a12.6,11,19,20,21.
b4.3. 5.18. 21.27.
cMat. 4.21. 10. 2.
d1.13.
eMat. 20.23.
f24.27. 25.9.
gLuka 19.11.
hEks. 12.14,15. 23.15. 20.6.
iLuka 21.12.
jJoha. 19.23.
kMark. 14.1. 11.3.
l2 Kor. 1.11. Efe. 6.18.
m12.6,11,19,20,21.
n21.33.
o12.23. Mat. 1.20,24. 2.13,19. 4.11. 28.2. Mark. 1.13. Luka 1.11,26. 2.9-15. 22.43. Joha. 5.4. 20.12. Seb. 5.19.8.26. 10.3. 11.13. 27.23.
pLuka 2.9.
q1 Kho. 19.7.
rMark. 6.9.
sHlab. 126.1.
t9.10,12. 10.3,17,19. 11.5. 16.9,10. 18.9.
u5.19. 16.26.
vLuka 15.17.
w12.7.
xJobe 5.19. Hlab. 33.18,19. 34.19,22. 37.40. 41.1,2. 91.3. 97.10. 2 Kor. 1.10.
y12.6,11,19,20,21.
z12.3.
aa14. 6.
ab12.25. 13.5,13. 15.37.
ac12.25.15.37,39. Kol. 4.10. 2 Tim. 4.11. Filim. 24. 1 Pet. 5. 1.
ad12.5.
aeLuka 16.20.
afJoha. 18.16,17.
agLuka 16.20.
ahLuka 24.41.
aiLuka 16.20.
ajLuka 22.59.
akMat. 18.10.
al13.16. 19.33. 21.40.
amMat. 10.3. Mark. 3.18. Luka 6.15. Seb. 1.13. 15.13. 21.18. 1 Kor. 15.7. Gal. 1.19. 2.9,12. Jak. 1.1. Juda 1.
anJoha. 21.23.
ao12.1.
ap4.9.
aq23.35. 8.40.
ar12.1.
at21.3,7. Mat. 15.21.
auMat. 28.14.
av1 Kho. 5.9,11. Ezra 3.7. Hez. 27.17. Seb. 11.28.
aw12.1.
axMat. 27.19.
ay1 Sam. 25.38. 2 Sam. 24.16.
azHlab. 115.1.
ba6.7. 19.20.
bb11.29,30.
bc4.36.
bdRoma 12.7. 1 Kor. 16.15.
beHlab. 115.1.
bf12.12.
bg12.12.

Acts 12

Ukubotshwa lokukhululwa kukaPetro

Ngalesosikhathi uHerodi inkosi a  waseselula izandla ukuthi ahluphe abanye bebandla b . Wasebulala uJakobe c  umfowabo kaJohane d  ngenkemba e . Esebonile ukuthi lokhu kuyawathokozisa amaJuda f , waqhubeka wabamba uPetro laye g ; njalo kwakuzinsuku zesinkwa esingelamvubelo h ; esembambile laye wamfaka entolongweni i , wamnikela kumaviyo amane alamabutho amane ukuze amlinde j , eqonde ukumusa ebantwini emva kwephasika k . Ngakho uPetro wagcinwa entolongweni; kodwa umkhuleko oqhubekayo wenziwa libandla ngaye kuNkulunkulu l . Kwathi uHerodi esezamkhupha, ngalobobusuku uPetro wayelele phakathi kwabebutho ababili m , ebotshwe ngamaketane amabili n ; labalindi phambi komnyango babegcine intolongo. Njalo khangela, ingilosi yeNkosi yema o , lokukhanya kwakhanyisa ekamelweni p ; yasitshaya uPetro ehlangothini, yamvusa isithi: Sukuma ngokuphangisa q . Asesiwa amaketane akhe ezandleni zakhe. Ingilosi yasisithi kuye: Bhinca, ubophe amanyathela akho r . Wasesenza njalo. Yasisithi kuye: Yembatha isembatho sakho, ungilandele. Wasephuma wayilandela; njalo wayengazi ukuthi kuliqiniso okwenziwa yingilosi, kodwa wayecabanga ukuthi s  ubona umbono t . 10 Njalo sebedlulile abalindi bokuqala labesibili, bafika esangweni lensimbi, elokuya emzini, elabavulekela ngokwalo u ; basebephuma bahamba umgwaqo waba munye; njalo ingilosi yahle yamtshiya. 11 Kwathi uPetro, eseqaqabukile v , wathi: Khathesi sengisazi ngeqiniso ukuthi iNkosi ithumile ingilosi yayo w , yangikhulula x  esandleni sikaHerodi y  lakukho konke okulindelwe yisizwe samaJuda z . 12 Kwathi esenanzelele aa  waya endlini kaMariya unina kaJohane ab  othiwa futhi nguMarko ac , lapho okwakuhlangene khona abanengi bekhuleka ad . 13 Kwathi uPetro eseqoqodile esivalweni sesango ae , incekukazi encane yeza ukulalela af , uRoda ngebizo, 14 kwathi isilazi ilizwi likaPetro, kayivulanga isango ag  ngenxa yentokozo ah , kodwa yagijima yangena yabika ukuthi uPetro umi phambi kwesango ai . 15 Kodwa bathi kuyo: Uyahlanya. Kodwa yaqinisisa ukuthi kunjalo aj . Basebesithi: Yingilosi yakhe ak . 16 Kodwa uPetro waqhubeka eqoqoda; sebevulile bambona, basanganiseka. 17 Wasebaqhweba ngesandla ukuze bathule, wabalandisela ukuthi iNkosi imkhuphe njani entolongweni al , wathi: Bikelani uJakobe am  labazalwane lezizinto an . Wasephuma waya kwenye indawo.

18 Sekusile, kwaba khona isiphithiphithi esingesincinyane phakathi kwebutho, ukuthi wayesehlelwe yini uPetro. 19 Kwathi uHerodi esemdingile engamtholi ao , wabuzisisa abalindi, walaya ukuthi basuswe ap . Wasesuka eJudiya wehlela eKesariya wahlala khona aq .

Ukufa kukaHerodi

20 Njalo uHerodi ar  wayebathukuthelele
 wayebathukuthelele: kumbe,  wayelengqondo yobutha, ezimisele impi.
abeTire labeSidoni at ; basebesiza kuye bengqondonye; sebevumelene loBlastusi au  induna yekamelo lokulala lenkosi, bacela ukuthula, ngoba ilizwe labo lalifunzwa ngelenkosi av .
21 Njalo ngosuku olumisiweyo uHerodi wembatha isembatho sobukhosi aw , wasehlala esihlalweni sokwahlulela ax , wenza inkulumo kubo. 22 Abantu basebememeza besithi: Yilizwi likaNkulunkulu njalo kayisilo elomuntu. 23 Njalo yahle yamtshaya ingilosi yeNkosi ay , ngoba kanikanga udumo kuNkulunkulu az ; wasedliwa zimpethu, waphela.

24 Kodwa ilizwi likaNkulunkulu lakhula landa ba . 25 UBarnabasi bb  loSawuli bc  basebebuya bevela eJerusalema, sebeqedile inkonzo bd , babuya be  beloJohane bf  laye othiwa futhi nguMarko bg .

Copyright information for Ndebele