a10.24. 8.40.
bJoha. 18.3.
c10.7. 22.12. 2 Pet. 2.9.
d10.22,35. 13.16,26.
e10.30. 11.13. Hlu. 6.12.
f10.17. 12.9.
g12.7.
hLuka 4.20.
iLuka 1.12.
jIsam. 8.4. Dan. 10.12.
kMat. 26.13. Mark. 14.9. Seb. 10.31. Heb. 6.10.
l9.36,43.
m9.43.
n10.22. 11.14.
oLuka 16.13. Roma 14.4. 1 Pet. 2.18.
p10.7. 22.12. 2 Pet. 2.9.
q8.13.
r11.5-14.
s2 Sam. 11.2.
tHlab. 55.17.
u22.17.
v7.56. Hez. 1.1.
wHez. 4.14. Dan. 1.8.
x10.28. 11.8. Mark. 7. 2.
yLevi 11.2-47. 20.25. Dute. 14.4-20.
zMat. 15.11,18,20. Mark. 7.15,18,20,23. Roma 14.17,20. 1 Kor. 10.25. 1 Tim. 4.4. Tit. 1.15.
aaLuka 9.7.
ab10.17. 12.9.
ac11.11.
adLuka 16.20.
ae10.7.
af15.7-9. Efe. 3.6. Joha. 16.13.
agMat. 21.21.
ah10.2.
ai6.3.
ajLuka 2.26.
akMat. 25.31.
al10.6. 11.14.
am10.45. 11.12.
anJoha. 21.23.
ao10.1.
ap16.29.
aqMat. 8.2.
arIsam. 19.10. 22.9. Seb. 14.15. Dan. 2.46.
as10.24.
at1 Pet. 4.3.
auJoha. 4.9. 18.28. Seb. 11.3. Gal. 2.12,14.
av10.15.
aw10.9,23,24.
axMat. 17.21.
ay3.1.
az1.10.
baLuka 23.11.
bb1.10.
bc10.4.
bd10.5,6.
be2 Pet. 1.19. 3 Joha. 6.
bfMat. 5.2.
bgDute. 10.17.
bh15.9. Roma 2.13,26,27. 3.22,29. 10.12,13. 1 Kor. 12.13. Gal. 3.28. Efe. 2.13,18. 3.6.
bi10.2.
bjLuka 2.14.
bkMat. 28.18. Roma 10.12. Isam. 17.14.19.16.
bl2.36. Luka 2.11.
bmMat. 4.12. Mark. 1.14. Luka 4.14. Joha. 4.43.
bn4.27. 2.22.
boJoha. 3.2.
bp10.41. 2.32.
bq5.30. 2.23.
br2.24.
bsJoha. 14.17,22.
bt10.39.13.31. Luka 24.48.
buLuka 24.30,43. Joha. 21.12,13. Seb. 1.4.
bvMat. 28.19,20. Seb. 1.2.
bwLuka 16.28.
bxJoha. 5.22,27. Seb. 17.31.
byLuka 22.22.
bzRoma 14.9. 2 Tim. 4.1. 1 Pet. 4.5. 1 Thes. 4.15-17. Roma 14.10.
caJer. 31.34. Mika 7.18. Seb. 26.22.
cb13.39.15.9. Roma 10.11. Gal. 3.22.
cc5.31.
cd11.15. 2.4.
ce10.23. 11.12.
cf10.23. 11.12.
cg2.38.
ch2.33.
ci11.18. Mat. 8.11.
cj19.6. 2.4.
ck3.12.5.8. Hlu. 18.14.
cl8.36. 11.17.
cm11.17. 15.8,9. Roma 10.12.
cn1 Kor. 1.14-17.
co2.38. 8.16. 19.5. Mat. 28.19.

