a10.12,29. Joha. 21.23.
bLuka 2.4.
c10.45. Gal. 2.12.
d10.28.
e18.26. 28.23.
fLuka 1.3.
g10.9-32.
h12.9.
iLuka 4.20.
j10.17.
k11.12,29. Joha. 21.23.
l10.23,45.
m10.6,22.
n10.2. 16.15,31-34. 18.8.
o10.44.
p2.4.
qLuka 24.8.
r1.5. Mat. 3.11.
s15.8,9.
t2.38.
u10.47. 5.39.
vMat. 15.31.
w10.45. Mat. 8.11.
x2 Kor. 7.10.
y8.1,4.
z15.3. 21. 2.
aa11.20. 4.36.
ab11.26.
ac11.20. 4.36.
adMat. 27.32.
ae11.26.
af6.1. 9.29.
ag5.42.
ahLuka 1.66.
ai9.42. 11.24.
aj15.19.
ak9.35.
al9.27. 11.25,30. 4.36.
am11.26.
an13.43.
ao13.43. 14.22.
ap2 Tim. 3.10. Seb. 27.13. Roma 8.28.
aqLuka 23.50. Mat. 12. 3.
ar6.5.
as11.21. 2.47.
at9.11.
au11.19,20,22,27. 6.5. 13.1. 14.26. 15.22,23,30,35. 18.22. Gal. 2.11.
av1.15. 6.1,2,7. 9.1,10. 11.29.
aw26.28. 1 Pet. 4.16.
ax11.19,20,22,27. 6.5. 13.1. 14.26. 15.22,23,30,35. 18.22. Gal. 2.11.
ay11.19,20,22,27. 6.5. 13.1. 14.26. 15.22,23,30,35. 18.22. Gal. 2.11.
az13.1. 15.32. 21.10. 1 Kor. 12.28,29. 14.1,6,29,31,32,37,39. Efe. 4.11. Seb. 2.17,18. Roma 12.6. Seb. 19.6.
ba21.10.
bbMat. 24.7. 2 Kho. 8.1.
bcMat. 24.14.
bd18.2.
be1.15. 6.1,2,7. 9.1,10. 11.29.
bf12.25.
bg11.1.
bh12.25. 24.17.
bi14.23. 15.2,4,6,22,23. 16.4. 20.17. 1 Tim. 5.1,17,19. Tit. 1.5. Jak. 5.14. 1 Pet. 5.1,5. 2 Joha. 1. 3 Joha. 1.

