a17.11,13. 20.4. 27.2. Fil. 4.16. 1 Thes. 1.1. 2 Thes. 1.1. 2 Tim. 4.10.
b17.10. 13.14. Mat. 4.23.
c8.35. 18.28. 28.23. Mat. 26.24.
dLuka 24.32.
e3.18.
f18.5,28.
g28.24.
h15.34.
iJoha. 12.20.
j17.17. 13.43.
kMark. 6.21.
l14.2.
m7.9. 5.17.
nHlu. 9.4.
oRoma 16.21.
p17.10,14. Joha. 21.23.
q16.20.
r21.38. Gal. 5.12. Seb. 24.5.
s17.31. Mat. 24.14.
tLuka 10.38.
uLuka 2.1.
vLuka 23.2. Joha. 18.33,36,37. 19.12.
w17.10,14. Joha. 21.23.
x9.25. 17.14. Mat. 10.23.
y15.34.
z17.10. 13.14. Mat. 4.23.
aa17.11,13. 20.4. 27.2. Fil. 4.16. 1 Thes. 1.1. 2 Thes. 1.1. 2 Tim. 4.10.
abLuka 16.29.
acLuka 11.3.
ad13.50. Mark. 15.43.
ae17.10. 20.4.
af17.10.
ag15.34.
ah16.1.
ai15.3.
aj18.1. 1 Thes. 3.1.
ak18.5.
al15.34.
am16.1.
an17.15.
ao17.2. 18.4,19. 19.8,9. 24.12.
ap17.2,10.
aq17.4.
as5.42.
at4.2.
au2.10.
av25.19.
awMat. 22.20.
ax17.3.
ay14.15.
azMat. 11.25.
ba7.48.
bbMark. 14.58.
bcHlab. 50.8-12.
bdGen. 2.7. Nani 16.22. Jobe 27.3.
be17.31. Luka 22.22.
bfDute. 32.8.
bg14.17.
bhJobe 12.10.
biTit. 1.12. 1 Kor. 15.32.
bjIsa. 40.18,25. 46.5.
bk1 Pet. 1.14. Seb. 14.16.
blLuka 24.47. Tit. 2.11,12. 1 Pet. 4.3.
bmJoha. 5.22. Seb. 10.42. Roma 2.16. Seb. 24.25. Roma 14.10. 2 Kor. 5.10.
bn17.6.
bo17.31. Luka 22.22.
bq2.24. Joha. 16.10,11.
br17.31,18.
bs24.25.
bt17.19,22.

Acts 17

UPawuli utshumayela eThesalonika

Kwathi sebedabule iAmfipholi leApoloniya, bafika eThesalonika a , lapho okwakukhona isinagoge lamaJuda; njalo njengomkhuba kaPawuli wangena kuwo b , wakhulumisana lawo ngokuvela emibhalweni c  okwamasabatha amathathu, evula etshengisa d  ukuthi kwakufanele uKristu ahlupheke avuke kwabafileyo e , lokuthi: UJesu lo f , mina engimtshumayela kini, unguKristu. Labanye babo bakholwa, bazihlanganisa loPawuli g  loSilasi h , njalo ixuku elikhulu lamaGriki i  akhonzayo j , lakwabesifazana abadumileyo abangabalutshwana k . Kodwa amaJuda angakholwayo l  aba lomona m , athatha amanye amadoda amabi angamavila emdangeni, enza ixuku, adunga umuzi n ; ahlasela indlu kaJasoni o , edinga ukubakhuphela ebantwini; kwathi engabatholi, adonsela uJasoni labazalwane abathile kubaphathi bomuzi p , ememeza esithi: Laba q  abayaluzelisa r  umhlaba, bona sebefikile lalapha s , labo uJasoni abemukeleyo t ; lalaba bonke benza okuphambene lemithetho kaKesari u , besithi kukhona enye inkosi, enguJesu v . Asedunga ixuku labaphathi bomuzi besizwa lezizinto. Kwathi sebethethe isibambiso kuJasoni lakwabanye, abakhulula.

