aLuka 9.51.
b20.16. Levi 23.15.
c2.46. 1.14.
d2.6. Heb. 12.19.
e4.31.
fMat. 3.11.
g4.31. 13.52. 1.5. 8.17. 9.17. 11.15.
hMark. 16.17. Seb. 10.46. 19.6. 1 Kor. 12.10,28,30. 13.1. 14.2,4,5,6.
iLuka 2.25. Seb. 8.2.
k9.22.
l2.12. Luka 2.47.
m1.11. Mark. 14.70.
n2 Kho. 17.6.
oIsa. 11.11.
p1 Lan. 19.6. Seb. 7.2.
q1 Pet. 1.1.
r18.2.
s1 Pet. 1.1.
t6.9. 16.6. 19.10,22,26,27. 20.4,16,18. 21.27. 24.18. 27.2. 1 Kor. 16.19. 2 Kor. 1.8. 2 Tim. 1.15. Isam. 1.4,11. Seb. 19.31.
u1 Pet. 1.1.
v16.6. 18.23.
wMat. 27.32.
x17.21.
yMat. 23.15.
zTit. 1.12. Seb. 27.7,12,13,21. Tit. 1.5.
aaGal. 1.17.
abLuka 1.49.
ac2.7.
adLuka 9.7.
ae1.26.
afLuka 11.27.
agJoha. 2.10.
ah1 Thes. 5.7.
aiJoha. 1.39.
ajJow. 2.28-32.
akIsa. 44.3.
al10.45.
am21.9.
an11.28. 13.1. 21.4,9,10. Roma 12.16. 1 Kor. 12.10,28. 13.2. 14.1.
ao2.22. Joha. 4.48.
ap2.22. Joha. 4.48.
aqMat. 24.29.
arRoma 10.6.
asLuka 24.19.
at25.7. Joha. 3.2. 6.27. 14.10,11. 15.24. Seb. 10.38.
auHeb. 2.4.
av2.22. Joha. 4.48. Heb. 2.4.
awMat. 26.24.
axLuka 22.22. Seb. 3.18. 4.28. 20.27.
ay1 Pet. 1.2.
az5.30.
ba2.32. 3.15,26. 4.10,33. 5.30. 10.40. 13.30,33,34. 17.31. Roma 4.24. 6.5. 8.11. 1 Kor. 6.14. 15.15. 2 Kor. 4.14. Gal. 1.1. Efe. 1.20. Kol. 2.12. 1 Thes. 1.10. 2 Tim. 2.8. Heb. 13.20. 1 Pet. 1.21. Joha. 10.18.
bbMark. 13.8.
bcLuka 7.30. Seb. 25.20. Efe. 5.32.
bdHlab. 16.8-11.
be13.35.
bg7.8,9. Heb. 7.4.
bh1 Kho. 2.10. Seb. 13.36.
biNeh. 3.16.
bjHlab. 132.11. Luka 1.32.
bkRoma 1.3. Mat. 1.1.
bl2.27.
bm1 Kor. 15.55.
bn2.32. 3.15,26. 4.10,33. 5.30. 10.40. 13.30,33,34. 17.31. Roma 4.24. 6.5. 8.11. 1 Kor. 6.14. 15.15. 2 Kor. 4.14. Gal. 1.1. Efe. 1.20. Kol. 2.12. 1 Thes. 1.10. 2 Tim. 2.8. Heb. 13.20. 1 Pet. 1.21. Joha. 10.18.
boLuka 24.48.
bp5.31. Fil. 2.9. Efe. 1.20. Heb. 10.12. 12.2. 1 Pet. 3.22.
bq1.4. Joha. 14.26.
br10.45. 2.17,18.
bsJoha. 3.13.
bt2.33.
buHlab. 110.1.
bvMat. 28.18.
bw10.36. Luka 2.11.
bxRoma 11.8. Seb. 5.33. 7.54.
byLuka 3.10.
bzLuka 24.47. Seb. 3.19. 20.21.
ca8.15,16. 22.16. Mark. 16.16.
cbMat. 26.28.
cc10.45. 8.20. 11.17.
cdIsa. 54.13. Jow. 2.28. Seb. 3.2.
ce22.21. Efe. 2.13,17. Dute. 29.15. Seb. 10.45. 11.15,18. 14.27. 15.3,8,14. Luka 15.20.
cfLuka 16.28.
cgFil. 2.15. Dute. 32.5.
chLuka 8.40.
ci27.37.
cj4.4.
ck2.46. 1.14. 6.4. Roma 12.12. Kol. 4.2. Efe. 6.18.
clLuka 1.65. Luka 7.16. Seb. 5.5,11. 19.17.
cmJoha. 4.48.
cn2.1. 1.15. 3.1. 4.26.
co4.32. Mat. 19.21.
cp4.34.
cq4.35.
cr2.46. 1.14. 6.4. Roma 12.12. Kol. 4.2. Efe. 6.18.
cs1.14.
ctLuka 24.53. Seb. 3.1. 5.20,21,25,42.
cu2.42. 20.7.
cwJoha. 16.22.
cxLuka 24.53.
cyLuka 2.52. Seb. 4.33.
cz2.41. 5.14. 11.24.
daLuka 13.23.

