aGal. 2.11-14.
b15.3,22,23. Joha. 21.23.
c15.5. Gal. 5.1,2. Fil. 3.2. Kol. 2.11.
dLevi 12.3.
e15.7. 28.29.
fGal. 2.1.
g15.4,6,22,23. 11.30.
hLuka 2.4.
i20.38. 21.5. Roma 15.24. 1 Kor. 16.6,11. 2 Kor. 1.16. Tit. 3.13. 3 Joha. 6. Seb. 17.15.
j11.19.
k1.8.
l14.27. 15.12.
m15.3,22,23. Joha. 21.23.
n21.17. Luka 8.40.
o15.4,6,22,23. 11.30.
p14.27. 15.3,12. 21.19.
q15.5. Gal. 5.1,2. Fil. 3.2. Kol. 2.11.
r15.4,6,22,23. 11.30.
s15.7. 28.29.
t10.20. 11.12,13.
u1.24. 1 Sam. 16.7.
v14.3.
w10.44.
x10.47.
y10.35.
zHlab. 51.10. Seb. 10.15. 11.9. 2 Kor. 7.1. 1 Kor. 1.2. 1 Pet. 1.22. Joha. 13.10. Jak. 1.21.
aa10.43.
ab5.9.
acGal. 5.1. Mat. 23.4.
adRoma 3.24. Efe. 2.5,8. Tit. 2.11.
ae21.19. 15.3.
afJoha. 4.48.
ag14.27. 15.4.
ah12.17.
ai2 Pet. 1.1.
aj15.7.
ak13.40.
alAmos 9.11,12.
amLuka 1.70.
an15.28.
ao14.15. 26.20. 1 Thes. 1.9. Seb. 11.21.
apDan. 1.8. Mal. 1.7,12. Seb. 15.29. Hlab. 106.28. Hez. 4.13,14.
aq1 Kor. 10.7,8. 1 Pet. 4.3,4. Isam. 2.14,20. 1 Kor. 6.18.
arLevi 3.17.
asLevi 3.17.
at13.15. Luka 16.29.
au15.2.
av15.23,30,35. 11.26.
aw1.23.
ax15.34.
ayLuka 22.26.
az15.1.
ba15.2.
bb15.1.
bc15.1.
bd15.23,30,35. 11.26.
be15.41. Gal. 1.21. 18.18.
bf15.41. Gal. 1.21. 18.18.
bg23.26. Jak. 1.1.
bh15.1. Gal. 2.4. 5.12. Tit. 1.10.
bi15.28. Luka 1.3.
bj9.23-25. 14.19.
bk15.22,32.
bm15.19. 15.28. Luka 1.3.
bn15.20. 21.25. 1 Kor. 8.1,4,7,10.10.19,28. Isam. 2.14,20. Seb. 15.20.
bo15.20. 21.25.
bp23.30.
bq15.22.
bs15.22,32.
bt11.27.
bu11.23. 14.22. 16.40.
bv15.41. 14.22.
bwHeb. 11.31. 16.36. 1 Kor. 16.11.
bx15.22,27,32,40. 16.19,25,29. 17.4,10,14,15. 18.5. 2 Kor. 1.19. 1 Thes. 1.1. 2 Thes. 1.1. 1 Pet. 5.
by13.1.
bz15.22.
ca5.42.
cb13.4,13,14,51. 14.1,6,24,25.
cc15.39. 12.12.
cd13.13.
ceKol. 4.10.
cf15.39. 12.12.
cg4.36.
ch15.34.
ci14.26.
cj13.43.
ck15.23.
cl15.32. 16.5.

Acts 15

Umhlangano wabaphostoli eJerusalema

Kwasekusehla abathile bevela eJudiya a , bafundisa abazalwane b  ukuthi: Nxa lingasokwanga c  ngokwesiko likaMozisi, lingesindiswe d . Ngakho kwathi sekulokuphambana lokuphikisana okungekuncinyane ngoPawuli loBarnabasi bemelane labo e , bamisa ukuthi uPawuli loBarnabasi f  labanye abathile kubo benyukele kubaphostoli labadala g  eJerusalema h , ngaloludaba lwempikiswano. Ngakho, kwathi sebephelekezelwe libandla i , badabula iFenekiya j  leSamariya k , balandisa ngokuphenduka kwabezizwe l ; benzela bonke abazalwane intokozo enkulu m . Kwathi sebefikile eJerusalema, bemukelwa libandla labaphostoli n  labadala o , njalo balandisa ukuthi zingakanani izinto uNkulunkulu ayezenze labo p . Kodwa kwasukuma abanye abakholwayo abangabehlelo labaFarisi, besithi: Kufanele ukubasoka, lokubalaya bagcine umlayo kaMozisi q .

