a16.11.
b11.19.
c21.16. 4.36. 27.4,5.
d18.18.
e21.7. Mat. 15.21.
f21.2.
g20.1,7. 20.30.
h20.23. 21.11.
i21.12,15. Luka 2.4.
j15.3.
k7.60.
l20.1.
mJoha. 16.32.
n21.7. Mat. 15.21.
oHlu. 1.31.
p21.17. Joha. 21.23.
q13.13.
r21.16. 8.40.
s6.5.
tEfe. 4.11. 2 Tim. 4.5.
u6.5.
v19.6.
w11.27.
x11.28.
yJer. 13.1-9. 1 Kho. 22.11.
z20.23. 21.33.
aa21.15. 18.22.
ab20.24.
acMat. 6.10. Ruthe 1.18.
adHlu. 18.21.
ae21.15. 18.22.
af11.26.
ag21.8.
ah21.3.
ai11.26.
aj21.7.
ak15.4.
al12.17.
am11.30.
an15.12. Roma 15.18,19.
ao1.17.
ap4.21. 11.18. Mat. 15.31.
aqGal. 1.14. Seb. 22.3. Roma 10.2.
ar21.24. Luka 1.4.
as6.14.
atNani 6.2,18. Seb. 18.18.
au21.26. 24.18. Joha. 11.55.
avNani 6.2,18. Seb. 18.18.
aw21.24. Luka 1.4.
ax15.20,29.
ay21.26. 24.18. Joha. 11.55.
azNani 6.13.
baNani 6.10-12.
bbNani 6.9.
bc24.18.
bd2.9.
be26.21.
bf24.18.
bg19.32.
bhLuka 21.12.
bi25.8. 6.13. Joha. 11.48.
bj24.6.
bk20.4.
bl18.19.
bm26.21. 2 Kho. 11.15.
bnJoha. 18.12. Mark. 6.21.
boJoha. 18.3.
bp19.32.
bq23.27. 24.7.
brJoha. 18.12. Mark. 6.21.
bsJoha. 18.12. Mark. 6.21.
bt20.23. 21.11.
bu12.6. 22.30. 26.29. 28.20.
bv21.37. 22.24. 23.10,16,32.
bw21.40. 22.30. 23.10,15.
bx22.22. Luka 23.18. Joha. 19.15.
by21.37. 22.24. 23.10,16,32.
bzJoha. 18.12. Mark. 6.21.
ca5.36,37.
cb17.6.
ccMat. 24.26.
cd22.3. 9.11.
ce21.40. 22.30. 23.10,15.
cf12.17.
cg22.2. 26.14. Luka 23.38. Joha. 5.2. 19.13,17,20. Isam. 9.11. 16.16. Seb. 1.19.

Acts 21

UPawuli eKesariya

Kwasekusithi sisuka ngomkhumbi sesehlukene labo, sahamba ngendlela eqondileyo a  safika eKosi, langosuku olulandelayo eRodesi, sasuka lapho saya ePathara; sasesithola lapho umkhumbi ochaphela eFenekiya b , sangena sahamba ngomkhumbi. Kwathi sesiqhamuka eKuprosi c , sasesiyitshiyela ngakwesokhohlo, saya ngomkhumbi eSiriya d , sehlikela eTire e ; ngoba umkhumbi wawuzakwethulela khona impahla f . Sesibatholile abafundi g , sahlala khona insuku eziyisikhombisa; bona bamtshela uPawuli ngoMoya h , ukuthi angenyukeli eJerusalema i . Kwathi sekwenzakele ukuthi siqede insuku, sasuka sahamba, njalo bonke basiphelekezela kanye labomkabo labantwana kwaze kwaba ngaphandle komuzi j ; njalo saguqa ngamadolo ekhunjini sakhuleka k , sesivalelisene, sangena emkhunjini l , kodwa bona babuyela kibo m .

Kodwa thina, sesiqedile uhambo ngomkhumbi sisuka eTire n , safika ePetolemayi o , sesibingelele abazalwane p  sahlala labo usuku lwaba lunye. Kusisa thina esasiloPawuli sasuka q  safika eKesariya r ; sesingene endlini kaFiliphu s  umvangeli t , owayengomunye wabayisikhombisa u , sahlala laye. Yena-ke wayelamadodakazi amane, intombi, eziprofethayo v . 10 Kwathi sesihlezi insuku ezinengi, kwehla umprofethi othile w  uAgabusi ngebizo evela eJudiya x , 11 wasefika kithi, wathatha uzwezwe lukaPawuli y , wazibopha izandla kanye lenyawo esithi: Utsho lokho uMoya oyiNgcwele z : Indoda olungolwayo loluzwezwe, amaJuda eJerusalema azayibopha kanje, njalo ayinikele ezandleni zabezizwe. 12 Sesizizwile lezizinto, samncenga thina kanye lalabo ababelapho, ukuthi angenyukeli eJerusalema aa . 13 Kodwa uPawuli waphendula esithi: Lenzani likhala lidabula inhliziyo yami? Ngoba mina sengilungele, kungeyisikho ukubotshwa kuphela, kodwa lokufa eJerusalema ngenxa yebizo leNkosi uJesu ab . 14 Kwathi engancengeki, sathula sathi: Kayenziwe intando yeNkosi ac .

