a1 Tim. 5.21.
bSeb. 10.42.
c2 Thes. 2.8.
dMark. 14.11.
eSeb. 20.7.
f1 Tim. 5.20.
gLuka 23.40.
h1 Thes. 4.1. 1 Tim. 4.13. Tit. 2.15.
iLuka 17.4.
j3.1.
kMat. 17.17.
l1 Tim. 1.10.
m3.6.
n1 Tim. 1.6.
o1 Tim. 1.4.
p1 Thes. 5.6.
q2.3. 1.8.
rSeb. 21.8. Efe. 4.11.
s4.17. Luka 1.1.
tFil. 2.17.
uFil. 1.23. 2 Pet. 1.14.
v1 Tim. 6.12.
wSeb. 20.24. Seb. 13.25.
xMat. 26.45. Mark. 14.41. Heb. 10.13.
yKol. 1.5. Isam. 22.20.
z2.5. 1 Kor. 9.25.
aa1.12.
abJak. 2.5.
ac4.1.
ad1.4. 4.21. Tit. 3.12.
aeKol. 4.14.
af1 Joha. 2.15.
ag1 Tim. 6.17. Tit. 2.12.
ahSeb. 17.1.
aiSeb. 16.6.
aj2 Kor. 2.13. Tit. 3.12.
ak1.15. 4.16.
alKol. 4.14.
amSeb. 12.12. Kol. 4.10.
an2.21. Filim. 1.11.
aoSeb. 20.4.
apSeb. 18.19.
aqSeb. 16.8.
ar1 Tim. 1.20.
asGen. 4.22.
at2 Sam. 3.39. Neh. 6.14; 13.29. Hlab. 28.4. Isam. 18.6.
au2 Kor. 7.11. Mat. 10.18.
av1.15. 4.16.
awSeb. 7.60.
axSeb. 27.23. Mat. 10.19. Seb. 23.11.
ayFil. 4.13.
azMat. 24.14.
ba4.5.
bb1.11; 2.9. Seb. 9.15. Tit. 2.11.
bc3.11.
bdHlab. 22.21. Esta 14.13. 1 Sam. 17.37. 2 Pet. 2.9.
beHlab. 121.7.
bfRoma 11.36.
bgSeb. 18.2.
bhSeb. 18.2.
bi1.16.
bjRoma 16.23.
bkSeb. 18.1.
blSeb. 20.4.
bmSeb. 20.15,17.
bn4.9.
boGal. 6.18.
bpKol. 4.18.

2 Timothy 4

UTimothi ulaywa ukuthi aqine

Ngakho mina ngiyalayisisa a  phambi kukaNkulunkulu, leNkosi uJesu Kristu, ozakwahlulela abaphilayo labafileyo b , ekubonakaleni kwakhe lembusweni wakhe c , tshumayela ilizwi, ulunge ngesikhathi esilungileyo d , ngesikhathi esingalunganga e , sola f , ukhuze g , weluleke h , ekubekezeleni konke lemfundisweni i . Ngoba kuzakuba lesikhathi j  lapho bengayikuvuma k  imfundiso ephilileyo l , kodwa ngokowabo umhawu bazazibuthelelela abafundisi, belunywa zindlebe m ; njalo bazafulathelisa indlebe zabo eqinisweni, bazaphambukela n  ezinganekwaneni o . Kodwa wena qonda ezintweni zonke p , ubekezelele inhlupheko q , wenze umsebenzi womvangeli r , ugcwalise inkonzo yakho s .

Ngoba mina sengithululwe njengomnikelo t  wokunathwayo, lesikhathi sokusuka kwami sesifikile u . Ngilwile ukulwa okuhle v , ngiqedile uhambo w , ngilondolozile ukholo; kusukela khathesi x , ngibekelwe y  umqhele wokulunga z , ezanginika wona ngalolosuku aa  iNkosi, umahluleli olungileyo; kodwa kungeyisimi ngedwa, kodwa labo bonke ab  abathanda ukubonakala kwayo ac .

UTimothi ucelwa ukuthi afike kuPawuli

Khuthala ukuza kimi masinyane ad ; 10 ngoba uDema ae  ungihlamukile, ethande af  umhlaba wakhathesi ag , waya eThesalonika ah ; uKresena eGalathiya ai , uTitosi eDalmathiya aj . 11 ULuka yedwa ulami ak, al . Thatha uMarko ubuye laye am ; ngoba uloncedo kakhulu an  kimi enkonzweni. 12 Kodwa uTikiko ao  ngimthume eEfesu ap . 13 Ulethe isembatho engasitshiya kuKarpo eTrowasi aq , nxa ubuya, lezingwalo, ikakhulu incwadi zesikhumba. 14 UAleksandro ar  umkhandi wethusi wangitshengisa okubi okunengi as ; sengathi iNkosi ingambuyisela njengokwemisebenzi yakhe at ; 15 umnanzelele lawe, ngoba wamelana kakhulukazi lamazwi ethu. 16 Ekuziphenduleleni kwami kwakuqala kwakungekho muntu owangimelayo au , kodwa bonke bangihlamuka av ; sengathi kungebalelwe kibo aw . 17 Kodwa iNkosi yangimela ax , yangipha amandla ay , ukuze ngami ukutshumayela az  kupheleliswe ba , lezizwe zonke zizwe bb ; ngasengikhululwa bc  emlonyeni wesilwane bd , 18 njalo iNkosi izangikhulula kuwo wonke umsebenzi omubi, njalo izangisindisela umbuso wayo wezulu be ; kakube kuyo ubukhosi kuze kube phakade laphakade bf . Ameni.

Isicino

19 Bingelela uPriska bg  loAkwila bh , lendlu kaOnesiforo bi . 20 UErastu bj  wasala eKorinte bk ; kodwa uTrofimu bl  ngamtshiya eMilethu bm egula. 21 Khuthala bn  ufike ubusika bungakafiki. UYubulu uyakubingelela, loPudeni, loLino, loKlawudiya, labo bonke abazalwane.

22 INkosi uJesu Kristu kayibe lomoya wakho bo . Umusa kawube lani bp . Ameni.

Copyright information for Ndebele