Kwasekubuthana abaphostoli labadala ndawonye ukuze baluhlole loludaba r . Kwathi sebephikisene kakhulu s , uPetro wasukuma wathi kubo: Madoda bazalwane, lina liyazi ukuthi ensukwini zakuqala uNkulunkulu wakhetha phakathi kwenu, ukuthi ngomlomo wami abezizwe balizwe ilizwi levangeli, bakholwe t . Njalo uNkulunkulu umazi wenhliziyo u  wabafakazela v , ebanika uMoya oyiNgcwele w , lanjengathi x ; futhi kehlukanisanga phakathi kwethu labo y , ehlambulula inhliziyo zabo z  ngokholo aa . 10 Pho-ke limlingelani uNkulunkulu ab , ngokubeka ijogwe entanyeni yabafundi, obaba bethu kanye lathi esingabanga lamandla okulithwala ac ? 11 Kodwa sikholwa ukuthi sisindiswa ngomusa weNkosi uJesu Kristu, ngandlelanye labo ad . 12 Ixuku lonke laselithula; laselisizwa uBarnabasi loPawuli belandisa ukuthi ae  zingakanani izibonakaliso lezimangaliso af  uNkulunkulu ayezenze ngabo phakathi kwabezizwe ag . 13 Kwathi bona sebeqedile ukukhuluma, uJakobe waphendula wathi: Madoda bazalwane, ngilalelani ah : 14 USimeyoni ai  uselandisile ukuthi uNkulunkulu wahambela njani abezizwe ekuqaleni ukuze azuzele ibizo lakhe abantu kubo aj . 15 Njalo amazwi abaprofethi ak  ayavumelana lalokhu, njengoba kulotshiwe ukuthi: 16 Emva kwalezizinto ngizabuya, ngilakhe futhi ithabhanekele likaDavida eliwileyo; njalo ngizakwakha okudilikileyo kwalo, njalo ngilimise; 17 ukuze abaseleyo babantu bayidinge iNkosi, labezizwe bonke ibizo lami elibizwa phezu kwabo, itsho iNkosi eyenza lezizinto zonke al . 18 Kwaziwa kuNkulunkulu imisebenzi yonke yakhe kusukela ephakadeni am . 19 Ngakho mina ngiquma ukuthi an  singabakhathazi labo kwabezizwe abaphendukela kuNkulunkulu ao ; 20 kodwa sibabhalele ukuthi bazile amanyala ezithombe ap , lokufeba aq , lokukhanyiweyo ar , legazi as . 21 Ngoba uMozisi ulabo kusukela ezizukulwaneni zendulo abamtshumayelayo umuzi ngomuzi, efundwa emasinagogeni isabatha ngesabatha at .

22 Kwasekubonakala kukuhle kubaphostoli lakubadala au  kanye lebandla lonke, ukuthuma amadoda akhethiweyo phakathi kwabo eAntiyoki loPawuli loBarnabasi av ; babe ngoJudasi othiwa futhi nguBarsaba aw , loSilasi ax , amadoda angabakhokheli ay  phakathi kwabazalwane az , 23 basebebhala lokhu ngesandla sabo ukuthi: Abaphostoli labadala ba  labazalwane bb  kubazalwane bc  abangabezizwe eAntiyoki bd  leSiriya be  leKilikhiya bf , bayabingelela bg ; 24 njengoba sizwile ukuthi abathile abaphume kithi balikhathazile ngamazwi, bedunga imiphefumulo yenu, besithi lisokwe lilonde umthetho, bona singabalayanga bh ; 25 kwabonakala kukuhle kithi singqondonye, ukuthi siwakhethe amadoda siwathume kini, kanye labathandekayo bethu uBarnabasi loPawuli bi , 26 abantu abanikele impilo yabo ngenxa yebizo leNkosi yethu uJesu Kristu bj . 27 Ngakho sithumile uJudasi loSilasi bk , abazakuthi langomlomo
 ngomlomo: Gr.  ngelizwi.
balandise ngokufananayo.
28 Ngoba kwabonakala kukuhle kuMoya oNgcwele, lakithi, ukuthi singalethesi umthwalo omkhulu, ngaphandle kwalezizinto ezifunekayo bm : 29 Ukuthi lizile okuhlatshelwe izithombe bn , legazi bo , lokukhanyiweyo, lokufeba; lezizinto nxa lizazizila, lizabe lenze kuhle. Salani kuhle bp .

30 Ngakho sebebakhululile beza eAntiyoki bq ; futhi sebelihlanganisile ixuku, balinika incwadi. 31 Kwathi sebefundile, bathokoza ngenduduzo
 induduzo: Gr.  inkuthazo.
.
32 UJudasi kanye loSilasi bs , njengoba labo babengabaprofethi bt , balaya abazalwane ngamazwi amanengi bu , babaqinisa bv . 33 Sebehlale isikhathi, bayekelwa bahamba ngokuthula ngabazalwane baya kubaphostoli bw , 34 kodwa kwabonakala kukuhle kuSilasi ukuthi asale khona bx . 35 UPawuli loBarnabasi by  basebesala eAntiyoki bz , befundisa betshumayela indaba ezinhle zelizwi leNkosi, kanye labanye abanengi ca .

Ukwehlukana kukaPawuli loBarnabasi

36 Emva kwensuku ezithile uPawuli wasesithi kuBarnabasi: Ake sibuye sihambele abazalwane bethu emizini yonke, lapho esatshumayela khona ilizwi leNkosi, ukuthi bahlezi njani cb . 37 UBarnabasi wasehlosa ukuthatha uJohane, othiwa nguMarko, ahambe labo cc . 38 Kodwa uPawuli wacabanga ukuthi kufanele ukuthi bangamthathi ahambe labo lowo owabatshiya cd  ePamfiliya, kaze aya labo emsebenzini. 39 Kwasekuvela ukuphikisana okukhulu, baze behlukana phakathi, uBarnabasi ce  wasethatha uMarko cf  wahamba laye ngomkhumbi, baya eKuprosi cg .

Uhambo lwesibili lukaPawuli

40 Kodwa uPawuli wakhetha uSilasi ch  wasuka wahamba, esenikelwe ci  emuseni kaNkulunkulu ngabazalwane cj . 41 Wasedabula iSiriya leKilikhiya ck , eqinisa amabandla cl .

Copyright information for Ndebele