Acts 2

Ukufika kukaMoya oNgcwele

Kwathi selugcwalisekile a  usuku lwePentekoste* b , babendawonye bengqondonye bonke c . Kwahle kwezwakala-ke umdumo ovela ezulwini d  onjengowokuvunguza komoya olamandla, njalo wagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo e , kwasekubonakala kubo inlimi ezehlukanisiweyo kungathi ngezomlilo f , zasezihlala phezu kwalowo lalowo wabo. Basebegcwaliswa bonke ngoMoya oNgcwele g , baqala ukukhuluma ngezinye indimi, njengalokhu uMoya wabanika ukuphumisela h .

Kwakuhlala-ke eJerusalema amaJuda, amadoda aqotho, avela kuso sonke isizwe salezo ezingaphansi kwezulu i . Kwathi sekulalo umdumo
 umdumo: Gr.  lapho lelilizwi selenziwe.
, ixuku labuthana ndawonye lasanganiseka k , ngoba ngulowo lalowo wabezwa bekhuluma ngolimi lwakibo.
Basebemangala kakhulu bonke bababaza l , bakhulumisana bathi: Khangelani, bonke laba abakhulumayo kayisibo abeGalili yini m ? Kungani, pho, thina sibezwa ngamunye wabo ngolimi lwakithi esazalwa lalo? AmaPathiya lamaMede n  lamaElamu o , labahlali beMesopotamiya p , labeJudiya labeKaphadosiya q , abePontusi r, s  labeAsiya t, u , 10 abeFrigiya v  labePamfiliya, abeGibhithe labengxenye zeLibiya eduze leKurene w , lezihambi ezingamaRoma x , kokubili amaJuda labaphendukela kumaJuda y , 11 amaKrete z  lamaArabhiya aa , siyabezwa bekhuluma ngendimi zakithi imisebenzi emikhulu kaNkulunkulu ab . 12 Bonke basebemangala kakhulu ac  badideka, bakhulumisana besithi: Lokhu kungaba yini ad ? 13 Kodwa abanye bahleka usulu bathi: Basuthi iwayini elitsha.

