a19.1. 1 Kor. 1.2. 2 Kor. 1.1,23. 2 Tim. 4.20. Seb. 18.8. 2 Kor. 6.11.
b18.18,26. Roma 16.3. 1 Kor. 16.19. 2 Tim. 4.19.
c2.9.
d18.18,26. Roma 16.3. 1 Kor. 16.19. 2 Tim. 4.19.
e11.28.
fMat. 25.16. Seb. 20.34. 1 Kor. 4.12. 1 Thes. 2.9. 2 Thes. 3.8.
g17.17.
h13.14.
i17.14,15.
j16.12.
kLuka 12.50. Jobe 32.18.
l20.21. Luka 16.28.
m17.3. 18.28.
n13.45.
oNeh. 5.13. Mat. 10.14. Seb. 13.51.
pHez. 18.13. 33.4. Levi 20.9.
q20.26. Hez. 3.18,19. 33.9.
r28.28.
s16.14. 13.43.
t1 Kor. 1.14.
u18.17. Mark. 5.22.
v11.14.
w19.1. 1 Kor. 1.2. 2 Kor. 1.1,23. 2 Tim. 4.20. Seb. 18.8. 2 Kor. 6.11.
x23.11. 27.23,24.
y12.9.
zJer. 1.8,19. Mat. 28.20. Josh. 1.5.
aa13.7.
ab18.27. 19.21. Roma 15.26. 16.5. 1 Kor. 16.15. 2 Kor. 1.1. 9.2. 11.10. 1 Thes. 1.7,8.
acMat. 10.18.
ad18.16,17. Mat. 27.19.
ae18.15.
afMat. 5.2.
ag13.10.
ahMat. 17.17.
ai23.29. 25.19.
aj18.15.
ak18.16,17. Mat. 27.19.
al1 Kor. 1.1.
am18.8.
an18.16,17. Mat. 27.19.
ao18.21. Luka 9.61.
apMat. 4.24. Luka 2.2. Seb. 15.23,41. 20.3. 21.3. Gal. 1.21.
aq18.1,26.
ar18.1,26.
asNani 6.18. Seb. 21.24.
atRoma 16.1.
auNani 6.18. Seb. 21.24.
av18.21,24. 19.1,17,26. 20.16,17. 1 Kor. 15.32. 16.8. Efe. 1.1. 1 Tim. 1.3. 2 Tim. 1.18. 4.12. Isam. 1.11. Seb. 21.29. Isam. 2.1.
aw13.14.
ax17.17.
ay18.21. Luka 9.61.
az20.16.
baMat. 26.18.
bb1 Kor. 4.19. 16.7. Heb. 6.3. Jak. 4.15. Roma 15.32.
bc18.21,24. 19.1,17,26. 20.16,17. 1 Kor. 15.32. 16.8. Efe. 1.1. 1 Tim. 1.3. 2 Tim. 1.18. 4.12. Isam. 1.11. Seb. 21.29. Isam. 2.1.
bd8.40.
be21.12,15.
bf11.26.
bg16.6. Gal. 4.14.
bh2.10.
bi14.22.
bjLuka 1.3.
bk18.27. 11.26.
bl19.1. 1 Kor. 1.12. 3.4,5,6,22. 4.6. 16.12. Tit. 3.13.
bm6.9.
bnLuka 1.4.
boRoma 12.11.
bp18.26. 23.15,20. 24.22.
bqLuka 7.29. Seb. 19.3.
br4.29.
bs18.1,18.
bt11.4.
bu9.2.
bv18.26. 23.15,20. 24.22.
bw18.12.
bxLuka 8.40.
by1 Kor. 3.6.
bzLuka 23.10.
ca17.2.
cb17.2.
cc18.5. 17.3. 9.22.

