a11.26.
b11.27.
c1 Kor. 12.28,29. Efe. 4.11. Jak. 3.1. Roma 12.7.
d11.22-26. 4.36.
eRoma 16.21.
fMat. 27.32.
gLuka 3.1.
h12.25.
iLuka 1.23.
jMat. 17.21.
k9.15. Nani 8.14.
lMat. 9.38. Roma 10.15. Efe. 3.7,8. 1 Tim. 2.7. 2 Tim. 1.11. Heb. 5.4.
mMat. 17.21.
n6.6.
o6.6.
p14.26.
q13.2.
r4.36.
s13.14. 13.46.
t13.13. 19.22. 12.12.
u13.13.
v13.8. 8.9. Mat. 2.1,7,16.
w13.8,12. 19.38. 18.12.
x2 Tim. 3.8. Eks. 7.11.
yMika 3.9. Seb. 13.8. Luka 23.2.
z4.8.
aaLuka 4.20.
ab18.14.
acMat. 13.38.
adMika 3.9. Seb. 13.8. Luka 23.2.
aeHos. 14.9.
af1 Sam. 5.6.
agLuka 4.13.
ah9.8. 22.11.
aiMat. 7.28. Mark. 11.18. Luka 4.32.
ajJoha. 11.19. Seb. 21.8.
ak13.6.
al13.14. 14.25.
am13.5.
an15.38.
ao12.12.
ap13.14. 14.25.
aq14.19,21. 2 Tim. 3.11.
ar14.24.
as16.13.
at9.20. 17.2,10,17. 18.4,19. 19.8. 13.5. 14.1.
au9.20. 17.2,10,17. 18.4,19. 19.8. 13.5. 14.1.
av15.21.
awLuka 4.17. Seb. 13.27.
axMark. 5.22.
ayHeb. 13.22.
az15.31. Roma 12.8. 1 Kor. 14.3. 1 Thes. 2.3. 1 Tim. 4.13. Heb. 12.5.
baHeb. 13.22.
bb12.17.
bc13.26. 10.2,22,35. 13.42,43.
bdIsa. 29.23.
beDute. 7.6-8.
bfEks. 1.1,7,12. Hlab. 105.23,24. Seb. 7.17.
bgEks. 13.14,16.
bhEks. 16.35. Nani 14.33,34. Hlab. 95.9,10. Seb. 7.36. Heb. 3.9,17.
biDute. 7.1. Hlab. 44.2.
bjJosh. 14.1,2. 19.51. Hlab. 78.55.
bkHlu. 11.26.
blHlu. 2.16. 3.9.
bm3.24.
bn1 Sam. 8.5.
bo1 Sam. 10.1.
bp1 Sam. 9.1,2.
bq1 Sam. 15.23,26,28. 16.1. Hos. 13.11.
br1 Sam. 16.13. 2 Sam. 2.4. 5.3.
bsHlab. 89.20.
bt1 Sam. 13.14. Seb. 7.46.
bu13.36.
bvMat. 1.1.
bwHlab. 132.11. Luka 1.32.
bxLuka 2.11. Seb. 5.31.
byMat. 3.1.
bz1 Thes. 1.9. 2.1.
ca20.24. 2 Tim. 4.7.
cbJoha. 1.20,27. Mat. 3.11.
cc13.16.
cd3.26. 13.46.
ceJoha. 3.1.
cf3.17.
cg13.15.
chLuka 24.27. Seb. 26.22,23.
ciMat. 27.22.23. Mark. 15.13,14. Luka 23.21-23.
cjLuka 18.31. 24.44. Joha. 19.28,30,36,37.
ckMat. 27.59,60. Mark. 15.46. Luka 23.53. Joha. 19.38,41,42.
cl5.30.
cmMat. 28.6. Seb. 13.33,34. 2.24.
cn1.3.
coLuka 2.4.
cp1.11.2.7.
cq10.41. Luka 24.48.
cr26.6. Roma 4.13. 15.8. Gal. 3.16. Gen. 12.3.
csMat. 28.6. Seb. 13.33,34. 2.24.
ctHlab. 2.7. Heb. 1.5. 5.5.
cuMat. 28.6. Seb. 13.33,34. 2.24.
cv13.35,36,37.
cwIsa. 55.3.
cxHlab. 16.10. Seb. 2.27,31.
cy2 Sam. 7.12. 1 Kho. 2.10. Mat. 27.52. Seb. 2.29.
czHlu. 2.10. Gen. 25.8.
da13.35,36,37.
db13.35,36,37.
dcJer. 31.34. Luka 24.47. 1 Joha. 2.12.
dd5.31.
deIsa. 53.11. Roma 3.28. Seb. 4.12.
dfLuka 18.14. Roma 2.13.
dgRoma 8.3.
dhMark. 1.2. Joha. 6.45. Seb. 15.15.
diHab. 1.5. Isa. 29.14.
dj13.16.
dk13.44.
dl13.50. 17.4,17. 16.14. 18.7.
dmMat. 23.15.
dn11.23. 14.22.
do11.23. 14.26. 15.40. Roma 5.15. Tit. 2.11. Heb. 12.15. 1 Pet. 5.12.
dp5.17.
dq18.6. 1 Pet. 4.4. 2 Pet. 2.12. Jak. 2.7. Juda 10.
dr4.29.
ds3.26. 13.26.
dtDute. 32.21. Mat. 21.43.
duMat. 22.8.
dv28.28.
dwIsa. 49.6. Luka 2.32. Isa. 42.6.
dxJoha. 1.12. Roma 9.23.
dy13.45. 14.19.
dz13.43.
ea17.12. Mark. 15.43.
ebMark. 6.21.
ec14.2. 2 Tim. 3.11.
edMark. 6.21.
ee14.2. 2 Tim. 3.11.
ef14.1.
eg1 Thes. 1.6. Mat. 5.12. Seb. 5.41. Joha. 16.22.
eh2.4.