Intshumayelo kaPetro

14 Kodwa uPetro emi labalitshumi lanye ae , waphakamisa ilizwi lakhe, wasesithi kubo: Madoda maJuda, lani lonke elihlala eJerusalema, kakwaziwe kini lokhu, njalo lilalelisise amazwi ami af . 15 Ngoba laba kabadakwanga, njengoba lina licabanga ag ; ngoba ah  kulihola lesithathu* losuku ai ; 16 kodwa lokhu yikho okwakhulunywa ngumprofethi uJoweli: 17 Njalo kuzakuthi ensukwini zokucina, utsho uNkulunkulu aj , ngizathulula okoMoya wami ak  phezu kwayo yonke inyama al ; lamadodana enu lamadodakazi enu azaprofetha, lamajaha enu abone imibono, labadala benu baphuphe amaphupho am ; 18 njalo laphezu kwenceku zami laphezu kwencekukazi zami ngalezonsuku ngizathulula okoMoya wami, njalo zizaprofetha an . 19 Njalo ngizaveza izimangaliso ezulwini phezulu ao , lezibonakaliso emhlabeni phansi, igazi, lomlilo, leyezi lentuthu ap ; 20 ilanga lizaphendulwa umnyama, lenyanga igazi, lungakafiki usuku lweNkosi olukhulu loludumisekayo aq ; 21 kuzakuthi, wonke obiza ibizo leNkosi uzasindiswa ar . 22 Madoda maIsrayeli, zwanini lamazwi; uJesu weNazaretha as , umuntu ofakazelwe nguNkulunkulu phambi kwenu at  ngemisebenzi yamandla au  langezimangaliso langezibonakaliso, uNkulunkulu azenza ngaye phakathi kwenu, njengalokhu lisazi lani uqobo lwenu av , 23 yena lo esenikelwe aw  ngecebo elimisiweyo ax  langokwazi okuphambili kukaNkulunkulu ay  lamthatha, langezandla zabangelamthetho lambethela lambulala az ; 24 yena uNkulunkulu wamvusa ba , esethukulule inhlungu zokufa, ngoba kwakungelakwenzeka ukuthi abanjwe yikho bb . 25 Ngoba uDavida uthi ngaye bc : Ngangibona iNkosi phambi kwami njalonjalo; ngoba ingakwesokunene sami, ukuze nginganyikinyeki; 26 ngakho inhliziyo yami yajabula, lolimi lwami lwathokoza; ngitsho lenyama yami izahlala ethembeni bd ; 27 ngoba kawuyikutshiya umphefumulo wami esihogweni, kawuyikunikela oNgcwele wakho ukuthi abone ukubola be . 28 Wangazisa indlela zempilo; uzangigcwalisa ngenjabulo ebusweni bakho. 29 Madoda bazalwane, ake ngikhulume
 ake ngikhulume: kumbe,  kuvunyelwe ngikhulume.
kini ngokusobala ngokhokho uDavida bg , ukuthi wafa njalo wangcwatshwa bh , lengcwaba lakhe likhona kithi kuze kube lamuhla bi .
30 Yena-ke engumprofethi, ekwazi ukuthi uNkulunkulu wafunga ngesifungo kuye bj , ukuthi esithelweni sokhalo lwakhe ngokwenyama uzavusa uKristu, ukuze ahlale esihlalweni sakhe sobukhosi bk , 31 ebonile ngaphambili wakhuluma ngokuvuka kukaKristu, ukuthi umphefumulo wakhe kawutshiywanga bl  esihogweni bm , lenyama yakhe kayikubonanga ukubola. 32 UJesu lo uNkulunkulu wamvusa bn , esingabafakazi balokhu thina sonke bo . 33 Ngakho ephakanyiswe ngakwesokunene sikaNkulunkulu bp , esemukele kuBaba isithembiso sikaMoya oNgcwele bq , uthulule lokhu elikubonayo lelikuzwayo br  khathesi. 34 Ngoba uDavida kenyukelanga bs  emazulwini bt , kodwa yena uqobo lwakhe uthi: INkosi yathi eNkosini yami: Hlala ngakwesokunene sami, 35 ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo senyawo zakho bu . 36 Ngakho indlu kaIsrayeli yonke kayazi isibili, ukuthi uNkulunkulu umenzile kokubili bv  ukuba yiNkosi loKristu, uJesu lo elambethelayo bw .

Ukuphenduka lokubhabhathizwa kwabazinkulungwane ezintathu

37 Bathi ukuzwa lokhu bahlabeka enhliziyweni bx , basebesithi kuPetro lakwabanye abaphostoli: Madoda bazalwane, sizakwenzani by ? 38 UPetro wasesithi kubo: Phendukani bz , libhabhathizwe lonke ngamunye wenu ebizweni likaJesu Kristu ca  ethethelelweni lwezono cb , njalo lizakwemukela isipho sikaMoya oNgcwele cc . 39 Ngoba isithembiso ngesenu, lesabantwana benu cd , lesabo bonke abakhatshana, ngobunengi ezababizela kuyo iNkosi uNkulunkulu wethu ce . 40 Langamanye amazwi amanengi wafakaza wakhuthaza wathi cf : Zisindiseni kulesisizukulwana esiphambeneyo cg . 41 Ngakho abalemukelayo ilizwi lakhe ngokuthokoza babhabhathizwa ch ; njalo ngalolosuku kwengezelelwa imiphefumulo ci  engaba zinkulungwane ezintathu cj .

Ibandla leJerusalema

42 Basebephikelela ekufundiseni kwabaphostoli lekuhlanganeni ck , lekuhlephuleni isinkwa lemikhulekweni. 43 Lokwesaba kwehlela phezu kwayo yonke imiphefumulo cl ; njalo kwenziwa ngabaphostoli izimangaliso lezibonakaliso ezinengi cm . 44 Njalo bonke abakholwayo babendawonye cn , babelezinto zonke bezihlanganyela co , 45 basebethengisa izinto lempahla zabo cp , basebesabelana bonke, njengokuswela komunye lomunye cq . 46 Insuku ngensuku basebephikelela cr  nganhliziyonye cs  ethempelini ct , behlephula isinkwa cu  izindlu ngezindlu
 izindlu ngezindlu: kumbe,  ekhaya.
, besidla ndawonye ngentokozo langenhliziyo emhlophe cw ,
47 bedumisa uNkulunkulu cx , bethandeka ebantwini bonke cy . LeNkosi yengezelela ebandleni insuku ngensuku cz  labo abasindiswayo da .

Copyright information for Ndebele