a18.24.
b18.1. 18.27.
c19.17,26,28,34,35. 18.19.
dJoha. 7.39. 1 Sam. 3.7. Seb. 8.16.
e18.25.
fMat. 3.11. Seb. 13.24,25.
gJoha. 1.7.
h8.16. 10.48. Mat. 28.19.
i8.17. Heb. 6.2. Seb. 6.6.
j10.46. 2.4.
k21.9. 1 Kor. 11.4,5. 13.9. 14.1,3,4,5. Seb. 11.27.
l13.14.
m4.29.
n17.17.
o28.23. 1.3.
p19.23. 9.2. So 2 Pet. 2.2.
q19.8. 28.28.
r19.30. 11.26.
s17.17.
t19.8. 20.31.
u19.22,26,27. 2.9.
v5.12.
w28.2.
xLuka 19.20.
yMat. 14.36.
zMark. 16.17.
aaMat. 12.27. Luka 11.19.
abMark. 9.38. Luka 9.49. Mat. 7.22.
ac5.24. 9.14,21.
ad19.1,26.
ae2.43.
afMat. 3.6.
agLuka 15.8.
ah6.7. 12.24.
ai5.4.
aj1 Kor. 16.5. 2 Kor. 1.16.
ak16.12.
alRoma 15.26; 18.12. 1 Thes. 1.7,8.
am20.22.
anRoma 15.24-28. Seb. 23.11.
ao16.12.
ap13.5. 19.29.
aq16.1.
arRoma 16.23. 2 Tim. 4.20.
as2.9.
at2 Kor. 1.8.
au19.9.
av16.16,19.
aw19.1,26.
ax2.9.
ayHlab. 115.4.
azLuka 15.8.
baMat. 24.14.
bb6.7. 12.24.
bc6.12.
bd20.4. Roma 16.23. 1 Kor. 1.14.
be20.4. 27.2. Kol. 4.10. Filim.1.24.
bf2 Kor. 8.19.
bg19.9.
bh2.9.
bi21.31. 19.29. 21.27.
bjMat. 14.8.
bkMark. 15.21. 1 Tim. 1.20. 2 Tim. 4.14.
bl12.17.
bm24.10. 25.8. 26.1,2,24. 25.16.
bn19.36.
bo19.36.
bp2 Tim. 3.4.
bq13.7.
br19.40. 23.28,29. 26.2,7. Roma 8.33.
bt19.40. 23.28,29. 26.2,7. Roma 8.33.

Acts 19

UPawuli eEfesu

Kwasekusithi, uApolosi a  eseseKorinte b , uPawuli wafika eEfesu c  esedabule indawo eziphakemeyo; wasefica abafundi abathile wathi kubo: Lamemukela yini uMoya oNgcwele mhla likholwayo? Basebesithi kuye: Kodwa kasizanga sizwe ngitsho ukuthi kukhona uMoya oNgcwele d . Wasesithi kubo: Pho labhabhathizelwa kukuphi? Basebesithi: Kubhabhathizo lukaJohane e . Kodwa uPawuli wathi: UJohane wabhabhathiza ubhabhathizo lokuphenduka f , etshela abantu ukuze bakholwe kulowo oweza emva kwakhe, okuyikuthi, kuKristu Jesu g . Lalabo abezwayo babhabhathizwa ebizweni leNkosi uJesu h . Wathi uPawuli esebeke izandla phezu kwabo i , uMoya oyiNgcwele weza phezu kwabo; basebekhuluma ngendimi j , baprofetha k . Njalo wonke amadoda ayengaba litshumi lambili.

Wasengena esinagogeni l  wakhuluma ngesibindi, inyanga ezintathu m  etshumayela n  eqinisekisa izinto ngombuso kaNkulunkulu o . Kodwa kwathi abanye besiba lukhuni bengakholwa, bekhuluma kubi ngaleyondlela phambi kwabantu p , wasuka kubo q  wehlukanisa abafundi r , insuku ngensuku etshumayela esikolo sothile uTiranu s . 10 Lalokhu kwenzeka okweminyaka emibili t , baze balizwa ilizwi leNkosi uJesu bonke abakhileyo eAsiya u , amaJuda kanye lamaGriki. 11 UNkulunkulu wasesenza v  imisebenzi yamandla engejwayelekanga ngezandla zikaPawuli w , 12 kwaze kwathi lakwabagulayo kwasiwa izifinyo kumbe amafasikoti x  okuvela emzimbeni wakhe y , lezifo zasuka kubo, labomoya ababi baphuma kubo z .

