a14.19,21. 13.51. 16.2. 2 Tim. 3.11.
b13.14.
c17.5.
d13.50.
eJoha. 21.23.
f4.29.
g15.8. Mark. 16.20.
h20.32.
iJoha. 4.48. 5.12.
j28.24.
k14.14. Joha. 13.16. Roma 16.7. 2 Kor. 8.23. Fil. 2.25. Isam. 2.2.
lMat. 22.6. Luka 18.32. 1 Thes. 2.2. 2 Tim. 3.11.
m12.12.
nMat. 10.23.
o14.11.
p14.8,21. 16.1,2. 2 Tim. 3.11.
q14.20. 16.1. 20.4.
r14.8,21. 16.1,2. 2 Tim. 3.11.
s3.2.
tLuka 4.20.
uMat. 9.2.
vMark. 10.52.
w3.8.
xLuka 11.27.
y14.11.
z8.10. 28.6.
aaLuka 16.20.
abDan. 2.46. Ezra 6.10.
ac14.4.
adMat. 26.65. Gen. 44.13.
ae16.29.
af10.26.
agJak. 5.17.
ah15.19.
aiDute. 32.21. 1 Sam. 12.21. 1 Kor. 8.4.
ajJosh. 3.10. Mat. 16.16.
akHlab. 146.6. Isam. 14.7. Seb. 17.24. Gen. 1.1.
alHlab. 81.12. Seb. 17.30. 1 Pet. 4.3. Mat. 20.7.
amHlab. 81.13.
an17.27. Roma 1.20.
aoLevi 26.4. Jobe 5.10. Hlab. 68.9. Mat. 5.45.
apHlab. 104.27.
aqHlab. 104.15.
ar13.45,50.
as14.21. 13.14.
at14.1.
au2 Kor. 11.25. 2 Tim. 3.11. Seb. 7.58.
av14.6.
aw14.6.
ax14.1.
ay14.21. 13.14.
az15.32,41. 18.23.
ba11.23. 13.43.
bbMark. 10.30. Luka 22.28,29. Joha. 16.33. Roma 8.17. 1 Thes. 3.3. 2 Tim. 2.12. 3.12. Mat. 10.38.
bc2 Kor. 8.19.
bd11.30.
beMat. 17.21.
bf20.32. 1 Pet. 4.19.
bg13.14.
bh13.13,14.
bi11.26.
bj13.3.
bk15.40.
bl13.43.
bm15.4. 15.3,12. 21.19.
bn1 Kor. 16.9. 2 Kor. 2.12. Kol. 4.3. Isam. 3.8. Joha. 10.2,3.

Acts 14

UPawuli utshumayela eIkoniyuma

Kwasekusithi eIkoniyuma a , bangena ndawonye esinagogeni lamaJuda b , basebekhuluma njalo kwaze kwakholwa ixuku elikhulu lamaJuda kanye lamaGriki. Kodwa amaJuda angakholwayo c  avusa athela umoya omubi emiphefumulweni yabezizwe d  ngabazalwane e . Ngakho bahlala isikhathi eside bekhuluma ngesibindi beseNkosini f  eyafakazela g  ilizwi lomusa wayo h , njalo ibanika ukuthi kwenziwe izibonakaliso lezimangaliso ngezandla zabo i . Kodwa ixuku lomuzi lehlukaniswa phakathi; abanye basebesiba lamaJuda j , labanye baba labaphostoli k . Kwathi sekulokuhlasela kwabezizwe lamaJuda kanye lababusi babo, okokubaphatha kubi lokubakhanda ngamatshe l , sebekwazi m , babalekela n  emizini yeLikawoniya o , eListra p  leDerbe q , lelizweni elizingelezeleyo; lakhona batshumayela ivangeli.

UPawuli utshumayela eListra

Njalo eListra r  kwakuhlezi indoda ethile engelamandla enyaweni zayo, eyisiqhuli kusukela esizalweni sikanina, engazange ihambe s . Yona yamuzwa uPawuli ekhuluma; yena eyijolozela t , ebona ukuthi ilokholo u  lokuthi isindisiwe v , 10 wathi ngelizwi elikhulu: Sukuma, ume ngenyawo zakho uqonde w . Yasisukuma yathi lothu yahamba. 11 Kwathi amaxuku, ebona uPawuli akwenzileyo, aphakamisa amazwi awo x  esithi ngesiLikawoniya y : Onkulunkulu behlele kithi befanana labantu z . 12 UBarnabasi basebembiza ngokuthi nguZewusi, loPawuli ngokuthi nguHermesi, ngoba yena wayengumkhokheli wokukhuluma. 13 Njalo umpristi kaZewusi owayephambi komuzi wabo, waletha izinkabi lemigaxo emasangweni aa , wafuna ukuhlaba umnikelo ekanye lamaxuku ab . 14 Kodwa abaphostoli ac  uBarnabasi loPawuli besizwa, badabula izembatho zabo ad , baphoseka exukwini, bememeza ae  15 besithi: Madoda, lizenzelani lezizinto af ? Lathi singabantu abalemizwa efanana leyenu ag , sitshumayela indaba ezinhle kini ukuthi liphenduke ah  kulezozinto eziyize ai  liphendukele kuNkulunkulu ophilayo aj , owenza izulu lomhlaba lolwandle lakho konke okukukho ak ; 16 owathi ezizukulwaneni ezidlulileyo wayekela al  izizwe zonke zahamba ngendlela zazo am . 17 Loba kunjalo kayekelanga yena ukuthi angabi lobufakazi an , ukwenza okuhle esinika izulu livela ezulwini lezikhathi zenala ao , egcwalisa inhliziyo zenu ngokudla ap  langenjabulo aq . 18 Njalo bekhuluma lezizinto, bawayekelisa kalukhuni amaxuku ukuthi angabahlabeli.

UPawuli utshumayela eAntiyoki

19 Kodwa kwafika amaJuda ar  avela eAntiyoki as  leIkoniyuma at , encenga amaxuku, amkhanda uPawuli ngamatshe au , amhudulela ngaphandle komuzi, ecabanga ukuthi ufile. 20 Kodwa kwathi abafundi bembuthanela, wasukuma wangena emzini; kusisa wasuka loBarnabasi baya eDerbe av . 21 Njalo sebetshumayele ivangeli kulowomuzi, sebezuzile abafundi abanengi, babuyela eListra aw  leIkoniyuma ax  leAntiyoki ay , 22 beqinisa imiphefumulo yabafundi az , bebakhuthaza ukuthi bahlale ekholweni ba , lokuthi simele ukungena embusweni kaNkulunkulu ngezinhlupheko ezinengi bb . 23 Kwathi sebebabekele bc  abadala kulo lonke ibandla bd , bakhuleka kanye lokuzila ukudla be , babanikela eNkosini, asebekholwe kiyo bf . 24 Basebedabula iPisidiya bg  baya ePamfiliya. 25 Sebekhulumile ilizwi ePerga bh , behlela eAtaliya; 26 basuka lapho ngomkhumbi baya eAntiyoki bi , besuka lapho bj  ababenikelwe khona bk  emuseni kaNkulunkulu emsebenzini abasebewuqedile bl . 27 Kwathi sebefikile bahlanganisa ibandla, balandisa konke uNkulunkulu ayekwenzile labo bm , lokuthi uvulele abezizwe umnyango wokholo bn . 28 Basebehlala lapho okwesikhathi esingesifitshane labafundi.

Copyright information for Ndebele