Acts 13

Uhambo lokuqala lukaSawuli. Ukuthunywa kukaSawuli loBarnabasi

Kwakukhona eAntiyoki a  ebandleni lapho abaprofethi b  labafundisi abathile c , uBarnabasi d  kanye loSimeyoni othiwa nguNigeri, loLukiyu e  umKurene f , loManayeni owayondliwe kanye loHerodi umtetrarki* g , loSawuli h . Kwathi bekhonza iNkosi i  bezila ukudla j , uMoya oyiNgcwele wathi: Ngehlukaniselani oBarnabasi kanye loSawuli k  emsebenzini engibabizele wona l . Sebezile ukudla m  bakhuleka n  babeka izandla phezu kwabo o , babathuma p .

USawuli utshumayela eKuprosi

Bona-ke sebethunyiwe nguMoya oyiNgcwele q , behlela eSelukiya, basuka lapho baya eKuprosi ngomkhumbi r . Kwathi sebefikile eSalamisi, batshumayela ilizwi likaNkulunkulu emasinagogeni amaJuda s ; njalo babeloJohane umsizi t . Kwathi sebedabule isihlenge bafika ePhafosi u , bafica isanuse esithile, umprofethi wamanga, umJuda, obizo lakhe nguBarjesu v , owayelombusi uSergiyu Pawuli w , indoda ehlakaniphileyo. Lo wabizela kuye uBarnabasi loSawuli edinga ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu. Kodwa isanuse, uElimasi, ngoba liphendulelwa njalo ibizo lakhe, waphikisana labo x , edinga ukuphambula umbusi ekholweni y . Kodwa uSawuli, onguPawuli futhi, egcwele uMoya oNgcwele z , njalo emjolozela aa  10 wathi: O wena ogcwele inkohliso yonke lobuqili bonke ab , ndodana kaSathane, sitha sakho konke ukulunga ac , kawuyekeli ukuphambula ad  indlela eziqondileyo zeNkosi yini ae ? 11 Njalo khathesi khangela, isandla seNkosi siphezu kwakho, njalo uzakuba yisiphofu af , ungaliboni ilanga okwesikhathi ag . Kwahle kwamehlela ukufiphala lobumnyama, wahamba ebhoda edinga abazamdonsa ngesandla ah . 12 Ngalesosikhathi umbusi wabona okwenziweyo wakholwa, edidwa yimfundiso yeNkosi ai .