Acts 11

UPetro ulandisa eJerusalema indaba kaKorneliyu

Abaphostoli labazalwane ababeseJudiya basebesizwa ukuthi abezizwe labo balemukele ilizwi likaNkulunkulu a . Kwathi uPetro esenyukele eJerusalema b , abokusoka baphikisana laye c , besithi: Ungene emadodeni angasokanga, wadla lawo d . Kodwa uPetro eqala wabalandisela e  ngokulandelana esithi f : Mina ngangisemzini weJopha ngikhuleka g , ngasengibona ekuhlehlisweni kwengqondo umbono h , kwehla isitsha esithile, sinjengelembu elikhulu sisehliswa ngamasondo amane sivela ezulwini, sasesifika kimi; okwathi sengilikhangelisisile ngaqaphelisa i , ngasengibona inyamazana ezilenyawo ezine zomhlaba lezeganga lezihuquzelayo lenyoni zezulu. Ngasengisizwa ilizwi lisithi kimi: Sukuma, Petro, hlaba udle. Kodwa ngathi: Hatshi bo Nkosi; ngoba loba yini engahlambulukanga kumbe engcolileyo kayizake ingene emlonyeni wami. Kodwa ilizwi langiphendula ngokwesibili livela ezulwini lathi: Izinto uNkulunkulu azihlambululileyo, wena ungatsho ukuthi zingcolile. 10 Lokhu-ke kwenzeka kathathu, njalo konke kwabuye kwadonselwa phezulu ezulwini. 11 Njalo khangela, ngasona lesosikhathi amadoda amathathu ema phambi kwendlu engangikuyo, ethunyiwe kimi evela eKesariya j . 12 UMoya wasesithi kimi ngihambe lawo, ngingathandabuzi; lalababazalwane abayisithupha labo bahamba lami k, l , sasesingena endlini yendoda; 13 yasisibikela ukuthi yayibone njani ingilosi imi endlini yayo, isithi kuyo: Thumela amadoda eJopha, ubize uSimoni, othiwa nguPetro, 14 ozakutshela amazwi m , ozasindiswa ngawo wena lendlu yakho yonke n . 15 Kwathi ngisaqala ukukhuluma, uMoya oyiNgcwele wehlela phezu kwabo o , lanjengakithi ekuqaleni p . 16 Ngakhumbula ilizwi leNkosi q , ukuthi yakhuluma njani isithi: Isibili uJohane wabhabhathiza ngamanzi, kodwa lina lizabhabhathizwa ngoMoya oNgcwele r . 17 Ngakho nxa uNkulunkulu s  ebanikile isipho esifananayo lanjengakithi t , esakholwa eNkosini uJesu Kristu, mina bengingubani ebengingavimbela uNkulunkulu u ? 18 Njalo bathi sebezizwile lezizinto bathula, bamdumisa uNkulunkulu v , besithi: Ngakho-ke uNkulunkulu unikile abezizwe w  labo ukuphendukela empilweni x .

Amakholwa eAntiyoki abizwa ngokuthi ngamaKristu

19 Labo-ke abahlakazeka ngokuhlupheka y  okwenzeka mayelana loStefane badabula baze bafika eFenekiya z  leKuprosi aa  leAntiyoki ab , bengalikhulumi ilizwi lakoyedwa ngaphandle kumaJuda kuphela. 20 Kodwa kwakukhona abanye kubo, amadoda amaKuprosi ac  lamaKurene ad , abathi sebefike eAntiyoki ae , bakhuluma lamaHelenisiti* af , betshumayela indaba ezinhle zeNkosi uJesu ag . 21 Lesandla seNkosi sasilabo ah ; njalo inani elikhulu lakholwa ai  laphendukela eNkosini aj . 22 Zasezizwakala indaba ngabo endlebeni zebandla elaliseJerusalema ak ; basebethuma uBarnabasi al  ukuthi adabule kuze kube seAntiyoki am ; 23 kwathi esefikile esebona umusa kaNkulunkulu wathokoza an , wasebakhuthaza bonke ao  ukuthi babambelele eNkosini ngokuzimisela kwenhliziyo ap ; 24 ngoba wayeyindoda elungileyo aq  egcwele uMoya oNgcwele lokholo ar ; kwengezelelwa eNkosini ixuku elikhulu as . 25 UBarnabasi wasesiya eTarsu ukuze adinge uSawuli at , 26 kwathi esemtholile wamletha eAntiyoki au . Kwasekusithi umnyaka wonke behlangana ebandleni bafundisa ixuku elikhulu; njalo abafundi av  baqala ukubizwa ngokuthi ngamaKristu aw  eAntiyoki ax .

AmaKristu athumela izipho kubazalwane beJudiya

27 Kwathi ngalezonsuku kwafika eAntiyoki ay  abaprofethi az  bevela eJerusalema. 28 Kwasekusukuma omunye wabo othiwa nguAgabusi ba , watshengisa ngoMoya ukuthi kuzakuba khona indlala enkulu bb  emhlabeni wonke bc ; eyaba khona futhi ensukwini zikaKlawudiyosi Kesari bd . 29 Labafundi bazimisela ukuthi ngulowo lalowo wabo athumele njengamandla alowo lalowo be  okokusiza bf  abazalwane abahlala eJudiya bg ; 30 abakwenzayo-ke bh , bakuthumela kubadala ngesandla sikaBarnabasi loSawuli bi .

Copyright information for Ndebele