a7.2.
b21.40.
cRoma 11.1. 2 Kor. 11.22. Fil. 3.5. Seb. 21.39.
d2 Kho. 4.38.
e5.34.
f26.5.
g21.20.
hRoma 10.2.
i21.19. 8.3.
j9.2.
kLuka 22.66.
l9.2. 26.10,11.
m9.3-8. 26.12-18.
nJoha. 8.43.
o9.10.
p10.2.
q6.3.
r9.17,18.
s3.13. 5.30.
t26.16.
uJoha. 7.17.
v22.18.23.11. 1 Kor. 9.1.15.8.
w3.14.
x1 Kor. 11.23. Gal. 1.12.
y26.16.
z23.11.
aa26.16.
ab9.18.
acHlab. 51.2. Heb. 10.22. Seb. 2.38.
ad9.14.
ae9.26. 2 Kor. 12. 2.
af10.10. 11.5. 2 Kor. 12.1-4.
ag22.14.
ah9.29.
ai22.4.
aj26.11. Mat. 10.17.
akIsam. 2.13.
al8.1. Roma 1.32. Seb. 26.10.
am7.58.
an26.17. 9.15. 28.28.
ao2.39.
apLuka 11.27.
aq21.36.
ar25.24.
as21.34.
at22.29.
au16.37.
av16.37.
awMat. 10.9.
ax16.3.
ay26.29. 21.33. 28.20.
az23.1,6,15,20,28. 24.20. Mat. 5.22.
ba21.35. 23.10,15,28.

Acts 22

UPawuli ulandisela amaJuda ngokuphenduka kwakhe

Madoda, bazalwane, labobaba, zwanini ukuziphendulela kwami khathesi kini a . Sebezwile ukuthi ukhuluma labo ngolimi lwamaHebheru, bathula kakhulu b , wasesithi: Mina ngiyindoda engumJuda c , eyazalelwa eTarsu yeKilikhiya, ngakhuliselwa kulumuzi d  enyaweni zikaGamaliyeli e , ngafundiswa ngokuqinileyo umlayo wabobaba f , ngitshisekela uNkulunkulu g , njengani lonke lamuhla h ; eyazingela leyondlela i  kwaze kwaba sekufeni, ngibabopha ngibanikela entolongweni amadoda kanye labafazi j , njengoba lompristi omkhulu engifakazela, lomphakathi wonke wabadala k ; engazuza kubo incwadi eziya kubazalwane l , ngaya eDamaseko, ukuthi lababekhona lapho ngibalethe eJerusalema bebotshiwe, ukuze bajeziswe. Kwasekusithi ngisahamba sengisondela eDamaseko, sekungaba yimini enkulu, kwahle kwakhanya ukukhanya okukhulu okuvela ezulwini kungizingelezela. Ngasengiwela phansi, ngasengisizwa ilizwi lisithi kimi: Sawuli, Sawuli, ungizingelelani? Mina ngasengiphendula ngathi: Ungubani, Nkosi? Wasesithi kimi: NginguJesu weNazaretha wena omzingelayo m . Lalabo ababelami bakubona ukukhanya, njalo basebesesaba, kodwa kabalizwanga ilizwi elakhuluma lami n . 10 Ngasengisithi: Ngenzeni, Nkosi? INkosi yasisithi kimi: Sukuma uye eDamaseko; njalo uzatshelwa khona ngazo zonke izinto ozimiselwe ukuthi uzenze. 11 Njengoba ngangingaboni ngenxa yenkazimulo yalokhokukhanya, ngakhokhelwa ngesandla yilabo ababelami, ngafika eDamaseko. 12 Njalo uAnaniya othile o , indoda ekhuthele ekukhonzeni ngokomlayo p , eyayifakazelwa yiwo wonke amaJuda ahlala khona q , 13 weza kimi wasesima phansi kwami r  wathi kimi: Sawuli mzalwane, buya ubone. Njalo mina ngalesosikhathi ngasengimbona. 14 Wasesithi: UNkulunkulu wabobaba bethu s  ukumisile ngaphambili t  ukuthi wazi intando yakhe u , lokuthi ubone v  oLungileyo w , njalo uzwe ilizwi eliphuma emlonyeni wakhe x , 15 ngoba uzakuba ngumfakazi wakhe y  kubo bonke abantu z , walokho okubonileyo lokuzwileyo aa . 16 Khathesi-ke, usalindeleni? Sukuma ubhabhathizwe ab  uhlanjululwe ezonweni zakho ac , ubize ibizo leNkosi ad . 17 Kwasekusithi kimi sengibuyele eJerusalema ae , njalo ngikhuleka ethempelini, ngaba lokuhlehla kwengqondo af , 18 ngasengimbona wathi kimi: Phangisa uphume ngesiqubu eJerusalema ag ; ngoba kabasoze bemukele ubufakazi bakho ngami ah . 19 Ngasengisithi: Nkosi, bayazi bona ukuthi mina ngangibafaka entolongweni ai  ngibatshaya emasinagogeni wonke labo abakholwa kuwe aj ; 20 njalo mhla kuchithwa igazi likaStefane umfakazi wakho ak , mina uqobo ngangimi khona ngivumelana lokufa kwakhe al , njalo ngilondoloza izembatho zalabo abambulalayo am . 21 Wasesithi kimi: Hamba, ngoba mina ngizakuthuma an  khatshana kwabezizwe ao .

AmaJuda afuna ukubulala uPawuli

22 Bamlalela kwaze kwafika kulelolizwi, baphakamisa ilizwi labo ap  besithi: Msuseni onje emhlabeni aq , ngoba kakufanele ukuthi aphile ar ! 23 Kwathi besamemeza, baphosa izembatho, baphosa uthuli emoyeni, 24 induna enkulu yalaya ukuthi angeniswe enkambeni yamabutho as , yathi kahlolisiswe ngeziswepu at , ukuze yazi ukuthi kungasizatho bani bememeza ngokunjalo ngaye. 25 Kwathi sebemelulele phambili ngemichilo, uPawuli wathi enduneni yekhulu eyayimi lapho: Kuvunyelwe kini yini ukutshaya ngesiswepu umuntu ongumRoma au  engalahlwanga licala av ? 26 Induna yekhulu isizwile yasondela yatshela induna enkulu isithi: Nanzelela osuzakwenza; ngoba lumuntu ungumRoma. 27 Induna enkulu yasifika yathi kuye: Ngitshele, wena ungumRoma yini? Yena wathi: Yebo. 28 Induna enkulu yasiphendula yathi: Mina lelilungelo lokuba yisakhamuzi ngalizuza ngemali enkulu aw . UPawuli wasesithi: Kodwa lami ngazalwa lalo. 29 Ngakho labo abasebezamhlola bahle basuka kuye. Lenduna enkulu layo yesaba, isisazi ukuthi ungumRoma, lokuthi ibimbophile ax .

30 Kwathi kusisa ifuna ukwazi iqiniso, ukuthi kungani emangalelwa ngamaJuda, yamkhulula kuzibopho ay , yalaya ukuthi abapristi abakhulu lomphakathi wabo wonke babuye az , yamehlisa uPawuli yammisa phambi kwabo ba .

Copyright information for Ndebele