UPawuli utshumayela eAntiyoki lePisidiya

13 UPawuli lababelaye aj  basebesuka ngomkhumbi ePhafosi ak  bafika ePerga al  esePamfiliya. Kodwa uJohane am  wehlukana labo an  wabuyela eJerusalema ao . 14 Kodwa bona bedabula besuka ePerga ap , bafika eAntiyoki aq  esePisidiya ar ; ngosuku lwesabatha as, at  basebengena esinagogeni au , bahlala phansi. 15 Kwathi sekufundwe umlayo av  labaprofethi aw , abaphathi besinagoge bathumela kubo ax , besithi: Madoda bazalwane, uba kulelizwi ay  phakathi kwenu lenkuthazo ebantwini az, ba , khulumani. 16 Kwathi uPawuli esukuma, njalo eqhweba ngesandla bb , wathi: Madoda maIsrayeli, lani elesaba uNkulunkulu, lalelani bc . 17 UNkulunkulu walesisizwe sakoIsrayeli bd  wakhetha obaba bethu be , wabaphakamisa abantu bengabemzini elizweni leGibhithe bf , wabakhupha kulo ngengalo ephakemeyo bg . 18 Wasebekezelela isimilo sabo okungaba yisikhathi seminyaka engamatshumi amane enkangala bh . 19 Njalo esechithile izizwe eziyisikhombisa elizweni leKhanani bi , wabehlukanisela ilizwe labo ngenkatho bj . 20 Lemva kwalezizinto, okungaba ngokweminyaka engamakhulu amane lamatshumi amahlanu bk , wabanika abahluleli bl  kwaze kwaba nguSamuweli umprofethi bm . 21 Njalo kusukela lapho bacela inkosi bn ; uNkulunkulu wasebanika uSawuli indodana kaKishi bo , indoda yesizwe sakoBhenjamini bp , okweminyaka engamatshumi amane. 22 Njalo esemkhuphile bq , wabavusela uDavida waba yinkosi br , afakaza langaye ngokuthi: Ngimtholile uDavida kaJese bs , indoda efuze inhliziyo yami bt , ezakwenza intando yami yonke bu . 23 Enzalweni yalumuntu bv  njengesithembiso bw , uNkulunkulu uvusele uIsrayeli uMsindisi uJesu bx ; 24 engakafiki yena uJohane wayesetshumayele kuqala by  ubhabhathizo lokuphenduka kubo bonke abantu bakoIsrayeli bz . 25 UJohane esegcwalise uhambo lwakhe ca , wathi: Licabanga ukuthi ngingubani? Kangisuye mina; kodwa khangelani, emva kwami uyeza, engingafanelanga ukukhulula amanyathela enyawo zakhe cb . 26 Madoda bazalwane, bantwana bohlanga lukaAbrahama, lalabo phakathi kwenu abesaba uNkulunkulu cc , lithunyelwe kini ilizwi lalolusindiso cd . 27 Ngoba labo abahlala eJerusalema lababusi babo ce  kabamazanga lo, bawagcwalisa lamazwi abaprofethi cf  afundwayo isabatha ngesabatha cg , ngokumlahla ch ; 28 njalo bengatholi lacala lokufa, bacela kuPilatu ukuthi abulawe ci . 29 Kwathi sebeqedile konke okulotshiweyo ngaye cj , bamethula ck  esihlahleni cl , bamlalisa engcwabeni. 30 Kodwa uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo cm ; 31 owabonwa insuku ezinengi yilabo cn  ababenyukele laye co  ukuya eJerusalema cp  besuka eGalili, abangabafakazi bakhe ebantwini cq . 32 Lathi sitshumayela indaba ezinhle kini zesithembiso esenziwa kubobaba cr , 33 ukuthi uNkulunkulu usigcwalisile sona kithi, abantwana babo, emvusile uJesu cs , njengoba kulotshiwe futhi kusihlabelelo sesibili ukuthi: Wena uyiNdodana yami, lamuhla mina ngikuzele ct . 34 Njalo ngokuthi wamvusa kwabafileyo cu , engasayikubuyela ekuboleni cv , wakhuluma kanje wathi: Ngizalinika izibusiso ezingcwele lezithembekileyo zikaDavida cw . 35 Ngakho njalo kwenye indawo uthi: Kawuyikunikela ongcwele wakho abone ukubola cx ; 36 ngoba uDavida, esekhonze icebo likaNkulunkulu kwesakhe isizukulwana walala cy , njalo walaliswa laboyise cz , wabona ukubola da ; 37 kodwa lowo uNkulunkulu amvusayo, kakubonanga ukubola db . 38 Ngakho kakwaziwe yini, madoda bazalwane, ukuthi ngalowo kutshunyayelwa kini dc  uthethelelo lwezono dd ; 39 njalo kulo wonke okholwayo de  uyalungisiswa kukho konke df  obungelungisiswe kukho ngomlayo kaMozisi dg . 40 Ngakho bonani ukuthi kalehlelwa yilokhu okwakhulunywa kubaprofethi dh , okokuthi: 41 Khangelani, zideleli, njalo limangale, litshabalale; ngoba mina ngenza umsebenzi ensukwini zenu, umsebenzi elingayikuwukholwa, nxa umuntu elilandisela di .

