb. 11.23. Seb. 27.13.
aiTit. 2.2. 1 Tim. 1.14.
ajTit. 2.2. 1 Tim. 1.14.
akTit. 2.2. 1 Tim. 1.14.
al2 Kor. 12.10. Mark. 10.30.
amSeb. 13.45,50. Seb. 13.14.
anSeb. 14.2,5. Seb. 14.1.
aoSeb. 14.19. Seb. 14.6.
ap2 Kor. 12.10. Mark. 10.30.
aqHlab. 34.19.
ar4.17. 2 Kor. 1.10.
asMat. 16.24. Joha. 15.20; 17.14. Seb. 14.22. 1 Kor. 15.19.
at3.9. 2.16. Isam. 22.11.
auTit. 3.3.
av1.13. 2.2.
awEfe. 6.4. 1 Tim. 4.6.
axJoha. 5.39.
ayJoha. 5.47.
azHlab. 119.99.
ba2 Pet. 1.19-21.
bb3.10. Roma 15.4.
bc3.10. Roma 15.4.
bdHeb. 11.1.
be1 Tim. 6.11.
bf2.21. Tit. 1.16; 3.1. Heb. 13.21.
bgSeb. 9.36.

2 Timothy 3

Izinto ezimbi zezinsuku zokucina

Kodwa yazi lokhu, ukuthi ensukwini zokucina kuzafika izikhathi ezinzima a . Ngoba abantu bazakuba ngabazithandayo b , abathanda imali c , abaziqakisayo d , abazigqajayo e , abahlambazayo f , abangalaleli abazali g , abangabongiyo, abangangcwele h , abangelathando ngemvelo i , abangelakuxoliswa j , abahlebayo, abangazikhuziyo k , abalolaka, abangathandi okuhle l , abanikela abanye m , abalamawala n , abazikhukhumezayo o , abathanda intokozo kulokuthanda uNkulunkulu p , abalesimo sokukhonza uNkulunkulu q, r , kodwa amandla alo bewaphika s ; labanjalo baxwaye t . Ngoba okuvela kubo labo ngabanyenyela ezindlini u , njalo bathumbe abesifazana ababuthakathaka abasindwa yizono v , bebuswa zinkanuko eziyinhlobonhlobo w , befunda njalonjalo, futhi bengasoze babelakho ukufika elwazini lweqiniso x . Njengoba-ke uJane loJambere y  bamelana loMozisi z , ngokunjalo lalaba bamelana leqiniso, abantu abalengqondo eyonakeleyo aa , abangasizi lutho mayelana lokholo. Kodwa kabayikuqhubekela phambili ab ; ngoba ubuthutha ac  babo buzakuba sobala kibo bonke ad , njengoba kwaba njalo lakobabo ae .

Ukubambelela emfundisweni elungileyo

10 Kodwa wena ulandele ngokunanzelela af  imfundiso yami ag , ukuziphatha, injongo ah , ukholo ai , ukubekezela, uthando aj , ukuqinisela ak , 11 ukuzingelwa al , izinhlupheko, njengalokhu okwangehlela eAntiyoki am , eIkoniyuma an , eListra ao , ukuzingelwa okunjani engakuthwalayo ap ; njalo kukho konke aq  iNkosi yangophula ar . 12 Isibili labo bonke abathanda ukuphila ngokwesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bazazingelwa as ; 13 kodwa abantu ababi labakhohlisi bazaqhubekela phambili bedlulisa ebubini at , bekhohlisa njalo bekhohliswa au . 14 Kodwa wena mana kulezozinto ozifundileyo lowaqiniseka kuzo av , usazi ukuthi uzifunde kubani, 15 lokuthi kusukela ebuntwaneni aw  wayazi ax  imibhalo engcwele ay , elamandla okukuhlakaniphisa az  kube sesindisweni ngokholo olukuKristu Jesu. 16 Wonke umbhalo waphefumulelwa nguNkulunkulu ba , njalo ulungele bb  imfundiso bc , ukukhalimela bd , ukuqondisa, ukufundisa okusekulungeni; 17 ukuze umuntu kaNkulunkulu be  aphelele, alungisiselwe wonke bf  umsebenzi omuhle bg .

Copyright information for Ndebele