13 Kwathi abanye kumihambuma yamaJuda, izanuse aa , bazama ukubiza ibizo leNkosi uJesu kulabo ababelabomoya ababi, besithi: Siyalifungisa ngoJesu amtshumayelayo uPawuli ab . 14 Njalo kwakukhona amadodana ayisikhombisa athile kaSikeva umJuda umpristi omkhulu akwenzayo lokho ac . 15 Kodwa umoya omubi waphendula wathi: UJesu ngiyamazi, loPawuli ngiyazi ngaye; kodwa lina lingobani? 16 Lowomuntu okwakukuye umoya omubi waseseqela phezu kwabo, njalo wabehlula, wabanqoba, baze babaleka kuleyondlu benqunu belimele. 17 Lokhu kwasekusaziwa yibo bonke abakhileyo eEfesu ad  amaJuda kanye lamaGriki; lokwesaba kwasekubehlela bonke ae ; njalo lakhuliswa ibizo leNkosi uJesu. 18 Labanengi balabo abakholwayo beza, bevuma, bememezela izenzo zabo af . 19 Labanengi balabo ababesenza amasalamusi baletha ingwalo ndawonye bazitshisa phambi kwabo bonke; basebebala intengo yazo, bathola izinkulungwane ezingamatshumi amahlanu zesiliva ag . 20 Ngokunjalo ilizwi leNkosi lakhula ngamandla lanqoba ah .

21 Kwathi lezizinto seziphelile, uPawuli wazimisela emoyeni ai , esedabule aj  eMakedoniya ak  leAkaya al , ukuya eJerusalema am , esithi: Emva kokuba kwami lapho, ngimele ukubona iRoma layo an . 22 Esethume eMakedoniya ao  ababili balabo ababemsiza ap , uTimothi aq  loErastu ar , yena wahlala eAsiya okwesikhathi as .

Isiphithiphithi sikaDemetriyu

23 Kodwa ngalesosikhathi kwasuka isiphithiphithi esingesincinyane at  mayelana laleyondlela au . 24 Ngoba umuntu othile onguDemetriyu ngebizo, umkhandi wesiliva, owenza amathempelana esiliva kaDiyana, waletha kuzingcwethi inzuzo engencinyane av ; 25 owabaqoqayo bona, lezisebenzi zezinto ezifananayo, wathi: Madoda, liyazi ukuthi inotho yethu ivela kulumsebenzi. 26 Njalo liyabona liyezwa ukuthi kungesikho eEfesu aw  kuphela, kodwa phose kulo lonke iAsiya ax , uPawuli lo uncengile njalo uphambule ixuku elikhulu, esithi kayisibo onkulunkulu abenziwe ngezandla ay . 27 Njalo kayisikho lokhu kuphela ukuthi sisengozini yokuthi le ingxenye ifike ekutheni ingahlonitshwa, kodwa lethempeli likankulunkulukazi omkhulu uDiyana lizathiwa liyinto engesilutho, njalo lobukhulukazi bakhe buzakwehliswa, elimkhonzayo yonke iAsiya az  lomhlaba wonke ba . 28 Kwathi bekuzwa bagcwala intukuthelo, bamemeza besithi: Mkhulu uDiyana wamaEfesu! 29 Njalo umuzi wonke wagcwala isiphithiphithi bb ; basebetheleka kanyekanye endaweni yokudlalela, bahudula bc  uGayusi bd  loAristako be  amaMakedoniya, abaphelekezeli bakaPawuli bf . 30 Kwathi uPawuli efuna ukungena exukwini, abafundi kabamvumelanga bg . 31 Njalo labanye bababusi beAsiya bh , ababengabangane bakhe, bathuma kuye, bemncenga ukuthi angazinikeli endaweni yokudlalela. 32 Ngakho abanye bamemeza okunye labanye okunye; ngoba umhlangano wawusanganisekile bi , njalo inengi labo lalingazi ukuthi libuthene lapho ngenxa yani. 33 Basebemusa phambili uAleksandro esuka exukwini bj , ngoba amaJuda amqhubela phambili. UAleksandro bk  waseqhweba ngesandla bl , efuna ukuzivikela ebantwini bm . 34 Kodwa bathi sebekwazi ukuthi ungumJuda, kwaba lelizwi elilodwa livela kubo bonke okungaba ngamahola amabili limemeza lisithi: Mkhulu uDiyana wamaEfesu!

35 Njalo kwathi umabhalane eselithulisile ixuku bn  wathi: Madoda eEfesu, kanti kukhona yini umuntu ongaziyo ukuthi umuzi weEfesu ungumlondolozi wethempeli likankulunkulukazi omkhulu uDiyana lowento eyawa ivela kuZewusi? 36 Ngakho njengoba lezizinto zingephikwe, kufanele lithule bo , lingenzi lutho ngamawala bp . 37 Ngoba lilethe lamadoda, angesibo abaphangi bamathempeli langahlambazi unkulunkulukazi wenu. 38 Ngakho uba uDemetriyu lezingcwethi kanye laye belodaba ngomuntu, amalanga okuthonisa amacala ayagcinwa, bakhona lababusi bq ; kabamangalelane br . 39 Kodwa uba lidinga ulutho ngezinye izinto, kuzalungiswa emhlanganweni osemthethweni
 osemthethweni: kumbe,  ojwayelekileyo.
.
40 Ngoba futhi sisengozini yokumangalelwa ngomvukela ngenxa yalamuhla bt , kungelambangela esingalandisa ngayo ngalesisiphithiphithi. 41 Njalo esetshilo lokho, wawuchitha umhlangano.

Copyright information for Ndebele