Ilizwi lemukelwa ngabezizwe liphikwa ngamaJuda

42 Kwathi ekuphumeni kwamaJuda esinagogeni dj , abezizwe bacela ukuthi lamazwi akhulunywe kubo ngesabatha elilandelayo dk . 43 Kwathi abesinagoge sebephumile, abanengi kumaJuda labakhonzayo dl  abaphendukela kumaJuda balandela uPawuli loBarnabasi dm ; abakhuluma labo, bebancenga ukuthi bahlale dn  emuseni kaNkulunkulu do . 44 Kwathi ngesabatha elilandelayo babuthana kwaphose kwaba ngumuzi wonke ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu. 45 Kodwa amaJuda ebona amaxuku agcwaliswa ngomona, aphikisa izinto ezakhulunywa nguPawuli dp , ephikisa njalo ehlambaza dq . 46 Kodwa uPawuli loBarnabasi bekhuluma ngesibindi dr  bathi: Kwakudingeka ukuthi ilizwi likaNkulunkulu likhulunywe kini kuqala ds ; kodwa njengoba lilinina dt , njalo lizigweba ukuthi alifanelanga impilo elaphakade du , khangelani, siphendukela kwabezizwe dv . 47 Ngoba iNkosi isilayile ngokunjalo yathi: Ngikumisile ube yikukhanya kwabezizwe, ube ngowosindiso kuze kube semkhawulweni womhlaba dw .

48 Kwathi abezizwe bekuzwa bathokoza, basebelidumisa ilizwi leNkosi, basebekholwa ngobunengi obungangobalabo ababemiselwe impilo elaphakade dx ; 49 lelizwi leNkosi lasatshalaliswa elizweni lonke. 50 Kodwa amaJuda avusa dy  abesifazana abakhonzayo dz  abadumileyo ea  lezikhulu zomuzi eb , avusela uPawuli loBarnabasi ukuzingelwa, abaxotsha emikhawulweni yawo ec . 51 Kodwa babathintithela uthuli lwenyawo zabo ed , bafika ee  eIkoniyuma ef . 52 Njalo abafundi bagcwaliswa ngentokozo eg  loMoya oNgcwele eh .

Copyright information for Ndebele