a19.7,30. 11.26.
b21.6.
c1 Kor. 16.5.
d16.12.
e9.23.
fRoma 15.25. Seb.18.18.
g16.12.
h20.16,18. 2.9.
i17.10,13.
j17.1.
k19.29.
l19.29.
m14.6.
n16.1.
o20.16,18. 2.9.
pEfe. 6.21. Kol. 4.7. 2 Tim. 4.12. Tit. 3.12.
q21.29. 2 Tim. 4.20.
r16.10.
s16.8.
t16.12.
u12.3.
v16.8.
w1 Kor. 16.2. Isam. 1.10.
x20.7,30.11.26.
y20.11. 2.42,46. 1 Kor. 10.16. 11.20-24.
zMat. 25.1. Joha. 18.3. Isam. 4.5. 8.10.
aa1.13.
ab2 Kor. 11.33.
ac1 Kho. 17.19.
ad1 Kho. 17.21. 2 Kho. 4.34.
aeMat. 9.24.
af20.7.
agLuka 13.33. Seb. 21.26.
ah20.17. 2 Tim. 4.20.
ai18.19.
aj18.21. 19.21. 24.17.
ak2.1. 1 Kor. 16.8. Seb. 20.6. Levi 23.6,11,15.
al11.30. 20.28.
am18.19. 19.1,10.
an20.3. 9.23.
ao20.27.
ap20.27.
aq18.5. 20.24. Luka 16.23.
arLuka 24.47. Seb. 2.38. 3.19.
asMark. 1.15.
atMark. 1.15.
au21.4,11. 1 Thes. 3.3.
av21.33. 9.16.
aw21.13. Roma 8.35,37. 2 Kor. 4.16.
axLuka 14.26.
ay2 Tim. 4.7. Seb. 13.25.
az1.17.
baGal. 1.1. Tit. 1.3. Seb. 26.16-18.
bb18.5. 20.24. Luka 16.23.
bc20.38.
bd28.31.
be18.6.
bf20.20.
bgLuka 7.30. Seb. 2.23. Efe. 1.11.
bhLuka 17.3. 1 Tim. 4.16.
bi1 Pet. 5.2,3. Luka 12.32. Joha. 21.15-17.
bjFil. 1.1. 1 Tim. 3.2. Tit. 1.7. 1 Pet. 5.2. Seb. 20.17.
bk1 Pet. 5.2,3. Luka 12.32. Joha. 21.15-17.
bl1 Tim. 3.13. Efe. 1.14.
bmHeb. 9.12. Efe. 1.7. Kol. 1.14. Heb. 9.14. 1 Pet. 1.19. 1 Joha. 1.7. Isam. 1.5. 5.9.
bnMat. 7.15.
bo1 Tim. 1.19,20. 1 Joha. 2.18,19. Isam. 2.2.
bpMat. 17.17.
bq20.1,7. 21.4.
brMat. 24.42.
bs19.8,10. 24.17.
bt14.23.
bu14.3.
bvKol. 2.7. Juda 20. Seb. 9.31.
bwEfe. 1.18. Heb. 9.15. Seb. 26.18. Mat. 25.34.
bx20.35. 1 Sam. 12.3. 1 Kor. 9.11,12. 2 Kor. 7.2. 11.9. 12.13,17.
by1 Tim. 2. 9.
bz18.3.
ca19.22,29.
cbLuka 1.54. 1 Thes. 5.14.
cc20.35. 1 Sam. 12.3. 1 Kor. 9.11,12. 2 Kor. 7.2. 11.9. 12.13,17.
cd7.60.
ceLuka 15.20.
cf20.25.
cg15.3.

Acts 20

UPawuli eMakedoniya

Kwathi sesiphelile isiyaluyalu, uPawuli wabizela kuye abafundi a , esebagonile b , waphuma c  ukuthi aye eMakedoniya d . Kwathi esedabule lezongxenye, esebakhuthazile ngamazwi amanengi, wafika eGriki, kwathi esehlale khona inyanga ezintathu, selenziwe iqhinga ngaye e  ngamaJuda esezasuka ngomkhumbi ukuya eSiriya f , wazimisela ukubuyela adabule eMakedoniya g . Wasemphelekezela kwaze kwaba seAsiya uSopatheri h  weBeriya i ; lowamaThesalonika j , uAristako loSekhundu k , loGayusi l  weDerbe m , loTimothi n ; lamaAsiya o , uTikiko p  loTrofimu q . Laba sebehambe phambili basilindela r  eTrowasi s . Kodwa thina sasuka ngomkhumbi eFiliphi t  emva kwensuku zesinkwa esingelamvubelo u , safika kubo eTrowasi ngensuku ezinhlanu, lapho esahlala khona insuku eziyisikhombisa v .

UPawuli uvusa uYutikusi ekufeni

Kwathi ngosuku lokuqala lweviki w , abafundi bebuthene x  ukuhlephula isinkwa y , uPawuli watshumayela kubo, elungele ukusuka kusisa, waseselula ilizwi kwaze kwaba phakathi kobusuku. Njalo kwakukhona izibane ezinengi z  endlini ephezulu ababebuthene kiyo aa . Kwakuhlezi ewindini ijaha elithile ngebizo linguYutikusi, elajunywa yibuthongo obukhulu ab , uPawuli esetshumayele isikhathi eside, selehlulwe yibuthongo lawela phansi lisuka esitezi sesithathu ac , laselidojwa lifile. 10 Kodwa uPawuli wehla waziphosela phezu kwalo ad , elisingatha wathi: Lingakhathazeki; ngoba umphefumulo walo ukhona kilo ae . 11 Esenyukile njalo esehlephule isinkwa wadla af , waxoxa labo isikhathi eside kwaze kwasa, ngokunjalo wahamba. 12 Basebemletha umfana ephila, basebeduduzwa hatshi lakancane.