UPawuli utshumayela eBeriya

10 Njalo abazalwane w  bahle basusa uPawuli x  loSilasi babathuma eBeriya ebusuku y ; okwathi sebefikile khona basuka baya esinagogeni lamaJuda z . 11 Lawo ayekhaliphile kulalawo aweThesalonika aa , emukela ilizwi ngokuvuma konke, ehlolisisa imibhalo ab  insuku ngensuku, ukuthi zinjalo yini lezizinto ac . 12 Ngakho amanengi kuwo akholwa, lakwabesifazana abahloniphekayo abangamaGriki lakwabesilisa abangabalutshwana ad . 13 Kodwa kwathi amaJuda eThesalonika esekwazi ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liyatshunyayelwa nguPawuli leBeriya ae , eza lakhona enyakazelisa ixuku. 14 Njalo ngalesosikhathi abazalwane bahle bamthuma uPawuli kungathi uya elwandle af ; kodwa uSilasi ag  loTimothi ah  basala khona. 15 Lalabo ababephelekezela uPawuli ai , bamfikisa eAtene aj ; sebemukele umlayezelo ak  oya kuSilasi al  loTimothi, ukuthi beze kuye ngokuphangisa okukhulu, basuka bahamba am .

UPawuli utshumayela eAtene

16 Kwathi uPawuli esabalindele eAtene, umoya wakhe wakhathazeka phakathi kwakhe, ebona umuzi ugcwele izithombe an . 17 Ngakho waphikisana ao  lamaJuda esinagogeni ap  labanye abakhonzayo aq , lasemdangeni insuku zonke lalabo ahlangana labo. 18 Labathile kuzo izazi zamaEpikuri lamaStoyiki baphikisana laye. Labanye bathi: Uwumane
 uwumane: kumbe,  umuntu ophansi.
lolu lufuna ukuthini? Kodwa abanye bathi: Kungathi ungotshumayela onkulunkulu bezizweni; ngoba ngevangeli watshumayela kibo uJesu as  lokuvuka kwabafileyo at .
19 Basebemthatha, bamusa eAreyopagu besithi: Singazi yini ukuthi iyini limfundiso entsha oyifundisayo? 20 Ngoba uletha indaba ezimangalisayo ezithile endlebeni zethu; ngakho sifisa ukwazi ukuthi lezizinto ziyini. 21 Ngoba bonke abeAtene lezethekeli ezihlala khona babechitha isikhathi kungeyisikho ngolutho olunye, ngaphandle kokutshela lokuzwa into entsha au .

22 Kwathi uPawuli esima phakathi kweAreyopagu, wathi: Madoda maAtene, ngiyabona ukuthi ezintweni zonke kungathi lilenkolelo enkulu av . 23 Ngoba ngithe ngidabula ngikhangela izinto zenu elizikhonzayo, ngasengifica ilathi elilotshwe ukuthi: KUNKULUNKULU ONGAZIWAYO aw . Lokho-ke elikukhonza lingakwazi, yikho mina engikutshumayela kini ax . 24 UNkulunkulu owenza umhlaba lakho konke okukuwo ay , yena, oyiNkosi yezulu lomhlaba az , kahlali emathempelini ba  enziwe ngezandla bb , 25 futhi kakhonzwa ngezandla zabantu, njengoswela ulutho bc , ngoba yena uqobo lwakhe uyabapha bonke impilo lokuphefumula lazo zonke izinto bd ; 26 njalo wazenza zonke izizwe zabantu zivela egazini linye, ukuthi zihlale ebusweni bonke bomhlaba, wazimisela izikhathi eziqunyiweyo ngaphambili be  lemingcele yokuhlala kwazo bf ; 27 ukuze zidinge iNkosi, ukuthi mhlawumbe sibili zimuzwe zimthole, njalo kanti kakhatshana kulowo lalowo wethu bg . 28 Ngoba kuye siphila njalo sihambe futhi sikhona bh ; njengoba lembongi ezithile zakini zithe: Ngoba futhi siyinzalo yakhe bi . 29 Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu, kakufanele ukuthi sinakane ukuthi ubuNkulunkulu bunjengegolide kumbe isiliva loba ilitshe, okubazwe ngeminwe langokunakana kwabantu bj . 30 Ngakho izikhathi zokungazi uNkulunkulu kazinanzanga bk , kodwa khathesi uyalaya bonke abantu endaweni zonke ukuthi baphenduke bl ; 31 ngoba umisile usuku, azakwahlulela bm  ngalo umhlaba ngokulunga bn , ngendoda ayimisileyo bo , waqinisa
 waqinisa: kumbe,  wapha ukholo.
kubo bonke, ngokuyivusa kwabafileyo bq .
32 Kwathi besizwa ngokuvuka kwabafileyo br , abanye bahleka usulu; kodwa abanye bathi: Sizaphinda sikuzwe ngalokhu bs . 33 Langokunjalo uPawuli waphuma phakathi kwabo. 34 Kodwa amadoda athile anamathela kuye, akholwa; phakathi kwawo kwakukhona loDiyonisiyu umAreyopagu bt , lowesifazana obizo lakhe nguDamari, labanye kanye labo.

Copyright information for Ndebele