Acts 10

Umbono kaKorneliyu

Kwakukhona eKesariya indoda ethile ngebizo nguKorneliyu a , induna yekhulu yebutho elithiwa ngeleIthaliya b , eqotho c  lemesabayo uNkulunkulu kanye lendlu yayo yonke, eyenza imisebenzi yomusa eminengi ebantwini, ikhuleka njalonjalo kuNkulunkulu d ; yabona e  embonweni ngokucacileyo, kungaba lihola lesificamunwemunye* losuku f , ingilosi kaNkulunkulu ingena kuyo g , yasisithi kuyo: Korneliyu! Waseyijolozela h  efikelwa yikwesaba wathi: Kuyini, Nkosi i ? Yasisithi kuye: Imikhuleko yakho lezipho zakho kwenyuke j  kwaba yisikhumbuzo phambi kukaNkulunkulu k . Khathesi-ke thuma amadoda eJopha l , ubize uSimoni othiwa futhi nguPetro; yena ungenisile kuSimoni othile umtshuki wezikhumba, ondlu yakhe iselwandle m ; yena uzakutshela ofanele ukwenze n . Kwathi ingilosi ebikhuluma loKorneliyu isihambile, wabiza ababili kwabendlu yakhe o , lowebutho oqotho p  kulabo ababemlinda q , njalo eselandisile konke kubo, wabathuma eJopha.

Ukuhlehliswa kwengqondo kaPetro

Njalo kusisa bona besahamba sebesondela emzini, uPetro wenyukela r  phezu kophahla lwendlu ukuyakhuleka s , okungaba lihola lesithupha* t ; 10 waselamba kakhulu, wafuna ukudla; kwathi bona besamlungisela, ukuhlehliswa kwengqondo kwamehlela u , 11 wasebona izulu livulekile v , lesitsha esithile sehlela kuye, njengelembu elikhulu, libotshwe ngamasondo amane, lisehliselwa emhlabeni; 12 okwakukhona kulo izidalwa zonke ezilenyawo ezine zomhlaba lezeganga lezihuquzelayo lenyoni zezulu. 13 Kwasekufika ilizwi kuye lathi: Sukuma, Petro, hlaba udle. 14 Kodwa uPetro wathi: Hatshi bo, Nkosi; ngoba kangizake ngidle loba yini w  engahlambulukanga x  kumbe engcolileyo y . 15 Ilizwi laphinda ngokwesibili kuye: Izinto uNkulunkulu azihlambululileyo, wena ungatsho ukuthi zingcolile z . 16 Njalo lokhu kwenzeka kwaze kwaba kathathu; lesitsha sabuya saphakanyiselwa ezulwini. 17 Kwathi uPetro esadidekile ngaphakathi kwakhe aa  ukuthi ngabe uyini umbono awubonileyo ab , njalo khangela, amadoda ayethunywe evela kuKorneliyu, esebuzile indlu kaSimoni, ema ac  esangweni ad , 18 esememezile abuza ukuthi uSimoni, othiwa futhi nguPetro, ungenisile lapha yini. 19 Kwathi uPetro esanakana ngombono, uMoya wathi kuye: Khangela, amadoda amathathu ayakudinga ae . 20 Ngakho sukuma wehle, uhambe lawo af , ungathandabuzi ag ; ngoba yimi engiwathumileyo. 21 UPetro wasesehlela emadodeni avela kuKorneliyu ayethunywe kuye, wathi: Khangelani, yimi elimdingayo; yisizatho bani elize ngaso? 22 Basebesithi: UKorneliyu induna yekhulu, indoda elungileyo lemesabayo uNkulunkulu ah , efakazelwa yisizwe sonke samaJuda ai , walayelwa nguNkulunkulu aj  ngengilosi engcwele ukuthi akubizele endlini yakhe ak , njalo ezwe amazwi kuwe al . 23 Ngakho esebabizele phakathi wabangenisa. Njalo kusisa uPetro waphuma wahamba labo, labanye am  babazalwane ababeseJopha bahamba laye an .