UPawuli eMilethu; uvalelisa abeEfesu

13 Kodwa thina, sesihambe phambili ukuya emkhunjini, sasuka ngomkhumbi saya eAsosi, lapho siqonde ukumkhweza uPawuli; ngoba wayemisile ngokunjalo, yena ebezahamba ngenyawo. 14 Njalo esehlangene lathi eAsosi, samkhweza safika eMithilene, 15 sasuka lapho ngomkhumbi, kusisa safika maqondana leKiyosi; langomhlomunye sasondela eSamosi; sasesihlala eTrogiliumu, ngolulandelayo ag  safika eMilethu ah . 16 Ngoba uPawuli wayezimisele ukuyiceza iEfesu ngomkhumbi ai , ukuze angalibali eAsiya; ngoba wayephanga, nxa kwakungenzeka kuye, ukuba seJerusalema aj  ngosuku lwePentekoste* ak .

17 Kwathi eseMilethu wathumela eEfesu wabizela kuye abadala bebandla al . 18 Kwathi sebefikile kuye, wathi kubo: Liyazi lina, ukuthi kusukela esukwini lokuqala lokufika kwami eAsiya am , ngangihlezi njani isikhathi sonke phakathi kwenu, 19 ngakhonza iNkosi ngokuthobeka konke langezinyembezi ezinengi langezilingo ezangehlela ngamaqhinga amaJuda an ; 20 ukuthi angigodlanga lutho ngayo olusizayo ao , ukungatshumayeli kini lokungalifundisi obala, lakuzindlu ngezindlu ap , 21 ngifakaza kumaJuda kanye lakumaGriki aq  ukuphendukela kuNkulunkulu ar, as , lokholo eNkosini yethu uJesu Kristu at . 22 Lakhathesi khangelani, mina ngiya eJerusalema ngibotshwe nguMoya, ngingakwazi okuzangehlela phakathi kwayo, 23 ngaphandle kokuthi uMoya oyiNgcwele uyangifakazela emizini yonke au  esithi izibopho lezinhlupheko zingilindele av . 24 Kodwa angikhathaleli lutho lwalezizinto aw , lempilo yami angiyenzi into eligugu kimi ax , ukuze ngiphelelise uhambo lwami ngentokozo ay , lenkonzo engayemukela az  eNkosini uJesu ba , eyokufakaza ivangeli elomusa kaNkulunkulu bb . 25 Njalo khathesi khangelani, mina ngiyazi ukuthi kalisayikubona ubuso bami lina lonke bc , engihamba phakathi kwenu ngitshumayela umbuso kaNkulunkulu bd . 26 Ngakho ngiyafakaza kini ngalolusuku lwalamuhla, ukuthi mina ngimsulwa egazini labo bonke be ; 27 ngoba kangigodlanga ukuthi ngilitshumayeze bf  lonke icebo likaNkulunkulu bg . 28 Ziqapheleni-ke lina bh  lomhlambi wonke bi , alibeke phakathi kwawo uMoya oyiNgcwele ukuthi libe ngababonisi bj , bokwelusa ibandla likaNkulunkulu bk , azithengele lona bl  ngegazi lakhe uqobo bm . 29 Ngoba mina ngiyazi lokhu, ukuthi emva kokuhamba kwami kuzangena impisi eziphangayo phakathi kwenu, zingawuyekeli umhlambi bn ; 30 laphakathi kwenu kuzavela amadoda bo  ekhuluma izinto eziduhisayo bp , ukuhugela abafundi ngemva kwawo bq . 31 Ngakho lindani br , likhumbule ukuthi okweminyaka emithathu ebusuku lemini kangimanga ukuleluleka omunye lomunye ngenyembezi bs . 32 Lakhathesi, bazalwane, ngilinikela kuNkulunkulu bt  laselizwini lomusa wakhe bu , elilamandla okulakha bv , lokulipha ilifa phakathi kwabo bonke abangcwelisiweyo bw . 33 Kangihawukelanga isiliva bx  kumbe igolide loba isembatho somuntu by . 34 Lina-ke uqobo lwenu liyazi ukuthi lezizandla zasebenzela inswelo zami bz  lezalabo ababelami ca . 35 Kukho konke ngilitshengisile, ukuthi kumele ukuthi sisize ababuthakathaka cb  sisebenza ngokunjalo cc , sikhumbule amazwi eNkosi uJesu, ukuthi yena wathi: Kubusisekile kakhulu ukupha kulokwemukela. 36 Njalo esetshilo lezizinto, waguqa ngamadolo akhe, wakhuleka labo bonke cd . 37 Kwaba khona ukukhala kakhulu kwabo bonke; basebewela entanyeni kaPawuli bamanga ce , 38 belosizi kakhulu ngelizwi alitshoyo cf , elokuthi kabasayikubona ubuso bakhe. Basebemphelekezela baya laye emkhunjini cg .

Copyright information for Ndebele