Acts 18

UPawuli useKorinte leEfesu

Emva kwalezizinto uPawuli wasuka eAtene weza eKorinte a . Wasefica umJuda othile uAkwila b  ngebizo, owePontusi ngokuzalwa c , owayesanda ukufika evela eIthaliya, loPrisila umkakhe d , ngenxa yokulaya kukaKlawudiyosi e  kokuthi wonke amaJuda kawasuke eRoma, waya kubo; njalo ngoba babelomsebenzi ofananayo, wahlala kibo wasesebenza f ; ngoba babengabenzi bamathente ngomsebenzi. Wasetshumayela g  esinagogeni amasabatha wonke h , wancenga amaJuda lamaGriki. Kwathi uSilasi loTimothi i  sebehlile bevela eMakedoniya j , uPawuli wacindezelwa nguMoya k , efakaza kumaJuda l  ukuthi uJesu unguKristu m . Kwathi emelana laye ehlambaza n , wathintitha izembatho o , wathi kuwo: Igazi lenu kalibe phezu kwekhanda lenu p ; mina ngimsulwa q ; kusukela lamuhla ngizakuya kwabezizwe r . Wasesuka lapho waya endlini yomunye obizo lakhe nguJustusi, okhonza uNkulunkulu, ondlu yakhe yayiseduze lesinagoge s . Kodwa uKrispusi t  umphathi wesinagoge wakholwa eNkosini u  lendlu yakhe yonke v ; labanengi kwabeKorinte balalela bakholwa babhabhathizwa w . INkosi yasisithi kuPawuli ebusuku x  ngombono y : Ungesabi, kodwa khuluma njalo ungathuli; 10 ngoba mina ngilawe z , njalo kakho ozakuhlasela ukukwenzela okubi; ngoba ngilabantu abanengi kulumuzi. 11 Njalo wahlala umnyaka lenyanga eziyisithupha, efundisa ilizwi likaNkulunkulu phakathi kwabo.

12 Kwathi uGaliyo engumbusi aa  weAkaya ab , amaJuda amvukela uPawuli nganhliziyonye, amusa ac  phambi kwesihlalo sokwahlulela ad , 13 esithi: Lo uncenga abantu ukuthi bakhonze uNkulunkulu ngokuphambene lomlayo ae . 14 Kodwa kwathi uPawuli esezavula umlomo af , uGaliyo wathi kumaJuda: Ngakho uba bekulento engalunganga kumbe inkohliso embi ag , maJuda, ngesizatho bengizalibekezelela ah ; 15 kodwa uba kuyikuphikisana ngelizwi lamabizo ai , lomlayo phakathi kwenu aj , ziboneleni lina; ngoba mina kangithandi ukuba ngumahluleli walezizinto. 16 Wasewaxotsha esihlalweni sokwahlulela ak . 17 Wonke amaGriki asebamba uSostenesi al  umphathi wesinagoge am , amtshaya phambi kwesihlalo sokwahlulela an . Njalo uGaliyo kaze azinanza lezizinto.

18 Kwathi uPawuli esahlezi insuku ezinengi, wavalelisa abazalwane ao , wasuka ngomkhumbi waya eSiriya ap , loPrisila aq  loAkwila ar  kanye laye, esephuce ikhanda as  eKenikreya at , ngoba wayelesifungo au . 19 Sebefikile eEfesu av , wasebatshiya khona; kodwa yena engena esinagogeni aw  wakhulumisana lamaJuda ax . 20 Sebemcelile ukuthi ahlale isikhathi esidanyana labo, kavumanga; 21 kodwa wabavalelisa ay  esithi: Kufanele isibili az  ukuthi ngigcine eJerusalema umkhosi ozayo ba ; kodwa ngizabuyela kini njalo, uba uNkulunkulu evuma bb . Wasuka eEfesu ngomkhumbi bc , 22 njalo esefikile eKesariya bd , wenyuka wabingelela ibandla be , wehlela eAntiyoki bf .

Uhambo lwesithathu lukaPawuli. UApolo eEfesu

23 Njalo esechithe isikhathi esithile, wasuka, wadabula ngokulandelana ilizwe leGalathiya bg  leFrigiya bh , eqinisa bonke bi, bj  abafundi bk .

24 Kwathi umJuda othile uApolosi ngebizo bl , umAleksandriya bm  ngokuzalwa, eyindoda eyisikhulumi, wafika eEfesu bn , elamandla emibhalweni. 25 Lo wayefundisiwe indlela yeNkosi, njalo evutha emoyeni bo  wakhuluma wafundisa ngokukhuthala izinto ezimayelana leNkosi bp , esazi ubhabhathizo lukaJohane kuphela bq ; 26 lo waseqala ukukhuluma ngesibindi esinagogeni br . Kwathi sebemzwile uPrisila loAkwila bs , bamthatha, bamchasisela bt  indlela kaNkulunkulu bu  ngokuqonda okukhulu bv . 27 Kwathi esethanda ukuchaphela eAkaya bw , abazalwane bemkhuthaza babhalela abafundi ukuthi bamemukele bx ; okwathi esefikile wabasiza kakhulu abakholwa ngomusa by ; 28 ngoba waphikisa ngamandla bz  wawehlula ngokupheleleyo obala amaJuda ca , etshengisa ngemibhalo cb  ukuthi uKristu unguJesu cc .

Copyright information for Ndebele