Ukufika kukaPetro endlini kaKorneliyu

24 Ngosuku olulandelayo basebengena eKesariya ao . LoKorneliyu wayebalindele, esebizele ndawonye izihlobo zakhe labangane abazwana laye. 25 Kwathi sekwenzakele ukuthi uPetro angene, uKorneliyu wamhlangabeza, ewela enyaweni zakhe ap , wamkhonza aq . 26 Kodwa uPetro emphakamisa, wathi: Sukuma; lami ngokwami ngingumuntu ar . 27 Njalo esakhuluma layo wangena, wafica abanengi bebuthene as , 28 wasesithi kubo: Lina liyazi ukuthi kakuvunyelwa emuntwini ongumJuda at  ukuhlangana kumbe ukuya emuntwini wesinye isizwe au ; kodwa uNkulunkulu ungitshengisile ukuthi ngingabizi muntu ngokuthi kahlambulukanga kumbe ungcolile av ; 29 ngakho-ke ngizile ngingaphikisanga nxa ngibizwa. Ngakho ngiyabuza, ukuthi ungibizele sizatho bani? 30 UKorneliyu wasesithi: Ngensuku ezine ezidlulileyo aw  kuze kube yilelihola ngangizila ukudla ax , ngehola lesificamunwemunye ngangikhuleka endlini yami ay ; njalo khangela, indoda yema phambi kwami az  yembethe isembatho esikhazimulayo ba, bb , 31 yasisithi: Korneliyu, umkhuleko wakho uzwakele, lemisebenzi yakho yomusa ikhunjulwe phambi kukaNkulunkulu bc . 32 Ngakho thumela eJopha, ubusubiza uSimoni othiwa futhi nguPetro; yena ungenisile endlini kaSimoni umtshuki wezikhumba ngaselwandle; ozakuthi angabuya akutshele bd . 33 Ngakho ngahle ngathumela kuwe; njalo wena wenze kuhle ukuthi ufike. Ngakho khathesi sesikhona sonke phambi kukaNkulunkulu ukuze sizwe konke okulayelwe nguNkulunkulu be .

Intshumayelo kaPetro

34 Kwathi uPetro evula umlomo, wathi bf : Ngeqiniso ngiyaqedisisa ukuthi uNkulunkulu kayisuye umkhangeli wobuso bomuntu bg ; 35 kodwa kuso sonke isizwe bh  yena omesabayo lowenza ukulunga, uyemukeleka kuye bi . 36 Ilizwi alithumela kubantwana bakoIsrayeli, ngevangeli etshumayela ukuthula ngoJesu Kristu bj  (yena bk  uyiNkosi yabo bonke bl ). 37 Lina liyalazi ilizwi elamenyezelwa eJudiya yonke, kusukela eGalili bm , emva kobhabhathizo uJohane alutshumayelayo; 38 uJesu weNazaretha, ukuthi uNkulunkulu wamgcoba njani ngoMoya oNgcwele langamandla bn , owabhoda esenza okulungileyo njalo esilisa bonke labo abacindezelwe nguSathane, ngoba uNkulunkulu wayelaye bo . 39 Lathi singabafakazi bezinto zonke azenzayo elizweni lamaJuda leJerusalema bp ; abambulala ngokumphanyeka esihlahleni bq . 40 Yena uNkulunkulu wamvusa ngosuku lwesithathu, wasemnika ukuze abonakale br , 41 kungeyisikho kubo bonke abantu bs , kodwa kubafakazi ababekhethwe ngaphambili nguNkulunkulu bt , thina, esadla sanatha kanye laye emva kokuvuka kwakhe kwabafileyo bu . 42 Wasesilaya ukuthi sitshumayele ebantwini bv , sifakaze bw  ukuthi nguye bx  omiswe nguNkulunkulu ukuba nguMehluli by  wabaphilayo labafileyo bz . 43 Ngaye bonke abaprofethi bafakaza ca , ukuthi wonke okholwa kuye cb  uzakwemukela uthethelelo lwezono ngebizo lakhe cc .

Ukubhabhathizwa kukaKorneliyu labendlu yakhe

44 Kwathi uPetro esakhuluma lawomazwi, uMoya oyiNgcwele wehlela phezu kwabo bonke abalizwayo ilizwi cd . 45 Labokusoka abakholwayo basanganiseka ce , bonke ababefike loPetro cf , ukuthi isipho sikaMoya oNgcwele cg  sathululelwa ch  laphezu kwabezizwe ci ; 46 ngoba babezwa bekhuluma ngendimi, bekhulisa uNkulunkulu cj . Khona uPetro waphendula wathi ck : 47 Ukhona yini ongala lamanzi, ukuthi laba bangabhabhathizwa cl , abemukele uMoya oyiNgcwele lanjengathi cm ? 48 Waselaya ukuthi babhabhathizwe cn  ebizweni leNkosi co . Basebemcela ukuthi ahlale insuku ezithile.

Copyright information for Ndebele