aLuka 1.3.
bMark. 16.19. 1 Tim. 3.16. Seb. 1.11,22. Luka 9.51. Seb. 1.9. Luka 24.51.
cMat. 28.19. Mark. 16.15. Joha. 20.21.Seb. 10.42.
dMat. 28.17. Mark. 16.14. Luka 24.36. Joha. 20.19,26. 21.1,14. 1 Kor. 15.5-7.
e8.12. 19.8. 28.23.
fLuka 24.49.
g2.33. Joha. 14.16,26. 15.26.
h17.3. 23.22. Eks. 18.4.
iMat. 3.11.
j11.16.
kMat. 3.11.
lLuka 17.20. 19.11. Mat. 17.11.
mMat. 24.36. Mark. 13.32.
n1 Thes. 5.1.
oJobe 24.1. Mark. 13.32. Joha. 5.20.
pLuka 24.49. Seb. 4.33.
q2.1-4.
rLuka 24.48.
s8.5,14. 9.31. 15.3.
tLuka 24.51. Seb.1.2. Joha. 6.62.
uLuka 4.20.
vJosh. 5.13. Seb. 10.30.
wLuka 24.4.
xMat. 28.3. Mark. 16.5. Joha. 20.12. Luka 24.4. Seb. 10.30.
y2.7. 13.31.
zLuka 24.52. Luka 24.50.
aaMat. 16.27. Joha. 14.3.
ab2 Thes. 1.10.
acLuka 24.52. Luka 24.50.
adMat. 21.1.
aeEks. 16.29.
af9.37,39. 20.8.
agMat. 10.2-4. Mark. 3.16-19. Luka 6.14-16.
ah3.1,3,4,11. 4.13,19. 8.14. 12.2. Gal. 2.9. Isam. 1.1,4,9. 21.2. 22.8.
aiJoha. 14.22.
ajJuda 1.
ak2.42.
al2.1,46. 4.24. 5.12.
amLuka 8.2,3. 23.49,55. 24.10,33.
anMat. 12.46.
aoNani 1.2. Isam. 3.4.
apHlab. 41.9. Joha. 13.18.
aqMat. 26.47. Mark. 14.43. Luka 22.47. Joha. 18.3.
arMat. 10.4. Mark. 3.19. Luka 6.16. Joha. 6.71. 13.21.
as1.25.6.4. 20.24. 21.19. 2 Kor. 4.1.
atMat. 27.7.
au2 Pet. 2.15. Mat. 26.15.
avMat. 27.5.
aw21.40.
axMat. 27.8.
ayHlab. 69.25.
azHlab. 109.8. Joha. 17.12.
baJoha. 10.9. Seb. 9.28. Nani 27.17.
bbMark. 1.1,2.
bc1.2.
bd1.8. 4.33. Luka 24.48. Joha. 15.27.
be15.22.
bf1.26.
bg6.6. 13.3.
bh15.8. 1 Sam. 16.7.
bi1.17.
bjRoma 1.5. 1 Kor. 9.2. Gal. 2.8.
bkMat. 15.2,3. 2 Joha 1.9.
blNani 24.25.
bmHlu. 20.9.

Acts 1

Isingeniso

Umbiko wokuqala ngawenza, Teyofilu a , ngakho konke uJesu aqala kokubili ukukwenza lokukufundisa, kwaze kwaba lusuku enyuswa ngalo b , esebalayile ngoMoya oNgcwele abaphostoli ayebakhethile c ; wazibonakalisa futhi kubo d  ephilile emva kokuhlupheka kwakhe ngobufakazi obunengi obuqinisekileyo, wabonwa yibo okwensuku ezingamatshumi amane, ekhuluma ngezinto ezimayelana lombuso kaNkulunkulu e . Kwathi ehlangene labo, wabalaya ukuthi bangasuki eJerusalema f , kodwa balindele isithembiso sikaBaba g , elasizwa ngami h ; ngoba ngeqiniso uJohane wabhabhathiza ngamanzi i , kodwa lina lizabhabhathizwa ngoMoya oNgcwele kungakadluli insuku ezinengi j, k .