UPawuli eJerusalema

15 Emva kwalezinsuku sasesilungiselela ad , senyukela eJerusalema ae . 16 Labathile babafundi af  beKesariya ag  basebehamba lathi, babuya lothile uMnasoni umKuprosi ah , umfundi omdala ai , ebesizangenisa kuye. 17 Njalo sesifikile eJerusalema, abazalwane aj  basemukela ngokuthokoza ak .

18 Kusisa uPawuli wangena lathi kuJakobe al , labadala bonke babekhona am . 19 Kwathi esebabingelele, wabalandisela ngakunye ngakunye an  izinto uNkulunkulu azenzileyo phakathi kwabezizwe ngenkonzo yakhe ao . 20 Kwathi sebekuzwile, bayidumisa iNkosi ap ; bathi kuye: Uyabona, mzalwane, ukuthi zinengi kangakanani izigidi zamaJuda akholwayo; futhi bonke batshisekela umlayo aq ; 21 njalo sebetsheliwe ngawe ar , ukuthi ufundisa wonke amaJuda aphakathi kwabezizwe ukuthi adele uMozisi, usithi angasoki abantwana, lokuthi angahambi ngamasiko as . 22 Pho-ke kuyini? Isibili kufanele ukuthi ixuku libuthane; ngoba bazakuzwa ukuthi usufikile. 23 Ngakho yenza lokhu esikutsho kuwe; silamadoda amane abalesifungo phezu kwawo at ; 24 athathe kanye lawe, uzihlambulule kanye lawo au , njalo uhlawule indleko zawo, ukuze aphuce amakhanda av , njalo ukuze bakwazi bonke ukuthi kakulalutho kulokho abakutshelwe ngawe, kodwa ukuthi lawe uhamba ngokulondoloza umlayo aw . 25 Kodwa mayelana labezizwe abakholwayo thina sesibhalile, saquma sathi bangagcini lutho olunjalo, ngaphandle kokuthi kabazile okuhlatshelwe izithombe, legazi, lokukhanyiweyo, lokufeba ax . 26 UPawuli wasewathatha amadoda, kusisa wahlanjululwa kanye lawo ay  wangena ethempelini az , ukubika ukuphela kwensuku zokuhlanjululwa, kwaze kwalethwa umnikelo walowo lalowo ba .

AmaJuda avusa umsindo; uPawuli uyabotshwa

27 Kwathi sezizaphela insuku eziyisikhombisa bb , amaJuda bc  avela eAsiya bd  ayembonile ethempelini be, bf , avusa ixuku lonke bg , amdumela ngezandla bh , 28 amemeza athi: Madoda maIsrayeli, sizani! Nguye lumuntu ofundisa bonke endaweni zonke okuphambene lesizwe, lomlayo bi , lalindawo; futhi ungenisile lamaGriki ethempelini, useyingcolisile lindawo engcwele bj . 29 Ngoba ayebonile ngaphambili uTrofimu bk  umEfesu bl  emzini elaye, amkhumbulela ukuthi uPawuli umngenisile ethempelini. 30 Lomuzi wonke wanyakazela, labantu bagijimela ndawonye, bamdumela uPawuli bm  bamhudulela ngaphandle kwethempeli; leminyango yahle yavalwa. 31 Kuthe besafuna ukumbulala, ilizwi lafika enduneni enkulu bn  yesigaba bo , ukuthi iJerusalema yonke iyaphithizela bp ; 32 eyahle yathatha amabutho lezinduna zekhulu, yagijimela kubo bq ; kwathi sebebona induna enkulu lamabutho, bayekela ukumtshaya uPawuli br . 33 Induna enkulu yasisondela bs , yambamba, yalaya ukuthi kabotshwe bt  ngamaketane amabili bu , yabuza ukuthi ungubani, lokuthi wenzeni. 34 Abanye exukwini bememeza okunye labanye okunye; kodwa ingelakulazi iqiniso ngenxa yomsindo, yalaya ukuthi asiwe enkambeni yamabutho bv . 35 Kwathi esefikile ezikhwelweni bw , kwenzeka ukuthi athwalwe ngamabutho ngenxa yokufutheka kwexuku; 36 ngoba ixuku labantu lalandela limemeza lisithi: Msuseni bx !

37 Kwathi uPawuli esezangeniswa enkambeni yamabutho by  wathi enduneni enkulu bz : Kuvunyelwe yini ukuthi ngikhulume ulutho kuwe? Yona yasisithi: Uyasazi isiGriki yini? 38 Kanti kawusuye yini lowomGibhithe ca  okwathi kungakafiki lezinsuku wenza umvukela cb , wakhokhelela enkangala amadoda azinkulungwane ezine angababulali cc ? 39 Kodwa uPawuli wathi: Mina ngingumuntu ongumJuda, weTarsu cd  yeKilikhiya, isakhamuzi somuzi ongadelelekanga; ngiyakuncenga, ngivumela ngikhulume ebantwini. 40 Kwathi esemvumele, uPawuli wema ezikhwelweni ce  waqhweba abantu ngesandla cf ; sekuthe cwaka, wasekhuluma labo ngolimi lwamaHebheru wathi cg :

Copyright information for Ndebele