a14.6.
b14.6.
c17.14,15. 18.5. 19.22. 20.4. Roma 16.21. 1 Kor. 4.17. 16.10. 2 Kor. 1.1,19. Fil. 1.1. 2.19. Kol. 1.1. 1 Thes. 1.1. 3.2,6. 2 Thes. 1.1. 1 Tim. 1.2,18. 6.20. 2 Tim. 1.2. Filim. 1. Heb. 13.23.
d2 Tim. 1.5.
e6.3.
f14.6.
g14.1.
h1 Kor. 9.20. Gal. 2.3. 5.2.
iMat. 25.24.
jLuka 2.1.
k15.28,29.
l11.30.
m15.41.
n2.10.
o1 Kor. 16.1. Gal. 1.2.3.1. 2 Tim. 4.10. 1 Pet. 1.1.
p2.9.
q1 Pet. 1.1.
r16.11. 20.5,6. 2 Kor. 2.12. 2 Tim. 4.13.
s16.10. 12.9.
t16.9,10. 18.5. 19.21,22,29. 20.1,3. Roma 15.26. 1 Kor. 16.5. 2 Kor. 1.16. 7.5. 8.1. 11.9. Fil. 4.15. 1 Thes. 1.7,8. 4.10. 1 Tim. 1.3.
u16.10. 12.9.
v16.11,15,17. 20.5. Kol. 4.14.
w16.9,10. 18.5. 19.21,22,29. 20.1,3. Roma 15.26. 1 Kor. 16.5. 2 Kor. 1.16. 7.5. 8.1. 11.9. Fil. 4.15. 1 Thes. 1.7,8. 4.10. 1 Tim. 1.3.
x9.22.
y16.11. 20.5,6. 2 Kor. 2.12. 2 Tim. 4.13.
z21.1.
aa20.6. Fil. 1.1. 1 Thes. 2.2.
ab16.9,10. 18.5. 19.21,22,29. 20.1,3. Roma 15.26. 1 Kor. 16.5. 2 Kor. 1.16. 7.5. 8.1. 11.9. Fil. 4.15. 1 Thes. 1.7,8. 4.10. 1 Tim. 1.3.
ac16.21.
adIsam. 1.11. 2.18,24.
ae18.7. 13.43.
afLuka 24.32,45.
ag11.14.
ahJoha. 1.38.
aiLuka 24.29. Gen. 19.3. Jobe 31.32.
aj16.13.
akLuka 13.11.
am1 Sam. 28.7. 1 Lan. 10.13. Levi 19.31.
an19.24. 16.19.
aoMark. 1.34.
apMark. 5.7.
aqMark. 1.34.
ar4.2.
asMark. 1.25.
atMark. 16.17.
au19.25,26.
av19.24. 16.19.
aw15.34.
axJak. 2.6. Mat. 10.18.
ay16.22,35,36,38.
az1 Kho. 18.17. Seb. 17.6.
baEsta 3.8.
bb16.12.
bc16.22,35,36,38.
bd2 Kor. 11.25. 1 Thes. 2.2.
be2 Kor. 6.5. 11.23.
bf16.27,36.
bgLuka 21.12.
bhJobe 13.27. 33.11. Jer. 20.2,3. 29.26.
biJobe 35.10.
bj16.19,29.
bkMat. 28.2. Seb. 4.31.
bl5.19. 12.10.
bm16.23.
bn14.14.
bo10.25.
bp16.19,29.
bqLuka 3.10.
brMark. 16.16. Joha. 6.47.
bs11.14.
bt11.14.
bu16.25.
bvMark. 16.16. Joha. 6.47.
bw11.14.
bx11.14.
by16.20.
bz16.23.
ca16.20.
cb15.33. 1 Sam. 1.17.
cc22.25.
cd22.25.
ce16.20.
cf22.29.
cgJobe 13.27. 33.11. Jer. 20.2,3. 29.26.
chMat. 8.34.
ci16.14.
cj16.2. Joha. 21.23.
ck15.32.

Acts 16

UPawuli useAsiya

Wasefika eDerbe a  leListra b ; njalo khangela, kwakukhona lapho umfundi othile, uTimothi ngebizo c , indodana yowesifazana othile ongumJudakazi okholwayo, kodwa uyise wayengumGriki d ; owayenconywa ngabazalwane e  eListra f  leIkoniyuma g . Lo uPawuli wathanda ukuthi aphume laye, wasemthatha wamsoka h , ngenxa yamaJuda ayekhona kulezondawo; ngoba wonke ayemazi uyise, ukuthi wayengumGriki i . Njalo bedabula imizi, babanika izimiso ukuzilondoloza j  ezamiswa ngabaphostoli k  labadala ababeseJerusalema l . Ngakho amabandla aqiniswa ekholweni, njalo anda ngamanani insuku ngensuku m .

UPawuli uchaphela eMakedoniya

Sebedabule eFrigiya n  lelizwe leGalathiya o , balelwa nguMoya oNgcwele ukukhuluma ilizwi eAsiya p , sebefikile maqondana leMisiya bazama ukuya eBithiniya q ; kodwa uMoya kabavumelanga; basebeyiceza iMisiya behlela eTrowasi r . Kwasekubonakala umbono kuPawuli ebusuku s ; indoda ethile umMakedoniya yayimi t , imncenga isithi: Chaphela eMakedoniya, usisize. 10 Kwathi esewubonile umbono u , sahle sazama ukusuka siye v  eMakedoniya w , siphetha sisithi iNkosi isibizele ukutshumayela ivangeli kibo x .