Ukwenyuka kukaJesu

Kwathi sebebuthene bambuza bathi: Nkosi, uzabuyisela umbuso kuIsrayeli kulesisikhathi yini l ? Wasesithi kubo: Kakusikho okwenu m  ukwazi izikhathi kumbe imizuzu n  ayimisileyo uBaba ngawakhe amandla o ; kodwa lizakwemukela amandla p , esefikile phezu kwenu uMoya oNgcwele q ; njalo libe ngabafakazi bami eJerusalema kanye layo yonke iJudiya r  leSamariya, njalo kuze kube semkhawulweni womhlaba s .

Kwathi esetshilo lezizinto, wenyuswa bekhangele, leyezi lamsusa emehlweni abo t . 10 Bathi besajolozele ezulwini, esenyuka u , njalo khangela, amadoda v  amabili w  ema labo elezembatho ezimhlophe x , 11 njalo athi: Madoda maGalili, limeleni lijolozele ezulwini y ? UJesu lo, osuswe kini wenyukiselwa ezulwini z , uzabuya aa  ngokunjalo ngendlela elimbone esiya ngayo ezulwini ab .

12 Basebebuyela eJerusalema ac  bevela entabeni ethiwa ngeyoMhlwathi ad , eseduze leJerusalema, ummango wohambo lwesabatha ae . 13 Kwathi sebengenile, benyukela endlini ephezulu af , lapho ababehlala khona, uPetro loJakobe ag  loJohane loAndreya, uFiliphu loTomasi, uBartolomewu loMathewu, uJakobe kaAlfewu loSimoni umZelothi ah , loJudasi ai  kaJakobe aj . 14 Bonke laba baphikelela ak  bengqondonye emkhulekweni lekuncengeni al , kanye labesifazana loMariya unina kaJesu am , njalo labafowabo an .

Ukukhethwa kukaMathiyasi

15 Kwathi ngalezonsuku uPetro wasukuma phakathi kwabafundi, kwakulexuku labantu ndawonye elalingaba likhulu lamatshumi amabili ao , wathi: 16 Madoda bazalwane, kwakumele ukuthi lumbhalo ugcwaliswe, uMoya oyiNgcwele awukhuluma ngaphambili ngomlomo kaDavida ngoJudasi ap , owayengumkhokheli walabo abambambayo uJesu aq , 17 ngoba wayebalwe kanye lathi ar , njalo wemukela isabelo salinkonzo as . 18 Lo-ke wathenga isiqinti at  ngomvuzo wobubi au , wawa ngekhanda waqhekezeka phakathi, lemibilini yakhe yonke yachitheka av . 19 Njalo kwaziwa yibo bonke abakhileyo eJerusalema, saze sabizwa lesosiqinti ngolimi lwakibo ngokuthi iAkeldama aw , okuyikuthi iSiqinti segazi ax . 20 Ngoba kulotshiwe egwalweni lweziHlabelelo ukuthi: Umuzi wakhe kawube lunxiwa, njalo kungabi khona ohlala kuwo ay ; lokuthi: Omunye kathathe ubuphathi bakhe az . 21 Ngakho kumele ukuthi kulawomadoda ayehamba lathi kuso sonke isikhathi lapho iNkosi uJesu yayingena njalo iphuma phakathi kwethu ba , 22 kusukela ebhabhathizweni lukaJohane bb , kwaze kwaba lusuku enyuswa ngalo kithi bc , omunye wabo kabe ngumfakazi kanye lathi wokuvuka kwakhe bd . 23 Basebemisa ababili, uJosefa othiwa nguBarsaba, othiwa futhi nguJustusi be , loMathiyasi bf . 24 Basebekhuleka bg  besithi: Wena Nkosi, wena owaziyo inhliziyo zabo bonke, tshengisa kulaba ababili oyedwa bh , omkhethileyo 25 ukwemukela isabelo kulinkonzo bi  lobuphostoli bj , uJudasi aphambuka kuso bk , ukuthi aye endaweni engeyakhe bl . 26 Basebebapha inkatho yabo; lenkatho yadla uMathiyasi, wasebalwa kanye labaphostoli abalitshumi lanye bm .

Copyright information for Ndebele