UPawuli utshumayela eFiliphi

11 Ngakho sasuka eTrowasi y  ngomkhumbi, saqonda eSamotrake, langolulandelayo eNeyapholi z , 12 sasuka lapho saya eFiliphi aa , engumuzi wokuqala wesigaba seMakedoniya ab , esibuswa ngelinye ilizwe; kulowomuzi sasesihlala insuku ezithile ac . 13 Njalo ngosuku lwesabatha saphumela ngaphandle komuzi eceleni komfula, lapho okwakufanele kwenzelwe umkhuleko khona; sasesihlala phansi sakhuluma labesifazana ababebuthene ndawonye. 14 Lowesifazana othile uLidiya ngebizo, ongumthengisikazi wamalembu ayibubende owemzini weTiyathira ad , ekhonza uNkulunkulu ae , wezwa, onhliziyo yakhe iNkosi yayivula, ukuthi alalele okwakhulunywa nguPawuli af . 15 Kuthe esebhabhathiziwe, lendlu yakhe ag , wasincenga esithi: Uba libonile ukuthi ngithembekile eNkosini, wozani endlini yami, lihlale khona ah . Wasesicindezela ai .

Ukubotshwa kukaPawuli

16 Kwasekusithi sisiya emkhulekweni aj , intombazana eyisigqili elomoya ak  wokuhlahlula
 wokuhlahlula: Gr.  kaNhlathu.
,
am  yahlangana lathi, eyayizuzela amakhosi ayo inzuzo enengi ngokuvumisa an .
17 Lo walandela uPawuli lathi, ememeza esithi: Lababantu bazinceku ao  zikaNkulunkulu oPhezukonke, ezisitshumayeza indlela yosindiso ap . 18 Lalokhu yakwenza insuku ezinengi. Kwathi uPawuli aq  esenengiwe ar , watshibilika, wathi kumoya: Ngiyakulaya ngebizo likaJesu Kristu ukuthi uphume kuyo as . Wasephuma ngalesosikhathi at . 19 Amakhosi akhe esebonile au  ukuthi ithemba lenzuzo yabo seliphumile av , abamba uPawuli loSilasi aw , abadonsela emdangeni phambi kwababusi ax , 20 sebebalethile ezinduneni athi ay : Lababantu badunga umuzi wethu az , bengamaJuda, 21 batshumayela imikhuba esingavunyelwa ukuyemukela siyenze ba , singamaRoma bb . 22 Lexuku labelekelela, lenduna zabadabulela izembatho zabo bc  zalaya ukuthi babatshaye ngenduku bd . 23 Sebebatshayile imivimvinya eminengi babaphosela entolongweni be , balaya umlindintolongo ukuthi abalondoloze abaqinise bf ; 24 yena, emukele umlayo onjalo, wabaphosela entolongweni ephakathi bg , waseqinisa inyawo zabo esigodweni bh .

Ukuphenduka komlindintolongo

25 Kwathi sekungaba phakathi kobusuku bi  uPawuli loSilasi babekhuleka bj  behlabela amahubo endumiso kuNkulunkulu, lezibotshwa zazibezwa; 26 njalo kwahle kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu, kwaze kwanyikinyeka izisekelo zentolongo bk ; kwahle kwavulwa iminyango yonke, kwathukululwa izibopho zabo bonke bl . 27 Kwathi umlindintolongo bm  ephaphama, esebona iminyango yentolongo ivulekile, wakhokha inkemba, ezimisele ukuzibulala, ecabanga ukuthi izibotshwa zibalekile. 28 Kodwa uPawuli wamemeza ngelizwi elikhulu esithi: Ungazilimazi; ngoba silapha sonke. 29 Wasecela isibane waphoseka phakathi, njalo wasethuthumela bn  wawela phansi phambi kukaPawuli bo  loSilasi bp , 30 njalo esebakhuphela phandle wathi: Makhosi, kumele ngenzeni ukuze ngisindiswe bq ? 31 Basebesithi: Kholwa eNkosini uJesu Kristu, njalo uzasindiswa wena br  lendlu yakho bs . 32 Basebekhuluma kuye ilizwi leNkosi, lakulabo bonke ababesendlini yakhe bt . 33 Wasebathatha ngalelohola lobusuku wabagezisa amanxeba bu , njalo wahle wabhabhathizwa bv  yena labakhe bonke bw . 34 Wasebasa endlini yakhe wabeka itafula lokudla phambi kwabo, wasethokoza lendlu yakhe yonke bekholwa kuNkulunkulu bx . 35 Kwathi sekusile, induna zathuma amapholisa by  zisithi: Khulula labobantu. 36 Umlindintolongo wasebikela uPawuli lamazwi bz  esithi: Induna zithumele, ukuthi likhululwe ca ; ngakho phumani khathesi lihambe ngokuthula cb . 37 Kodwa uPawuli wathi kuwo: Basitshayile obala singalahlwanga licala cc , singamaRoma cd , basebesiphosela entolongweni, njalo khathesi ngensitha sebesiphosela phandle yini? Hatshi bo! Kodwa kumele beze bona basikhuphe. 38 Amapholisa azibikela izinduna lamazwi ce ; zasezisesaba cf  zisizwa ukuthi bangamaRoma, 39 njalo zeza zabancenga, njalo zabakhupha cg  zabacela ukuthi baphume emzini ch . 40 Basebephuma entolongweni bangena koLidiya ci ; kwathi sebebabonile abazalwane cj , babaduduza, basuka bahamba ck .

Copyright information for Ndebele